רשימה או טבלה: T-S 8K22.2

רשימה או טבלה T-S 8K22.2

תגים

תיאור

Karaite Nesiim. A memorial list.

תיעתוק

S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).

(fol. 1 recto)

 1. דכרן טאב לניחא נפשתה לזיכר
 2. המשפחה המיוחשה משפחת בית
 3. דויד הנשיאים השרים הנכבדים
 4. עד כבוד גק מו נו וע רו יפת הנשיא
 5. הגדול וכגק מור נו וע רא צמח הנשיא
 6. הגדול נשיא ישראל ויהודה וכלל נשיאי
 7. בית דויד והאשה הכשרה הצנועה
 8. הצדקת היריאה הנפטרת באלו הימים
 9. ינינם אלוהינו כלם במלון טוב במלון
 10. נאחמד במלון נחשק במשכנות
 11. מבטחים ובמנוחת שאאננת ילוה
 12. עליהם השלם ועל משכבם יהשל[ם]
 13. א י יעלזו חשידים

תרגום

(verso)

 1. ד ל נ המ המ משפחת הכוהנים
 2. והשרים הנכבדים עד כבד גק
 3. מו נז וע רושינו אהרון
 4. השר הנכבד האדיר והאציל ד ל נפ
 5. כגק מור נז וכ משה השר הנכבד
 6. האדיר והאציל וכלל השרים הכוהנים
 7. הנכבדים וכל מיתי משפחתם
 8. אנשים ונשים וטף ינינם אלהינו
 9. כלם במלון טוב במלון נחמד במלן
 10. נחשק במשכנות מבטחים
 11. ובמנוחת שאננות ילוה עליהם
 12. השלום ועל משכבם יהי שלם

(fol. 2, recto)

 1. ד ל נפ לז המ/ש/פחה המיוחשה משפחת
 2. השרים והנכבדים עד כבו[ד] גק מ
 3. ור עמרם השר הנכבד וכ גד קד מו
 4. שלה השר הנכבד וכ גק מו אברהם
 5. השר הנכבד וכל מיתי המשפחה
 6. המיוחסה אנשים ונשים וטף ינינם וטף ינינם
 7. אלוהינו כלם ב[מ]לון טוב במלן נחמד
 8. במלן נחשק ב[מש]כנות מבטחים
 9. ובמנוחת שא[א]ננת ילוה עליהם
 10. השלם ועל משכבם יהי שלם
 11. יעלזו חשידים בכוד : וילוה
 12. השלום והניחומים וידבר על לבם
 13. דברים טוב[י]ם דברים ניחומים

(fol. 2, recto)

 1. על לבב אלופינו ויקירינו
 2. ונכבדינו ושרינו וגדולינו האבילים
 3. המתאבלים באבל הזה כגק מו
 4. עמרם השר הנכבד וגק מו שלמה
 5. השר הנכבד וכגק מו עובדיה
 6. וכלל בנוב וכגק מו יפת השר
 7. הנכוד אלוהי [יש]ראל יגדר
 8. פרצתם ויסתי[ר]ם בסתר
 9. כנפו ויצילם מ[כ]ל צרה וצוקה
 10. ואל ישמיעינו בבתיהם
 11. פעם אחרת קול ב/א/כיה
 12. וצעקה ויהפך אבלם לששן
 13. [ולש]מחה