מסמך משפטי: T-S 8J11.9

מסמך משפטי T-S 8J11.9

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1987

תיאור

Folio from a court notebook. Recto: Statement about the debt of a parnas. Dating: ca. 1151 CE. The parnas Abū Saʿīd b. Ḥātim was in charge of collecting 118 dirhams rent monthly from the "estate of the Jerusalemites." He also was in charge of collecting 110 dirhams per month from a place whose name is lost. The document seems to be a ḥawāla from this parnas to another parnas Abū l-Khayr al-Ṣayrafi. Three members of the court (Yaʿaqov b. Avraham, Efrayim b. Meshullam, and Natan b. Shemuel) sign it, apparently after the sum was cashed in. (Information from Gil, Documents, pp. 264 #51) Verso, upper part: A second statement, written on the verso of the previous statement, apparently to update the financial relationship between the same parnas and the qodesh, confirms a debt owed to him by the qodesh. The upper part confirms 209.75 dirhams due to him for repairs in the estate of the Jerusalemites, and 230 dirhams for a banker's note (suftaja?). Verso, lower part: A declaration by another elder, Yosef, that the sum mentioned was spent for repairs with the exception of 13 dirhams for removal of garbage. Abū l-Barakāt b. Sahl is mentioned. Both parts are signed by members of the court. (Information mainly from Gil, Documents, pp. 265 #52)

T-S 8J11.9 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. אלדי עלי אלשיך אבי סעד אלפרנאס בן חאתם לרבע
 2. אלמקאדסה מן מסתהל רביע אלאכר סנה סתה
 3. וארבעין וכמסה מאיה ללתאריך אלערבי אלמואפק
 4. [מסת]ה[ל] אב משתא דאתסב(!) לשטרות ען כל שהר
 5. מא[יה] דרהם ותמאניה עשר דרהם ועליה ען בקייה
 6. [ ] קבלהא עלי נפס[ה פי א]גתמאעה
 7. [ ] אעתראפ[ה ]מבלגהא
 8. מאיה דרהם ואחדה [[ותמאניה עשרה]] ועשרה דראה[ם]
 9. [ אלפרנ]אס אבי סעד וא[ ]לה
 10. [ ] מאיה דרהם ועשרה דראהם [ ]
 11. [ א]בו אלכיר אלפרנאס[ ]אל[ ]אלמא [יה ד]רהם
 12. [ואלעשרה דר]אהם אלמתבותה לעיל באעת[ר]אפה
 13. יעקב בר אברהם נע אפרים בר משלם
 14. נתן בר שמואל [החבר זל]

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1.  Owed by the elder Abū Saʿd the parnās, b. Ḥātim to the Estate

 2.  of the Jerusalemites: from the beginning of Rabīʿ al-ākhir of the year 

 3.  546 of the Arab dating, corresponding to 

 4.  (the beginning) of Av of the year 1462 of the documents 

 5.  118 dirhems a month. He also owes the balance of

 6.  . that he took upon himself by his agreement 

 7.  . . . he recognized . . .. Its sum being 

 8.  110 dir.

 9.  .... the parnās Abū Saʿd .... 

 10.  .... 110 dir. .... 

 11. . . .Abū ʾl-Khayr the parnās the 110 dir... 

 12.  as was established above and recognized by him . ... 

 13.  Jacob b. R. Abraham, of blessed memory. Ephraim b. R. Meshullām. 

 14.  Nathan b. R. Samuel (the ḥāvēr, of blessed memory).

 

T-S 8J11.9 1v

1v
 1. אלדי לה //אעני לאבו סעד בן חאתם// ען עמארה ען מא דכרה אלשיך אבי אל
 2. ברכאת אלכהן בן סהל מאיתין דרה' ותסעה [דר']
 3. ונצף ורבע ורקעה אלשיך אבי אלפרג אלכהן
 4. בן מרדוך במאיתין דרהם ותלאתין דר[ה]ם
 5. יעקב בר אברהם נע אפרים בר משולם נע
 6. נתן בר שמואל החבר ז ל
 7. חצר רבנא יוסף חזקן היקר וקאל אנני חאצר מע אל
 8. שיך אבי אלברכאת בן סהל פי גמיע אלמאיתין דרהם
 9. ותסעה ונצף ורבע אלמנפרקה פי רבע אלמקאדסה
 10. [[ ]] [ ]אלא תלאתה עשר דרהם מן גמל[תהא]
 11. דכר לי אנהא אנצרפת פי רמי תראב ולם תכתב
 12. נפקתהא יעקב בר אברהם נע אפרים בר מש[ולם נע]
 13. יצחק הכהן

Verso

 1. Due to him, i.e. to Abū Saʿd b. Ḥātim, for the repairs according to the declaration made by the elder 

 2. Abūʾl-Barakāt the Kohen b. Sahl,

 3. 209 3⁄4 dir. and a note of the elder Abūʾl-Faraj the Kohen 

 4. b. Mardūk on 230 dir. 

 5. Jacob b. R. Abraham, of blessed memory. Ephraim b. R. Meshullām, of blessed memory. 

 6. Nathan b. R. Samuel, the ḥāvēr, of blessed memory. 

 7. Our Leader Joseph, the honorable elder, appeared before us and said: I attest together with 

 8. the elder Abūʾl-Barakāt b. Sahl the entire sum of 209 3/4 dir. spent in the Estate of the Jerusalemites 

 9.  
 10. less 13 dir. of this sum 

 11. which I remember having been spent on removal of garbage, 

 12. an expenditure that was not recorded. Jacob b. R. Abraham, of blessed memory. Ephraim b. R. Meshullām, of blessed memory. 

 13. Isaac ha-Kohen. 

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J11.9: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.