מכתב: T-S 10J15.1

מכתב T-S 10J15.1

תגים

תיאור

Description from PGPID 9078: ח36 מכתב מאת יהודה הלוי אל חלפון על השלמת פדיון השבויה והשגת תשובה מר"י אבן מיגש טולדו, כנראה אוגוסט–ספטמבר 1138 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 20.2 x 14.5 ס"מ. פורסם אצל גויטיין, אוטוגרפים, עמ' 405–407. תיקונים והערות אצל בנעט, לאוטוגרפים, עמ' 301–302. תרגום לאנגלית אצל גויטיין, מכתבים מספרד, עמ' 335–336, וכן הנ"ל, חברה, ה, עמ' 463–464, 637; פרסום חדש אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 314–315.1 במכתבו הקצר הזה של יהודה הלוי לחלפון שלושה עניינים. הראשון, והוא העיקר, השלמת יתרת הכסף הדרוש לפדיון 'האסירה'. מן הסתם הכוונה לאותה 'שבויה' שעליה כתב המשורר לחלפון בתעודה ח35. כאן פנה ריה"ל לחלפון וביקש ממנו לכתוב 'שידולים ובקשה' לשניים, אחד הנקרא 'צהרי נעמתך' (מחותני/קרובי התלוי בחסדיך) ואחד 'צאחב אלשרטה' ('ראש המשטרה') אבו אִבְּרַהִים בן בַּרוּן, כדי שהם יזרזו את אבן אלג'יאני לפרוע את הכסף שנדר לפדיון השבויה. העניין השני הוא בקשה מחלפון לסייע לנושא המכתב, יהודי שירד מנכסיו, לקה בבריאותו ובמאור עיניו והתרחק ממשפחתו ומארצו. העניין השלישי נוסף כלאחר יד בע"ב, אך הוא בעל עניין רב. יהודה הלוי ביקש את עזרתו של חלפון להשיג בעדו מן הר"י אבן מיגש תשובה לשאלה ששאלו יהודי טולדו, ששם מן הסתם ישב המשורר. מכאן שבאותו זמן ישב חלפון באליֻסַאנַה, מקום מושבו של הרב.

T-S 10J15.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, "אוטוגראפים מידו של ר' יהודה הלוי‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 25, no. 4 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1956), 319-412.
 1. יא מולאי וסידי גמ[ע אללה ביננא] קריבא עלי אלמרגוב קד אסלת
 2. אלשוק פאסע פי ... מא אפסדת ועסי וציה ורגבה אלי צ ה ר [ך
 3. ועמתך ואלי צאחב אלשרטה אבו אברהים ן ברון מעטם קדרך עלאה
 4. אעזה אללה פי בקיה אבן אלגיאני מן נדבת אלאסירה אד נחן
 5. פי אלבקיה אלקלילה תחת חירה כמא מנא פי אלכתיר
 6. וחאמל כתאבי גברה אללה ירגבנא אשארה
 7. כרימה מנך פי גאנבה אלי מן ינתפע
 8. בה פאנה כאן דא נעמהה וצאר אלי צדהא
 9. לסימא מע פקד אלצחה ואלבצר

Margin:

 1. ובעד אלאהל ואלוטן ואללה יגעלך
 2. סנדא לכל חסנה וכיר ואלסלאם
 3. עלי מולאי
 4. ורחמתה
 1. יאמולאי וסידי2 גמ[ע שמלי ב]ך3 קריבא עלי אלמרגוב קד אטלת
 2. אלשוק פאסע פי ̇גִבִר מא אפסדת4 ועסי וציה ורגבה אלי צהרי
 3. נעמתך5 ואלי צאחִבִ אלשרטה אבו אברהים בן ברון מעטם קדרך עמאדי6
 4. אעזה אללה פי בקיה אבן אלגיאני מן נדבה7 אלאסירה אד נחן
 5. פי אלבקיה אלקלילה תחת חירה כמא כנא פי אלכתיר
 6. וחאמל8 כתאבי גברה9 אללה ירגב פי10 אשארה
 7. כרימה מנך פי ̇גאנבה אלי מן ינתפע
 8. בה פאנה כאן דא נעמה וצאר אלי צדהא
 9. לסימא מע פקד אלצחה ואלבצר

Right Margin

 1. ובעד אלאהל ואלוטן ואללה יגעלך
 2. סבבא11 לכל חסנה וכיר ואלסלם
 3. עלי מולאי
 4. ורחמתה12

תרגום

S. D. Goitein, "Judaeo-Arabic Letters from Spain (early twelfth century)," in Orientalia Hispanica ed. J.M. Barral (Leiden: Brill, 1974), 331-350.

My lord and master (may God) unite (us) soon under desirable circumstances. 

You have strained my yearnings. Please (mend) soon what you have impaired. 

May I ask you a favor? Kindly approach your uncle and your paternal aunt and also the "Head of the Police" Abū Ibrāhim Ibn Barōn, who values you very much and who is my support - may God make his honored position permanent - that they should talk to Ibn al-Sayyāni with regard to the balance of the pledge made for the imprisoned woman. For we are in trouble with regard to the small balance remaining as we had been with regard to the large sum. The bearer of this letter of mine - may God restore his health - asks you to kindly recommend him to someone who could be of help to him. For he was a man of means and has become the opposite; on top of this, he has lost his health and eyesight and is far away from his family and native country. And God may let you be the originator of every charity and good work. 

And Peace upon my lord and God's mercy. 

 

T-S 10J15.1 1v

1v

Verso:

 1. אלסייד אלגליל אלרייס אלא[ציל] מר ור חלפון הלוי בט(ריה) רח(מנה) בן כבוד מר ור נתנ
 2. אל אזל

Upside down:

 1. תבלג אעלי סלאמי אל ר ב אלאגל נר ישראל נט רח
 2. ותנוב אליה עני פי גואב אהאלי טליטלה פקד
 3. אתכלוא עלי פי דלך וליס ימכנני אן אקול אני
 4. גיר משפוע אלרגבה ענד אלרב ש(מרו) צ(ורו) ואלסלאם עלי מולאי

Verso

 1. תבלג אעלי סלאמי אל רב אל אגל נר ישראל נ̇ט ר̇ח
 2. ותרגב13 אליה עני פי גואב אהל14 טליטלה פקד
 3. אתכלוא עלי פי דלך15 וליס ימכנני אן אקול אני
 4. גיר משפוע אל רגבה ענד אל רב ̇ש̇צ ואלסלם16 עלי

מולאי

Upside Down

 1. אִלִסיד אלגליל אלרייס אלא[ציל] מ̇ר ור̇ב חלפון הלוי נ̇ט ר̇ח בן כבוד מ̇ר ור̇ב נתנאל
 2. הלוי18 ̄ז̄צ̄ל

Verso: address

To the illustrious scholar the noble leader our m(aster and) te(acher) Halfōn ha-Levi may the All(merciful) pre(serve him) son of his honor our m(aster and) t(eacher) Netanel ha-Levi m(ay he rest in) E(den). 

 

Postscript

Convey my highest regards to the illustrious Master (Rav), the Light of Israel, may the All merciful prèserve him, and substitute for me in asking him to reply to the people of Toledo. They rely on me in this matter, and I cannot say that my requests find no friendly response with the Master, may his Rock protect him. 

And peace upon my lord. 

 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J15.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.