מכתב: T-S NS J388

מכתב T-S NS J388

תגים

תיאור

Letter from Harun b. Yosef [al-Ghazal?], Alexandria, to Abū l-Faraj Yosef b. Yaʿaqov b. Awkal and to his sons. CUDL description: Fragment of a letter from the brothers Yosef and Nissim, sons of Berekhya, in Qayrawān, to Yosef b. Yaʿqub Ibn ʿAwkal in Fustat, ca. 1015-1017 CE. Similar letters are found at T-S 13J29.9, T-S 16.42, T-S 16.64, T-S NS J388, and Mosseri IV.10(?).

T-S NS J388 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. אטאל אללה יאשיכי ומולאי וריסי בקאך ומן תופיקה לא אכלאך
 2.              כתבת יום ראש חדש אב כאן תקדם כתאבי אלי אלשיך
 3. ושרחת לך פיה מא וצל לך והי ז' צרר [                             ]
 4. ז' ורזמה שקה ופי יומנא הדא וצלת אתנין מע [          בן]
 5. פרח ואחדה מע חסון ואכרה פי מרכב בן [                ]
 6. אללה יגמע עליה אלגמיע במנה ופצלה [וקד וצל] מרכב אלקאיד
 7. אלאגל ופיה מן אצחאבנא ה' אנפס עטיה בן אל[        ]מא ומימון
 8. בן אפרים וקאל ל[י סי]די אבו סעיד אנה וגה לך [                 ]
 9. פי מרכב בן אלשדיד י'ג' רזמה נחאס [                 ] ורזמה
 10. שקה פי מרכב בן אל[                ] אביע מן בן נהראי מן קבל מוסי
 11. בן אלמגאני וקבץ אלגמיע כלוף בן זכרי אעלמת מולאי דלך
 12. ואלכתאן אלדי כאן בעתה [           ]לע פיה שי אלא נפקה ושדת
 13. מנה עדל עלי נפסי ואלי אלסעה לם נקבץ תמן אלכתאן וגאני
 14. כתאב סידי אבו אלחי בן כלילה [          ] אן לם יביע לי מן אל
 15. כתאן אלא ד' אעדאל וגה לי מן תמנה צרתין פיהא ק'ב' די'נ'
 16. ואחדה פי מרכב אלקאסם ואכר[ה ו]צלת ברחלי ל' ז'ק זית
 17. ואיצ'א כ'א' זק זית פי קארב בן אלחדב [                 ]
 18. יאסידי מן קצה אלצאבון אלדי כאן לנא מע אבן אלשדיד לם
 19. יחצל לנא פיה שי אלא דין צ' פאן ירא פיה מולאי [         ] עלינא
 20. ותכתב אלי מולאי אלשיך סלמה אללה אן יעמל לי עלי שרי אלכיש
 21. ו[          ]גיגה [                           ] וקד צרני אמר אלצרר אלתי

Right Margin

 1.          ] וצולהא [          ד]נ'נ' עין פתעמל לי עלי תוגיה אלדנ'נ' ימולאי עלי כאצה
 2. נפסך אלשריפה אלסלם וסידי אבי אלפצל אלסלם ואבי נצר אלסלם וסידי מנשה ואבו סעיד אלסלם

TS NS J 388 Harun b. Joseph Alghazal, Alexandriya, to Joseph b. Awkal and to his sons (pp)

 1. אטאל אללה יאשיכי ומולאי וריסי בקאך ומן תופיקה לא אכלאך
 2. כתאבי יום ראש חודש ... סיואן תקדם כתאבי אלי אלשיך
 3. ושרחת לך פיה מא וצל לך והי ז צרר ...
 4. ז ורזמה שקה ... ואולא הדא וצלת אתנין ...... בן
 5. פרח ואחדה מע חסון ובקיתה פי מרכב בן....
 6. אללה יגמע עליה אלגמיע במנה ופי ....... [אקלע] מרכב אלקאיד
 7. אלאול ופיה מן אצחאבנא ה אנפס עטיה בן אלשאמא ומימון
 8. בן אפרים וקאל לי סידי אבו סעיד אנה וגה לך יא סידי ...
 9. פי מרכב בן אלשדיד יג רזמה ו....... ורזמה
 10. שקה פי מרכב אלק... בן נהראי מן קבל מוסי
 11. בן אלמגאני וקבץ אלגמיע כלוף בן זכרי ......דלך
 12. אלכתאן אלדי כאן בעתת (?) מא טלע פיה שי אלא נפץ ובעת
 13. מנה עדל עלי נפסי ואלי אלסעה לם נקבץ תמן אלכתאן וגאני
 14. כתאב סידי אבו אלחי בן כלילה כתב לי אן לם יביע לי מן
 15. אלכתאן אלא ד אעדאל וגה לי מן תמנה צרתין פיהם ק'פ דינ'
 16. ואחדה פי מרכב אלקאסם ואכרי וצלת ווגה לי ...
 17. ואיצא כא זק זית פי קארב בן לחדב...
 18. יא סידי מן קצה אלצאבון אלדי כאן לנא מ[ע בן אלש]דיד לם
 19. יחצל לנא פיה שי אלא ולה עלינא
 20. מולאי אלשיך אן יעמל לי עלי שרי אלכיש
 21. וקד צרני (=סרני) אמר אלצרר...

margin

סעיד אלסלם

תרגום

T-S NS J388 1v

1v

Verso

 1. נחב מן מולאי [אל]שיך אן יתמם ועדה לי פי מא סאלתה מן
 2. אדא וגהת אליה אלזית יעמל עלי מא ראי אמא ביע או
 3. או(!) יצבר קליל לאן אלזית קליל מא [  ]ח' <' דינ' יאכר
 4. ואן כאן תם אכי פתעמלה ינחדר רואג אלי ואלסלם
 5. ואן וצל לי שי יאמולאי מן ענד אבו אלחי או מן ענד
 6. יוסף בן רחמים פי אלמוסם ואנא ג'איב פי אלריף פתקבץ' לי
 7. אלגמיע חסב עואידך ואלסלם

Address

 1. [אלי] מולאי אלשיך אלגליל                            מן צניעתה הארון
 2. אבו אלפרג יוסף בן יעקב בן עוכל                     בן יוסף אלג[זאל] 

page b

 1. נחב מן מולאי אלשיך אן יתמם ועדה לי פי מא סאלתה מן
 2. אדא וגהת אליה אלזית יעמל עלי מא ראי אמא ביע או
 3. או (!) יצבר קליל לאן אלזית קליל חצ' אתוחש ח בדינ' יא ט
 4. ואן כאן תם אכי פתעמלה ינחדר רואג אלי ואסלם
 5. ואן וצל לי שי יא מולאי מן אבו אלחי או מן ענד
 6. יוסף בן רחמים פי אלמוסם ואנא גאיב פי אלריף פיקבץ לי
 7. אלגמיע חסב עואידך ואלסלם

written in arabic letters (there is no vocalization in the MS but thereading is sure):

 1. ואנא אן שא אללה מא נתאכר ען אלכרוג אלי אלריף ומא נקעד אלא למקדאר
 2. וצול אלצרה אלאכרה (!) ואקבצהא אן שא אללה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J388: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.