רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S Ar.52.247

רשימה או טבלה T-S Ar.52.247
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #78, pp. 324