List or table: T-S 8K22.2

List or table T-S 8K22.2

Tags

Input date

In PGP since 1990

Description

Karaite Nesiim. A memorial list.

Images and transcription

Transcription

(fol. 1 recto)

 • דכרן טאב לניחא נפשתה לזיכר
 • המשפחה המיוחשה משפחת בית
 • דויד הנשיאים השרים הנכבדים
 • עד כבוד גק מו נו וע רו יפת הנשיא
 • הגדול וכגק מור נו וע רא צמח הנשיא
 • הגדול נשיא ישראל ויהודה וכלל נשיאי
 • בית דויד והאשה הכשרה הצנועה
 • הצדקת היריאה הנפטרת באלו הימים
 • ינינם אלוהינו כלם במלון טוב במלון
 • נאחמד במלון נחשק במשכנות
 • מבטחים ובמנוחת שאאננת ילוה
 • עליהם השלם ועל משכבם יהשל[ם]
 • א י יעלזו חשידים

(verso)

 • ד ל נ המ המ משפחת הכוהנים
 • והשרים הנכבדים עד כבד גק
 • מו נז וע רושינו אהרון
 • השר הנכבד האדיר והאציל ד ל נפ
 • כגק מור נז וכ משה השר הנכבד
 • האדיר והאציל וכלל השרים הכוהנים
 • הנכבדים וכל מיתי משפחתם
 • אנשים ונשים וטף ינינם אלהינו
 • כלם במלון טוב במלון נחמד במלן
 • נחשק במשכנות מבטחים
 • ובמנוחת שאננות ילוה עליהם
 • השלום ועל משכבם יהי שלם

(fol. 2, recto)

 • ד ל נפ לז המ/ש/פחה המיוחשה משפחת
 • השרים והנכבדים עד כבו[ד] גק מ
 • ור עמרם השר הנכבד וכ גד קד מו
 • שלה השר הנכבד וכ גק מו אברהם
 • השר הנכבד וכל מיתי המשפחה
 • המיוחסה אנשים ונשים וטף ינינם וטף ינינם
 • אלוהינו כלם ב[מ]לון טוב במלן נחמד
 • במלן נחשק ב[מש]כנות מבטחים
 • ובמנוחת שא[א]ננת ילוה עליהם
 • השלם ועל משכבם יהי שלם
 • יעלזו חשידים בכוד : וילוה
 • השלום והניחומים וידבר על לבם
 • דברים טוב[י]ם דברים ניחומים

(fol. 2, recto)

 • על לבב אלופינו ויקירינו
 • ונכבדינו ושרינו וגדולינו האבילים
 • המתאבלים באבל הזה כגק מו
 • עמרם השר הנכבד וגק מו שלמה
 • השר הנכבד וכגק מו עובדיה
 • וכלל בנוב וכגק מו יפת השר
 • הנכוד אלוהי [יש]ראל יגדר
 • פרצתם ויסתי[ר]ם בסתר
 • כנפו ויצילם מ[כ]ל צרה וצוקה
 • ואל ישמיעינו בבתיהם
 • פעם אחרת קול ב/א/כיה
 • וצעקה ויהפך אבלם לששן
 • [ולש]מחה