רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: CUL Or.1080 J126

רשימה או טבלה CUL Or.1080 J126
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #53, pp. 267-269
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה