מסמך משפטי: T-S 10J7.10

מסמך משפטי T-S 10J7.10

תגים

תיאור

Bifolio of a court register in the hand of Ḥalfon b. Menashshe consisting of four pages and containing four court cases. 1r: Legal document concerning a quittance of debt, dated 1440 Sel. (1129 CE), written under the authority of the gaon Maṣliaḥ ha-Kohen. Mentions Abū l-Maʿālī b. Yūsuf (known as Ibn Tamar) and Yeshuʿa b. Ḥananya. Signed by Ḥalfon b. Menashshe and Natan ha-Kohen b. Shelomo. 1v: Will of Kulla b. Shabbat, mentioning Yehuda Ibn al-Sofer, the daughter of Kulla’s brother Abū ʿAlī al-Kohen and Yeshuʿa ha-Kohen b. ʿEli. 2r: Legal document concerning a quittance of debt, dated 1446 Sel. (1135 CE). Signed by Ḥalfon b. Menashshe and Elʿazar b. Yosef. Mentions Yaʿqūb Abū l-Maʿālī b. Yūsuf, known as Ibn Kujik (כוגך, Kushek, Persian 'Small') and Abū ʿAlī b. Shemuʾel b. Shelomo, known as Ibn al-Dustarī. 2v: Legal testimony declaring that Hassun of Ascalon was the father of Abū Saʿd, the illegitimate son of Wuhsha the Broker. Mentions Abū ʿAlī al-Parnas Yefet b. Maṣliaḥ, Ibn al-Sukkarī, Ḥalfon ha-Kohen b. Yosef and Abū Naṣr al-Kohen Ibn al-Kamūkhī. (Information in part from CUDL)

T-S 10J7.10 2v

2v

תיעתוק

S. D. Goitein, "A Jewish Business Woman of the Eleventh Century," The Jewish Quarterly Review 57 (n.p.: University of Pennsylvania Press, 1967), 225-242.

תרגום

T-S 10J7.10 1r

1r
 1. חצר אלינא אנן חתומי מטה אבו עלא אלפרנס (?) מרור יפת
 2. הזקן ביר מצליח הזקן נע ושהד בין ידינא ואנן במותב תלתה
 3. כחדא וקאל אנני כנת ענד אלחזן אלנזר רצי אללה ענה אלי אן דכלת אלי(ה
 4. אלוחשה אלדלאלה וקאלת לה מא ענדך מצירתי (?) פאנני וקעת מע חסון
 5. וקד עלקת מנה וכתאבנא ענדי [ענד] אלמסלמין ואנא פזעאנה מן אן
 6. ינכרני אלולד וכאנת סאכנה פי דאר בן אלסכרי פי אלטבקה
 7. אלפוקאניה פקאל להא אמצי ולפי מן יכבסך מעה חתי יצח קולך
 8. פולפת אתנין כבסוהא מעה חתי צחחת קולהא וכאנת קד
 9. חבלת באבו סעד אבנהא הדא מן אלזני מע חסון ואעלם
 10. אנהא נזלת פי יום צום כפור אלי כניסה אלעראקיין פלמא
 11. עלם בהא אלנשיא זל אכרגהא מן אלכניסה ואנא אחק
 12. גמיע דלך ואשהד בהאדה אלשהאדה אלצחיחה וחצר איצא
 13. אבו סעיד אלדבאח (מרור) חלפון הכהן ביר יוסף הכהן נע ושהד
 14. בין ידינא וקאל אנני כנת ענד הבה אללה בן אלסכרי רצי אללה
 15. ענה פי אלקאעה מדה זמאן וסנין וכאנת אלוחשה אלדלאלה
 16. תסכן פי אעלא אלדאר ואנהא פי הולאי אלאיאם נזלת אלי אחד
 17. אלסכאן והו אבו נצר אל כהן אלחזאן בן אלכאמכי ואלי אברהים
 18. אלמקדסי אלמערוף בן אלמרהט וקאלת להם אתפצלו
 19. אטלעו מעי אלי אלבית פי חאגה פטלעו אלאתנין מעהא
 20. וגדו חסנן קאעד ענדהא ואן נביד ומשמום

T-S 10J7.10 1v

1v

T-S 10J7.10 2r

2r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J7.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.