מכתב: T-S 13J36.1

מכתב T-S 13J36.1

תגים

תיאור

Letter from the sons of Berekhya concerning the matters of the yeshivot of Baghdad when Dosa b. Saʿadya Gaon was the head of the yeshiva of Sura, and concerning the strengthening of the status of Avraham b. Natan (ʿAṭāʾ), the amir's doctor in Adis, August 1015. NB: The transcription below is Goitein's.

T-S 13J36.1 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. אטאל אללה יאשיכנא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם ציאנתך וסעא[דתך
 2. ודפע ענך אלמחדור ברחמתה כתבנא כתב אללה תופיקך פי אלציפ[יה ען סלאמה ללה]
 3. אלשכר דאימא עלי גמ[יל] סתרה ונעים פצ'לה תקדם לנא לחצ'ר[תה כתאב אנפדנאה אליום]
 4. שהר ונצף עלי יד אכינא א[בי] עמראן בן אלמגאני צאנה אללה פי רפקה [
 5. אללה וצול מא אנפדה מן כתב סאדתנא אלמתאיב זאד אללה עז[הם      ] מן סידנא
 6. דוסא זאדה אללה צחה ווקופנא [על]י כתאבה אלאניס אלנפיס [                                                                ] לא עדמנ[אה]
 7. ושרחנא לה מא נרא פי וצולהא מן אלנכר ואלפעל [                        ] ואחתבסת ג' איאם
 8. בעד ו[צו]ל[ה]א ונסכת וכדא דפעת אלינא ועזיז עלינא [                                    ]כנא ודהאב אהל אלאמאנאת
 9. וכמה קאל [אלולי הו]שיעה יי' כי גמ[ר חס]יד כי פסו אמ[ונים] מב[ני אדם אללה ברח]מתה יעטף עלינא ויצלח
 10. חאל גמיענא בראפ[ת]ה ואעל[מני סי]די אעזה אללה מא וקפ[ו                     סיד]נא האיי נט' רח' מן דואמה
 11. עלי אלמנע מן אלארסאל לולד סידנא שמואל נ'ע' ומן מ[                   אלא]כתלאף בינהם ללאן
 12. ואל[מני] דלך ואוגעני וליס חילה סוא אלתסלים ותוקוף חתא[                         אללה יכת]ב כיר ברחמתה וד'כר
 13. אעזה אללה אן אגובה מסאילנא קד צ'אעת פי חין ארסאלה עלי טריק אלבריה ואנה יגדדהא ויסרע
 14. בנפודהא וארגו דלך בפצ'ל אללה וברכה ענאיתה ועצ'ם סרורי בס[לאמ]ה סידנא דוסא נט' רח' וצחתה
 15. ומן אללה אלמזיד וטאל תעגבי לאנקטאע כתאב סידי יש[ראל נט'] רח' ולם נרא לה כתאב ולא רציה
 16. [פת]וקפת עלי כתאבך אלגליל פלם תדכרה דפעה ולא אן כאן [וצל לך] כתאב מנה ולא מא הו עליה
 17. ו[אנת תע]ל[ם] יאסידי אן כ[נת] אנפד[ת אנ]א דרג מסאיל עבראניה באסם אבוה נ'ע' מע כתאב תם
 18. דרג מ[סא]יל עבראניה בלפץ' ערביה ו[סא]לת[ך] אנפאדהא אליה בעד אן אתצל בנא ופאה' אבוה נ'ע'
 19. והו כת[א]ב ב[א]סמה איצ'א וסאלתך [                                ]א פוצל כתאבך אלגליל אולא ואנת תדכר
 20. אנך אנפד[ת אלג]מיע וואל[לה לם י[צל]נא ולם [                            וליס לנא] כבר לא מן גהתה ולא מן גהתך פאן ראית
 21. יאסידי אראך אללה אמאלך אן ת[שרח] לי צחה אמר גמיעה פאן כאן להא נתיגה חסנה אעלמתני ואן
 22. כאן צ'אעת או לא גואב להא אסת[        ] איאם [          ]לי והדאת נפסי וכדלך כל מא תפצ'לת בה מן סואל סידנא
 23. האיי נט' רח' ומא אסת[             ]הך פיה אן תנג[ז]ה בת[             ]אס או באיאם פקד אסתתקלת נפסי מן כתרה אל
 24. תכראר פיה וקד עלמת אן תוחלת ממושכה מחלה לב וארגו בתפצ'ל אללה ותפצ'לך יותם דלך ולא [ית]אכר
 25. וקד אעלמתך יאסידי פי כתאבי אלמתקדם מא כאן עליה חאלנא מן אלאצ'טראב ואלכוף אלשדיד
 26. בגיבה [צלט]אננא נצרה אללה וקואה ובעדה ענא תם ג[יבה] אלשיך אלגליל אבו אסחק בן עטא וקאה אללה מעה וכנא
 27. עלי גא[יה אלתו]חש ואלתטלע חתא אנעם אללה תם ותפצ'ל ותקוא חאל אלצלטאן עלי עדוה ורגע צ'אפ[רא]
 28. מן תאהרת אלי אלמסילה והו בהא אלאן סאלמא צ'אפרא ועדוה מהזום מחצור וצאר באלקרב מנא וכתבה
 29. תרד כל יום בכל כיר וכתב אלשיך אבי אסחק אעזה אללה תצל אלינא בתזיד חאלה מע צלטאנה אמתאל
 30. מא כאן וקד אנפדת אליה אלצ'בארה אלואצלה מן גהתך וקאך אללה מן סאדתנא אלמתאיב אלדי כאן
 31. אנפדתהא מע [אבו] עמראן בן אלמגאני פאעטאהא ללשיך' ואלדה ודפעהא אלשיך' ואלדה אליי וקבצ'תהא
 32. לאן בהדא אמר פי חין סירה אן יכון כל כתאב יצל אליה מן אי אלנואחי אן יצל לידי פמא חסן נפודה אליה
 33. אנפדתה ומא חסן תר[כה] תרכתה ופי חין וצ[ו]ל הדה אלצ'בארה אנפדתהא אליה כמא אמר ואסתנגזתה פי
 34. אלאגובה ואכדת עליה ג'איה אלתאכיד אן לא יאכר אלאמר פיהא ואן יסרע אלי באלאמר
 35. במא נגאוב ענה ואנא מנ[תט']ר לגואבה יצל סריעא אן שא אללה במא יאמ[רנ]א פנכת[ב אל]יך בה אן שא אללה
 36. וכדלך יאסידי אסתחת'תה פי חאגתך ואנגאזה ולם וחק אלר'ב'ו'נ'י'ן' נג'פל ולא אהמלת אלתאכיר עליה
 37. פי כל כתאב פי ב[            ] ומא תבקא לך ענד אלמהדוין וכתאבה ירד אנה לא יצ'יע מנה שי ואן ענד
 38. כלא סרה אלאן ינגז אלאמר אן שא אללה ומא יתזיד מן אגובתה בעד וצול הדה אלכתב אלאכירה אליה אנא נבאדר
 39. בתעריפך איאה [                 ] וק[ד] אעלמתך פי כתאבי אלמתקדם מע עלי קלבי מן אלתוגע פי מא ד'כרתה
 40. לי מן אלוחשה ותגייר [ח]אל אכינא אבו אלכיר צאנה אללה בעד עלמי בצחה אלודאד אלגארי ואלצראקה
 41. אלקדימה [                             ] לך פאכאתבה עליה ואתלאפאה ואנא עלי תעלק נפס עלי עלם אנצלאח דלך
 42. לעלמי באכלאק[ך] אלכרימה וצברך עלי אכואנך ואלצדיק אלצדוק יאסידי קליל פמתלך מן צבר ותפצ'ל

