רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J11.9

מסמך משפטי T-S 8J11.9
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #51, pp. 264-265
  • Doc. #52, pp. 265-266
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה