מכתב: T-S 13J17.22

מכתב T-S 13J17.22

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

ח44 מכתב מאת רופא (יעקוב) אל חלפון ובו הוא שואל על בריאותו ועל התכנית לנסיעתו ספרד, כנראה מסוף קיץ 1138 עד מארס 1139 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 17.9 x 24.5 ס"מ. פורסם אצל גויטיין, אוטוגרף חדש; תרגום לאנגלית וביאור, עם תיקונים, אצל הנ"ל, חברה, ה, עמ' 466–467, 638; גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 273–275. בניירות העבודה שלו לספר זה תיאר גויטיין מכתב זה כדלהלן: מכתב מאת רופא שטיפל בחלפון השולח דרישת שלום 'לשני הסוחרים הדגולים' שליוו אותו בדרך מהודו (ראה לעיל, תעודה ח10, ח28), וכפי הנראה הגיעו עמו לספרד. בפרסום הראשון ובמחקריו האחרים תיאר גויטיין את המסמך בתור מכתב שכתב יהודה הלוי אל חלפון, ולמעשה המכתב הראשון שכתב אליו. הזיהוי ההוא נתקבל גם בידי גיל ופליישר. אולם מדברי גויטיין המצוטטים כאן, שבהם תיאר את הכותב בתור 'רופא' סתם, נהיר שחזר בו מן הזיהוי ההוא. עיון מדוקדק בלשון המכתב ובכתב אינו מותיר ספק בכך, לדעתי, שאיגרת קצרה זו לא יצאה מידי המשורר המהולל.1 אדרבה, קרוב לוודאי שהכותב הוא אותו אדם שכתב את תעודה ח45, ושמו יעקוב (כפי שחתם שם). אמנם מסתבר שתעודה ח44 נכתבה לאחר פגישתו הראשונה של יעקוב זה עם חלפון, שאת שמו המדויק לא ידע עדיין איך לכתוב כראוי, וקראו אבו סַעִיד בן 'אל̇צמיאטי' (במקום: אלדִמְיַאטִי). הכותב תיאר בסלסולי לשון את געגועיו על חלפון ועל השיחות שהיו לו עמו בענייני רוח, את תקוותו לשמוע על החלמתו וכיצד הוא משבח ברבים את הסוחר המצרי. הכותב מבחין בין האותיות ̇גי"ם וגי"ן. את הראשונה הוא כותב בנקודה מעליה, ואת השנייה הוא מסמן בקו ארוך יותר ואלכסוני מעליה, שהדפסתי אותו כגרש.

T-S 13J17.22 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

1 אלשִיִךִ אלא̇גל אלחבר אלסיד2 אלאכמל אבו סעי[ד בן אל̇צמיאטי]3

 1. אטאל בקאَ מולאי וסידי [...]
 2. משתמלה ולא זאל מִ[...]
 3. יא מולא א̇תר וצולי סאלמאً בחמד אללה וענדי מן [אל]תִוִק [אלי]
 4. מ̇גאלסתה אלמעסולה ומפא̇צתה אלמאמולה מא יכון ענד מן שאהד
 5. מן פ̇צלה מא שאהדת ותיקן מן כמאל ̇דאתה ואדואתה מא תיקנת
 6. ובחסבה אע̇טם מן קדרהِ מא י̇גِב עליّ ואלתזם מן ברِה ושכרה
 7. בחסב אלאסתטאעה אעאן אללה עלי ק̇צَי וא̇גבהِ במנה לא מזיד
 8. עלי מא ענדי מן אלשג'ל בה ואלתטלע אלי מא ירِד מן קבלה
 9. אטלעני אללה תעלי מן דלך עלי אלנבא אלסאר ואל̇כבר אלמאמול
 10. פלה אלפ̇צל אן ינעם עליّ בתעריפי בצורה אחואלה ואלי
 11. מא ̇דא אל בה מא תרכתה בסבילה אסל אללה תעלי אן
 12. ימן עליה ועלَינא באכמאל צחתה ואעאדתה אלי אולה
 13. ויקרِב אובתה עלי אמלה ומרג'ובה ויצל פ̇צלה בתעריפי
 14. מתי תכון אלחרכה אלסעידה אנ̇גח אללה מסאעِיה ואדאם
 15. עלי א̇כואנה איאדיה בעזתה ופ̇צלה

Right Margin

(1) ואן תפ̇צל מולאי במערפה אלחאל בי פלא ̇גדיד ג'יר שג'ל אלבאל באל̇די אתולי עלא̇גה כתם אללה באלחסני (2) לנא א̇גמעין בימנה ואקרא עלי ח̇צרה מולאי אלסניה סלאמאً י̇צאהי ודי ויואזי שוקי וי̇צאהי אע̇טאמי (3) ותשיעי ומתלה עלי אלתא̇גרין אל̇גלילין אבי יעקוב בן עזרה ואבי אסחק בן מُעטי סידَי אעזהמא אללה תם אלסלם (4) אלמרדד אלמכרר אלמעאד עלי ח̇צרה מולאי וסידי ורחמה14 אללה תעלי וברכאתה (5) לא רב15 ג'ירה

תרגום

T-S 13J17.22 1v

1v

Verso

 1. אלשיך אלא̇גל אלחבר אלסיד אלאכמל
 2. אבו סעיד בן אל̇צמיאטי דאם עזה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J17.22: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.