Right Margin

 1. ואללה גל ועז יסמעני כירא
 2. וחאל גמיל תטיב עליה נפסי אן שא אללה
 3. וקד סאלתך אן יכון אי שי
 4. וצל אלי מן אי אלנואחי
 5. אן יכון אנפאדה עלי
 6. ידי [אבי עמראן אבן] אל
 7. מגאני [          ]
 8. פקד לחקני [         ]
 9. .... פי הדה אלדפעה
 10. אלמע'ץ' ואלם
 11. אלנפס פי קדים
 12. מא עמל בי מא
 13. לא אטיק וצפה
 14. ואללה אלכאפי
 15. כל אנסאן עלי
 16. פעלה ומנה
 17. אסל אן [           ]
 18. עלי [              ]

24-19 ענאיתה .... ואלמנעם ואלתטול ולה אלחמד דאימא

recto

 1. אטאל אללה יאשיכנא וכבירנא וגלילנא בקאך ואדאם ציאנתך וסעא(דתך) א
 2. ודפע ענך אלמחדור ברחמתה כתבנא כתב אללה תופיקך פי אלציפ(?)(יה ען סלאמה ללה עז וגל)
 3. אלשכר דאימא עלי גמיל סתרה ונעים פצלה תקדם לנא לחצרת(ה כתאב אנפדנאה קבל)
 4. שהר ונצף עלי יד אכינא אבי עמראן בן אלמגאני צאנה אללה פי רפק(ה אעלמתה בה אעזה)
 5. אללה וצול מא אנפדה מן כתב סאדתנא אלמתאיב זאד אללה עז(הם מנהא כתאב) מן סידנא
 6. דוסא זאדה אללה צחה ווקופנא עלי כתאבה אלאניס אלנפיס (ושכרנא לה גזיל אלשכר) לא עדמנאה
 7. ושרחנא לה מא נרא פי וצולהא מן אלנכר ואלפעל (אלסו...) ואחתבסת ג איאם
 8. בעד וצולהא ונסכת וכדא דפעת אלינא ועזיז עלינא (...) לנא ודהאב אהל אלאמאנאת
 9. וכמא קאל (אלולי הו)שיעה ייי כי גמר חסיד כי פסו אמונים (מבני אדם אללה עז וגל ברח)מתה יעטף עלינא ויצלח
 10. חאל גמיענא בראפתה ואעלמני סידי אעזה אללה מא וקף (עליה מן כתב סיד)נא האיי נט רח מן דואמה
 11. עלי אלמנע מן אלארסאל לולד סידנא שמואל נע ומן ע(צמה אלמנאזעה ואל) אכתלאף בינהם ללאן
 12. ואלמני דלך ואוגעני וליס חילה סוא אלתסלים ותוקוף חתא יפת(ח אללה) בכיר ברחמתה ודכר
 13. אעזה אללה אן אגובה מסאילנא קד צאעת פי חין ארסאלה עלי טריק אלבריה ואנה יגדדהא ויסרע
 14. בנפודהא וארגו דלך בפצל אללה וברכה(?) ענאיתך(?) ועצם סרורי בסל(אמ)ה סידנא דוסא נט רח וצחתה
 15. ומן אללה אלמזיד וטאל תעגבי לאנקטאע כתאב סידי יש(ראל נט) רח ולם נרא לה כתאב ולא וציה
 16. פ]תפקדת עליה כתאבך אלגליל פלם תדכרה דפעה ולא אן כאן (וצל אליך) כתאב מנה ולא מא הו עליה
 17. ואכברתנא (?) יא סידי אן קד אנפדת מנא (?) אליה דרג מסאיל עבראניה באסם אבוה נע מע כתאב תם
 18. דרג מסאיל עבראניה בלפץ ערביה סאל[תה] אנפאדה אליה בעד אן אתצל בנא ופאה אבוה נע
 19. והו...בוציה באסמה איצא וסאלתה פוצל כתאבך אלגליל אולא ואנת תועד
 20. אנך אנפ(דת) אלגמיע... ולם .... וליס לנא כבר לא מן גהתה ולא מן גהתך פאן ראית
 21. יאסידי אראך אללה אמאלך אן תכלי צחה אמר גמיעהא פאן כאן להא נתיגה חסנה אעלמתני ואן
 22. כאן צאעת או לא גואב להא אעלמתני והדאת נפסי וכדלך כל מא תפצלת בה מן רסאיל סידי
 23. האיי נט רח ומא אסמע מן גהתך פיה אן או באיאם פקד אסתתקלת נפסי מן כתרה אל - - - - - - - - -
 24. תדכאר פיה וקד עלמת אן תוחלת ממושכה מחלה לב וארגו בתפצל אללה ותפצלך ינתם דלך ולא יתאכר
 25. וקד אעלמתך יאסידי פי כתאבי אלמתקדם מא כאן עליה חואלנא מן אלאצטראב ואלכוף אלשדיד
 26. לגיבה (סלטאנ)נא נצרה אללה וקואה ובעדה ענא תם ג(יבה) אלשיך אלגליל אבו אסחק בן עטא וקאה אללה מעה וכנא
 27. עלי גאיה אלתוחש ואלתטלע חתא אנעם אללה ותפצל ותקוא חאל אלצלטאן עלי עדוה ורגע צא(פרא)
 28. מן תאהרת אלי אלמסילה והו בהא אלאן סאכנא צאפרא ועדוה מהזום מחצ(ור) וצאר באלקרב מנא וכתבה
 29. תרד כל יום בכל כיר וכתב אלשיך אבו אסחק אעזה אללה תצל אלינא בתזיד חאלה מע צלטאנה אמתאל
 30. מא כאן וקד אנפדת אליה אלצבארה אלואצלה מן גהתך וקאך אללה מן סאדתנא אלמתאיב אלדי קד
 31. אנפדתהא מע אבו עמראן בן אלמגאני פאעטאהא ללשיך ואלדה ודפעהא אלשיך ואלדה אליי וקבצתהא
 32. לאן בהדא אמר פי חין סירה אן יכון כל כתאב יצל אליה מן אי אלנואחי אן יצל לידי פמא חסן נפודה אליה
 33. אנפדתה ומא חסן תרכה תרכתה ופי חין (וצול) אלצבארה אנפדתהא אליה כמא אמר ואסתנגזתה פי
 34. אלאגובה ואכדת עליה גאיה אלתאכיד אן לא יאכר אלאמר פיהא ואן יסרע אלי באלאמר
 35. במא נגואב ענה ואנא מנתטר לגואבה יצל סריעא אן שא אללה במא יאמרה פנכאתבך בה אן שא אללה
 36. וכדלך יאסידי אסתחתתה פי חאגתך ואנגאזה ולם וחק אלרבונין נגפל ולא אהמלת אלתאכיד עליה
 37. פי כל כתאב פי ב... ומא תבקא לך ענד אלמהדוין וכתאבה ירד אנה לא יציע מנה שי ואן ...
 38. ] דלא [ ] ה אלאן ... [ ] .. אן שנא אללה ומא יתזיד מן אגובתה בעד וצול הדה אלכתב אלאכירה אליה אנא נבאדר
 39. בתעריפך איאה אעלמתך פי כתאבי אלמתקדם מע (מא :daer) עלי קלבי מן אלתוגע פי מא דכרתה
 40. לי מן אלוחשה ותגייר (...) אכינא אבו אלכיר צאנה אללה בעד עלמי בצחה אלודאד אלגארי ואלצדאקה
 41. אלקדימה ...לך פאכאתבה עליה ואתלאפאה ואנא עלי תעלק נפס אלי עלם אנצלאח דלך
 42. לעלמי באכלאקך אלכרימה וצברך עלי אכואנך ואלצדיק אלצדוק יאסידי קליל פמתלך מן צבר ותפצל

