מסמך משפטי: T-S NS 320.108

מסמך משפטי T-S NS 320.108

תגים

תיאור

One of four fragments from the court ledger of the Babylonian congregation of Damascus (T-S 16.181, T-S AS 146.66, T-S NS 320.108, and T-S 12.592). This fragment contains part of the signatures from the foot of one deed in addition to a fragmentary marriage register. Dated: 4693 AM, which is 932/33 CE. (Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, 435.) EMS

T-S NS 320.108 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.

TS NS Box 320, f. 108, ed. Friedman, Jewish Marriage, vol. 2, pp. 435-437 (Doc. #55) N.T. 04-03-89 (p) The Babylonian congregation of Damascus, 933 }

 1. [...]צ[...]
 2. [...].מ. [...]בן
 3. [...]בירבי יהבוי

B

 1. [ב. בשבת ב... יומין בירח ... שתה ג דשבועה] ושנת ד אלפי[ן] ם צג שנין

-------------

לברית עלמה

 1. [ נח]מאן [...]יהב [......]. דהב .א.

דינ ה

 1. [ ]גמ. ב ד[י]נ ה קינע ומקנעה די[נ]
 2. [ לי]חף סעידי דינ ג מרפקן יג די[נ]
 3. [ ]חד צטל שראב ומכדב
 4. [ ]דינ הי צנדוקין ב די[נ] ד
 5. [ ועו]ד אעלת מבית אבוה חולק חד .
 6. [ ]ארעיי ותנין ות[ל]יתי מן דרום

מסון

 1. ]. ומן מערב דר[תה] ...ה ומן צפון
 2. [ ]מערב דלא פליג [ואלין] בתיה בכל

קוש[ט]

 1. [גלי וכסי ... דאית ל]הון הומו מ[הרה] ועלל[תה] תשעין
 2. [ ]ויצ[לי]חו . .קיום בר שמעון הכהן

הימני

 1. יצחק בן הרון עד מנחם בן שמ
 2. ו א ל אברהם בן סעדיה עד

תרגום

T-S NS 320.108 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 320.108: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.