מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 101/14

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 101/14

תיאור

Declaration in court by Abū l-Ṭāhir b. Elʿazar regarding a business of timber for building belonging to Abū l-Bahāʾ b. Moshe. Dated: Heshvan 1543 Seleucid = September-October 1231 CE. (Information from Goitein's index cards)

Bodl. MS heb. e 101/14 14 recto

14 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מרח]שון דשנת אלפא וחמש מאה וארבעין ותלת שנין לשטרות בפסטאט מצרים
 2. ] נגידנו אברהם הנגיד הגדול ירום הודו ויגדל כבודו חצר אלשיך אבי אלטאהר
 3. בן מרנא] ורבנא אלעזר הזקן היקר נע וקאל לנא נעלמכם אן אלרייס אבי אלבהא
 4. בן] מרנא משה השר היקר החכם והנבון הרופא נע גרימי תגנא
 5. ]וניה כשב כתיר מא יסאני קימה כבירה וטאלבתה אן יוצלני אלכשב
 6. ] פאנכרני ואלאן אשהדו עלי אנני אמצי אלי גרימי אלמדכור
 7. בתח]קיק בל בטאלא ואנני מא אפעל דלך אלא ליצהר אלכשב אלדי
 8. ]ליה פהו בטאל וכל מדע אן אבטלה לה פליס הו בטאל בל מדעי
 9. ] פי בית דין וכל קנין יקנא מני וכל שרט ישרט עלי פי מצאלחה
 10. ]נה דלך ועלמנא צחה מא דכר ותבת ענדנא צררה שהדנא עליה
 11. אלש]יך אלמדכור אעלאה תלי ביני שטי מצרים פמענא ודין קיומיהון
 12. נ]כון ומהימן וקיים

תרגום

Bodl. MS heb. e 101/14 14 verso

14 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום