מסמך משפטי: T-S Ar.5.1

מסמך משפטי T-S Ar.5.1

תגים

תיאור

Legal document concerning the lease of a house by ʿAbd al-Bāqī b. Aḥmad the preacher, from Mūsā b. ʿAdī the Jew, in the district of al-Khawlān in Fustat. Dated: 13 Muharram 424 AH/19 December 1032 CE. (Information from Khan.) The transcription appears below along with the transcriptions for several unrelated documents, which were all glued together to form a large sheet. EMS

T-S Ar.5.1 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

verso

 1. ] עליה ברח' כתאבי 
 2. לא זאלת בהא מן 
 3. ] קרב אללה אגתמאענא 
 4. בפצ'לה חסב עואידה אלגמילה ממא [אעלם חצרה] מולאי אלשיך אעזה אללה אן כנת 
 5. קאצית פי צפרתי אשיא תפוק אלוצ[ף                             ]ל ולא מן אלג'זא ואשיא 
 6. יטול שרחהא וללה אלחמד ושכרא [לאן געל] אלעאקבה לכיר ודאלך בברכת מולאי 
 7. וחסן תופיקה פלא אכ'לאה אללה מן מער[ופה] וכנת אשרפת עלי אסואק כאסדה 
 8. וכתאתין דנייה וכאן גמיע אלתגאר מתוקפין ואנא גיר מתצרף אד כאן אלסוק 
 9. כאסד וכתאני דני פאתוקפת ען אלביע [וכא]ן נטרה אלסער אלי פורים אכתר
 10. ואזייד אלסוק קל[י]ל אלי אן וצל כתאבך אלדי [כנ]ת תדכר אמר אלביע באלקסם ואלרזק
 11. אד' אלכתאן ענדכם מוגוד ותדכר אמר [תל]ך אלאחמאל אלדי תבקת לאכי הרון
 12. באלמהדיה תם וצל [כ]תאב אכי הרון לאבי יעקוב יוסף בביעה פוקפנא גמיעא
 13. עלי ביעה בעד פורים פאחתסבת מנה ווצ[ל] אבו יוסף בן יחיי יקבץ' תמנה אד
 14. כנת דאכל ללביעה אלי פי גמלה אלאעדאל [           ]ה עדל לכאצתי תבקא ענדה 
 15. יקתצ'י תמנה פלמא וקפת עלי אסעאר אל[אקל]מאת וקלה פאידהא ובלגני אן אל
 16. כתא]ן באלגזירה מביוע פדכלת בה מע [                         ] פלחקנא נו אן עצ'ים 
 17. פרמ]ית אכתר אלאקלמה ווצלת אלי אלמדינה [             ] אטאל אללה בקא מולאי אלשיך
 18. מן] קבלה פופקת יום אן כתיר דכלת אל[                           ] כאן אלסוק כאסר 
 19. פאסתכרת אללה ובעת באלקסם ואלרזק בא[סעאר] מכתלפה מן א'ל' אלי ח'כ' וכא[ן
 20. אלאעדאל מכתלפת אלאוזאן אמא ג' אעדאל [           ] להא אל[       ]תה ואלג' אל[אכרה
 21. נאקצה אלאוזאן ושדת מא חצל וגמלתה מ[                            ] וקד אשר[חת
 22. ] מן פרכה [       ] וקצרתהא ושדתהא [          ] למולאי אלשיך פי געל 
 23. מרואן אלאנדלסי [            ]קה רזמה ואחדה עלי [ 
 24.  ] מתאע אן גייד צאלח ולו אשתריתה [ 
 25. ] אן שא אללה פארגו אן ת[ 
 26. כאן] וצל אלנאס[           ] עליהא שוין [         ] וקד דפע אלי פיהא [ 
 27. כתיר אללה יערפנא ברכתהא וקד תבקי עלי מונה אן כתירה מא חמל לי
 28. מן בן אלמגאני וגירה כמא מאונת אלאחמאל וכדלך תמן אלכתאן אנפדתה
 29. בצרה אלפוקה כאמל אלא אלנפקה ואלמונה אקתרצ'תהא מן אצחאבנא [אדא
 30. כ]אן נצל אלי אלמהדיה ערפתך דאלך ולם יגעלני לם נרכב מן הון אלי [מא
 31. קב]לך אלא תמן אלאחמאל אלדי תרכת באלמהדיה ואני כשית אן [ל]א 
 32. תצל] אלסנה אלי לאן בלגני אנה מקים במצר ואנא אן שא אללה ננ[ז]ל 
 33. ללמהדיה נצפי אמורי ונגעל עלי אלקדום למא קבלך וקד אנפד[ת פי
 34. קארב] אלמקרוץ רזמה פיהא מאיתין שקה וכרויה וחריר פי אלקראב[ה
 35. אלדי פיהא מרואן אלאנדלסי ואנא אן שא אללה עלי אלסיר מעה ללמהדיה [בעד
 36. האדה אליומין וקד קורת ענדה מחבתך פיה ורג'בתך פי צחבתה
 37. וחסן אעתקאדך לה פשכר עלי דאלך אד כנת מחקוק באלשכר אל[לה
 38. יגמענא עלי כיר ולא יעדמני טלעתך אלמבארכה פאנך סתר
 39. לגמיע מן ילוד בך ויערפך כאצה מולאי אלגליל אפצל אלסלאם
 40. וסיידי אבי אלפצ'ל אעזה אללה אטיב אלסלאם ואגלה ואתמה וסיידי
 41. אבי נצר אידה אללה אלסלאם אלגזיל וסיידי אבי כתיר אפרים וא[כיה
 42. מנשה חרס אללה אלגמיע אלסלאם ומן תחוט בה ענאיתך א[פצ'ל 
 43. אלסלאם אסתודעך סלאם אללה והו כיר אלמסתודע ואנא סלמאן בן ש[ביב
 44. ולייך וצנעתך נכצכם באגמע ו[          ] אלסלאם ואתמה ואטיבה
 45. ועלאמה אלשקה תהרש מן אג[ל                      ] ערפתך דלך ישועה

a. Letter from Salamah b. Yosef al-Ghazzal, Qayrawan to Yosef b. Ya'akov b. 'Awkkal, Fustat

 1. [ ] עליה ברח כתאבי
 2. [ ] לא זאלת בהא מן
 3. [ ] קרב אללה אגתמאענא
 4. בפצלה חסב עואידה אל גמילה ממא [אעלם חצרה] מולאי אלשיך אעזה אללה אן כנת
 5. קאצית פי צרפתי אשיא תפוק אלוצ[ף ]ל ולא מן אלגזא ואשיא
 6. יטול שרחהא וללה אלחמד ושכרא [לאן געל] אלעאקבה לכיר ודאלך ככרכת מולאי
 7. וחסן תופיקה פלא אכלאה אללה מן מער[ופה] וכנת אשרפת עלי אסואק כאסדה
 8. וכתאתין דנייה וכאן אלתגאר מתוקפין ואנא גיר מתצרף אד כאן אלסוק
 9. כאסד וכתאני דני פאתוקפת ען אלביע ו[כא]ן נטרה אלסער אלי פורים אכתר
 10. ואזייד אלסוק קל[י]ל אלי אן וצל כתאבך אלדי [כנ]ת תדכר אמר אלביע באלקסם ואלרזק
 11. אד אלכתאן ענדכם מוגוד ותדכר אמר [תל]ך אלאחמאל אלדי תבקת לאכי הרון
 12. באלמהדיה תם וצל [כ]תאב אכי הרון לאבי יעקוב יוסף בביעה פוקפנא גמיעא
 13. עלי ביעה בעד פורים פאחתסבת מנה ווצ[ל] אבו יוסף בן יחיי יקבץ תמנה אד
 14. כנת דאכל ללביעה אלי פי גמלה אלאעדאל [ ]ה עדל לכאצתי תבקא ענדה
 15. יקתצי תמנה פלמא וקפת עלי אסעאר אל[אקל]מאת וקלה פאידהא ובלגני אן אל
 16. [כתא]ן באלגזירה מביוע פדכלת בה מע [ ] פלחקנא נו אן עצים
 17. [פרמ]ית אכתר אלאקלמה ווצלת אלי אלמדינה [ ] אטאל אללה בקא מולאי אלשיך
 18. [מן] קבלה פופקת יום אן כתיר דכלת אל[ ]כאן אלסוק כאסד
 19. פאסתכרת אללה ובעת באלקסם ואלרזק בא[סעאר] מכתלפה מן אל אלי חכ וכא[ן]
 20. אלאעדאל מכתל]ת אלאוזאן אמא ג אעדאל [ ] להא אל[ ]תה ואלג אל[אכרה]
 21. נאקצה אלאוזאן ושדת מא חצל וגמלתה מ[ ] וקד אשר[חת]
 22. [ ] מן פרכה[ ] וקצרתהא ושדתהא[ ] למולאי אלשיך פי געל
 23. מרואן אלאנדלסי [ ]קה וזמה ואחרה עלי [ ]
 24. [ ] מתאע אן גייד צאלח ולו אתריתה [ ]
 25. [ ] אן שא אללה פארגו אן ת[
 26. כאן] וצל אלנאס [ ] עליהא שוין [ ] וקד דפע אלי פיהא [
 27. כתיר אללה יערפנא ברכתהא וקד תבקי עלי מונה אן כתירה מא חמל לי
 28. מן בן אלמגאני וגירה כמא מאונת אלאחמאל וכדלך תמן אלכתאן אנפדתה
 29. בצרה אלפוקה כאמל אלא אלנפקה ואלמונה אקתרצתהא מן אצחאבנא [אדא]
 30. [כ]אן נצל אלי אלמהדיה ערפתך דאלך ולך יגעלני לך נרכב מן חון אלי [מא]
 31. [קב]לך אלא תמן אלאחמאל אלדי תרכת באלמהדיה ואני כשית אן [ל]א
 32. [תצל] אלסנה אלי לאן בלגני אנה מקים במצר ואנא אן שא אללה ננ[ז]ל
 33. ללמהדיה נצפי אמורי ונגעל עלי אלקדום למא קבלך וקד אנפד[ת פי]
 34. [קארב] אלמקרוץ רזמה פיהא מאיתין שקה וכרויה וחריר פי אלקראב[ה]
 35. אלדי פיהא מרואן אלאנדלסי ואנא אן שא אללה עלי אלסיר מעה ללמהדיה [בעד]
 36. האדה אליומין וקד קררת ענדה מחבתך פיה ורגבתך פי צחבתה
 37. וחסן אעתקאדך לה פשכר עלי דאלך אד כנת מחקוק באלשכר אל[לה]
 38. יגמענא עלי כיר ולא יעדמני טלעתך אלמבארכה פאנך סתר
 39. לגמיע מן ילוד בך ויערפך כאצה מולאי אלגליל אפצל אלסלאם
 40. וסיידי אבי אלפצל אעזה אללה אטיב אלסלאם ואגלה ואתמה וסיידי
 41. אבי נצר אידה אללה אלסלאם אלגזיל וסיידי אבי כתיר אפרים וא[כיה]
 42. מנשה חרס אללה אלגמיע אלסלאם ומן תחוט בה ענאיתך א[פצל]
 43. אלסלאם אסתודעך סלאם אללה והו כיד אלמסתודע ואנא סלמאן בן ש[ביב]
 44. ולייך וצנעתך נכצכם באגמע ו[ ] אלסלאם ואתמה ואטיבה
 45. ועלאמה אלשקה תחרש מן אג[ל ] ערפתך דלך ישוע

b. A small bill, prabably written by Joseph b.`Awkal (using a space onthe letter accepted by him)

 1. אלחאצל באלקירואן ח אלאף תק'סב ורב'
 2. תמן תצרף...בדינ' קק' דינ'...
 3. כרג מנה...
 4. ......מ"ה ד' ותלתין ותמן ולה.....
 5. .......מן אלעין מו ותלתין ותמן
 6. מנהא צרה.....מה' דינ' ורב' בקי לה
 7. דינ'......

c. Lease of a House, 13th Muharram 424 (AH)/ 12/19/1032 (CE)

 1. بسم الله الرحمن الرحيخ وصلى على محمد النيبي [و]اله وسنم تسليما
 2. ]ه]ذا ما استاجر عبد البقى بن احمد من موسى بن عدى الاسرائيلى في عقد واحد جميع
 3. [الد]ار التي بيده وفي ملكه ملكا صحيحا وحقا واجبا في الموضع المعروف بخولان داخلة في الزقاق الغير
 4. [النا]فذ المعروف بزقاق مزاحم وبحضرة المسجد المعروف بمسجد الابقور وهي الدار ذات القاعة
 5. [وب]ئر الما المعينة المسكنين الاعالى عليها والثلثة اخصاص الواتى طباق ذلك وتستغنى
 6. [شه]رة هذه الدار في موضعها عن تحديدها في هذا الكتاب مدة سنة كاملة اثنا عشر شهر اولها
 7. [النص]ف من محرم من سنة اربع وعشرين واربع ماية واخرها النصف من المحرم من سنة حمس
 8. وعشرين واربع ماية بستة دنانير مجربة وازنة جيادا على ان يدفع هذا المستاجر
 9. الى هذا الاجر في سلخ كل شهر منها بقسطه وهو نصف دينار لا يدافع في ذلك >ولا< يمانعه وجميع ما وقعت
 10. عليه هذه الاجارة مفرغة لا شاغل لها اجارة صحيحة جائزة وذلك بعد رويتهما لجميع ما وقعت عليه
 11. هذه الاجارة ومعرفتهما به وسلم الاجر الى المستاجر جميع ما وقعت عليه هذة الاجارة
 12. له الانتفاع بها كيف ما احب من سكناها او اجارتها وما كان من حاجة دعت فيه الى عمارة
 13. شى من هذه الدار كان ذلك على المنكور وهو المستاجر وبذلك اشهدا على انفسهما في صحة منهما وجواز امر
 14. [و]كتب لثلاث عشر من المحرم سنة اربع عشرين واربعماية

witness clauses:

 1. شهد محمد(؟) بن احمد(؟) بن على بن...صح
 2. على اقرار الاجر المستاجر
 3. بما فيه صح
 4. شهد على بن ابراهيم بن حسن بن حسين صح
 5. على اقرارهما بما فيه
 6. شهد احمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله صح
 7. على اقرار الاجر المستاجر بما فيه

תרגום

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

verso

 1.  
 2.  
 3. …יקרב אלוהים את פגישתנו
 4. בחסדו, על פי מנהגיו הטובים. הריני מודיע לך, הדרת אדוני ורבי, ייתן לך אלוהים גדולה, כי 
 5. סבלתי במסעי דברים בל יתוארו… (לא נרתעתי?) …ולא מן השודדים. דברים
 6. שתקצר היריעה מלספרם; תודה לאל, אפוא והודיה על שעשה את האחרית לטובה, וזאת (בזכות) הברכה (השורה עליך) אדוני
 7. ומזלך הטוב, אל ימנע ממך אלוהים את טובו. הייתי רואה שהשווקים מוקפאים 
 8. ומיני הפשתים בטיב ירוד, והיו כל הסוחרים נמנעים (מלסחור), והייתי מחוץ לעסקים, כי היה השוק
 9. קפוא, והפשתים שלי ירודות, ונמנעתי מלמכור, וההשקפה בנוגע למחיר היתה כי לקראת פורים יעלה
 10. ויתרחב קצת השוק, עד שהגיע מכתבך, שבו כתבת על דבר המכירה כפי שיעניק אלוהים, 
 11. כי הפשתים אצלכם מצויות. כתבת על עניין אותם משואים שנותרו אצל אחי, חרון, 
 12. במהדייה; הגיע אחר כך מכתב אחי הרון אל אבו יעקוב יוסף בדבר מכירת (הפשתים), עסקנו אפוא יחדיו
 13. במכירתן, אחרי פורים, והייתי מרוצה ממנו(?). והגיע אבו יוסף בן יחיא לקבל את תמורתן, כי 
 14. אני הייתי נתון בענייני המכירה, אלא שבתוך כלל המשואים… (היה) משאוי לחשבוני הפרטי ונשאר אצלו,
 15. קבל נא את תמורתו. ואולם משעמדתי על מחירי הסחורות השונות ועל מיעוט הרווח בהן, ונודע לי כי
 16. הפשתים יש להן ביקוש באי, עליתי אתן (על אונייה) אך תפסה אותה סערה נוראה,
 17. זרקתי אפוא את מרבית הסחורות (השונות), והגעתי לפלרמו… ייתן לך אלוהים, אדוני ורבי, אריכות ימים,
 18. מלפני כן, ונזדמן לי יום הרבה נכנסו(?) …היה השוק קפוא
 19. וביקשתי את חסדי אלוהים ומכרתי כפי שהעניק אלוהים, במחירים משתנים, מל"א עד כ"ח, והיו
 20. המשואים במשקלים שונים, ואילו ג' משואים… (במשקל עודף) והג' האחרים
 21. היו חסרים במשקל; ארזתי אפוא מה שנכנס והסכום הכולל… וכבר פירטתי
 22. …מיריעות אריג… וקיצרתי אותה וארזתי אותה… לך, אדוני ורבי, בתורת תשר
 23. למרואן אלאנדלסי… חבילה אחת… 
 24. …אריג טוב, משובח, אילו קניתיו… 
 25. …ברצון האל; אקווה אפוא כי…
 26. באו אנשים… עליה סכום קטן וכבר שילם לי בעדה…
 27. הרבה. אלוהים יודיענו את ברכתה. נשארתי חייב הרבה בעד ההוצאות, בעד מה שהובילו בשבילי
 28. מאת בן אלמג'אני ואחרים, כמו כן הוצאות המשואים. כמו כן, את תמורת הפשתים שלחתי 
 29. בכיס העליון בשלמותה, חוץ מההוצאות ומהוצאות ההובלה שלוויתי מאנשינו, כאשר
 30. הגענו למהדייה, זאת, לידיעתך. הסיבה היחידה שטרם הפלגתי מכאן
 31. להתייצב אצלך היא התמורה בעד המשואים שהותרתי במהדייה, כי חששתי פן לא
 32. תגיע אתה אלי השנה, כי נודע לי שאתה נשאר בפסטאט, וברצון האל ארד
 33. למהדייה לברר את ענייני, ואסדר לבוא להתייצב אצלך. שלחתי ב'קארב'
 34. של אלמקרוץ חבילה, ובה מאתיים יריעות (אריג), כמון, ומשי, ב'קראבה'
 35. שבה מרואן אלאנדלסי. ברצון האל אסע בקרוב עמו למהדייה כעבור
 36. היומיים האלה. שכנעתי אותו שהוא אהוב עליך וכי אתה רוצה בקשרים עמו,
 37. וכי יש לך בו אמון רב, והוא הודה על זאת, כי אמנם אתה ראוי לתודה. אלוהים
 38. יפגישנו בנסיבות טובות, ואל ייקח ממני את דמותך המבורכת, כי הלוא אתה מגן
 39. לכל החוסה בך והמכיר אותך. קבל נא, אדוני המכובד והנעלה, את מיטב דרישות השלום, 
 40. ולאדוני אבו אלפצל, ייתן לו אלוהים גדולה, מיטב דרישות השלום המכובדות והמושלמות ביותר, ולאדוני
 41. אבו נצר, יעזור לו אלוהים, שפע דרישות שלום ולאדון אבו כתייר אפרים ולאחיו
 42. מנשה, ישמור אלוהים את כולם, דרישות שלום, ולכל הנתון לדאגתך, מיטב
 43. דרישות השלום; הריני מפקידך לשלום מאת אלוהים, כי הוא הטוב שבשומרי פיקדון. ואני, סלמאן בן שביב, 
 44. עבדך ובן חסותך, שולח לכם דרישות שלום לכולכם… ומושלמות וטובות ביותר.
 45. סימן ההכר של יריעת האריג נמחק, בגלל… זאת לידיעתך; ישועה.

T-S Ar.5.1 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.5.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.