מכתב: T-S NS 324.17 + T-S 8J13.25

מכתב T-S NS 324.17 + T-S 8J13.25

תגים

תיאור

Pastoral letter with widely-spaced lines, from a Nasi, possibly David b. Daniel. Announcing that Meʾir ha-Sar and Yiṣḥaq ha-Dayyan will appoint all ritual slaughterers (טבחים) and guards in the community addressed and look after their religious needs. "Elsewhere in the same letter the writer announces another of the prerogatives he plans to exercise over the community and, at the same time, justifies his authority: 'We shall select ten elders out of your notables and strengthen their arms so that they may lead the people, as it is incumbent on us to appoint elders, judges, and magistrates. This is our inheritance and that of our forefather King Jehosaphat, as it is written in Scripture: 'And he set judges in the land throughout all the fortified cities of Judah' (II Chronicles 19:5)." Cohen, Jewish Self-Government, 208–09. On the other side, there is an astronomical piyyuṭ. In the bottom and left margins, there is a "narrative of the dreadful calamities that occurred in Lucena (אליסאנה), may God protect it." (Information in part from Goitein's index card.)

T-S NS 324.17 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

verso

 1. ] הנשיאות יוס . [
 2. ] עטרת . . כי עמד [
 3. ] . . ם וכבוד בית משיח ייי [
 4. על הש ולעשות אחדים ושמא קצת מהם שמעו האהובים . . [
 5. הרחמן יתמיד [[ש . . . ם]] //שמחתם// ויהיה בעזרתם [א]לולי דוחק הזמן היי[נו
 6. מעטרים את אוהבינו סרי משמעתינו השרים האצילים יגוננם צו[רם
 7. כל אחד ואחד כפי אהבתו הנטועה במורשינו וכפי מעלתם
 8. . . .]ינו המעולפות ספירים בכינויים יקרים ובדברים מפוארים
 9. להיות להם ולבניהם להתפאר לפני כל יודעי דת ודין ואחרי כן נשגרם
 10. אליהם בעוז המעוז כי יסוד אהבתינו בטניה(?) גזית גם נבין בדבר
 11. ונברר מהם עשרה זקנים מכל חשוביה ונחזק את זרועם להיות
 12. יוצאים ובאים לפני העם כמצווה עלינו למנות זקנים ודיינים
 13. ושופטים כי ירושה הי אלנו ולהורנו יהושפט המלך דכת 

תרגום

T-S 8J13.25 1r

1r

recto

 1. ויעמ[י]ד שופטים בכל ערי יהודה הבצורות וככה | נעשה
 2. והניחוץ אינה טובה אלא מתון מתון ארבע מאה שויא
 3. והנה צוינו לאדירנו מרנו ורבנו מאיר השר היקר
 4. החכם והנבון ומרנא ורבנא יצחק הדיין ישמרם אלהינו
 5. יעזרם קדושינו לכתת רגליהם לבוא אליהם לתקן להם כל צרכם
 6. למנות טבחים ושומרים ולקבוע עליהם רשותינו ול . . כל

T-S NS 324.17 1r

1r

T-S 8J13.25 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J13.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S NS 324.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.