רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: CUL Or.1081 J38

רשימה או טבלה CUL Or.1081 J38
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #19, pp. 189
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה