מסמך משפטי: T-S 8J8.2

מסמך משפטי T-S 8J8.2

תיאור

Legal document concerning the repayment of a debt in monthly installments. Dating: ca. 13th–15th century. Mentions Yosef and Abū l-Bahāʾ. Witnessed by Ghālib(?) b. Abū l-Faḍl and Jaʿfar b. Hilāl. EMS

T-S 8J8.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. וק[
 2. לאן ליוסף [
 3. ]סתה וא[ ] ה [
 4. מ[ ] אלבלד אופיה מקצדה כל שהר
 5. דרהם בקיה מן אול הדה אלתאריך אל
 6. מדכורה אלי כמאלהא וקנינו מן אבלבהא (!)
 7. קנין גמור וחמור בלשון מעכשיו במנא
 8. דכשר לקנות בו על כל מה שכתוב למעלה
 9. דלא כאסמאכ/א/תא ודלא כטופסי דשטרי
 10. אלא כחוזק כל השטרות והכל שריר וקיים
 11. שהד גאלב אבן אבו אלפצל
 12. שהד געפאר אבן הל/א/ל

תרגום

T-S 8J8.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J8.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.