on the margin:

 1. אסאל אן...

תרגום

T-S 13J36.1 1v

1v

Verso

 1. וקד עלמת יאסידי [                        ]יתי לכתאבך ומא יטרא מן כבר זאיד פלא תוחשני מנהא
 2. ותחמל עלי [                                 ]אדה אלשרח בכשף חאל כל מא סאלתך פיה מן אמור
 3. סידי ישראל גברה אל[לה ומא] סב[ב ת]אכיר כתבה ואן כאן כל מא כנת אנפדתה אליה מן אלמסאיל וצל ואן
 4. יתזיד מן סואל ואללה י[          ת]כתץ נפסך אלשריפה מן אלסלאם אגלה ואעלאה ואבו אלפרג ולייך
 5. בן כאלתי עלי גאיה [                  ] ואלשדה [                        ] עלי אפצ'ל חאל יכצך באלסלאם ופתיאנך וקאהם
 6. אללה וצאנהם וכל מן תכצה ענאיתך אגלב אלסלאם ואעלאה ואסנאה וואל[די                  ] בן [            ]נא אל[              ] נ'ע' יכצוך אגל אלסלאם וע'ק'ב' ש'ל'ו'ם'

Address

 1.                   אעזה] אללה ווקאה                        מן יוסף ונסים בני ברכיה נ'נ'
 2.                           ] עזיזה
 3.                          ]יה וראעיה

verso

 1. וקד עלמת יאסידי יתי לכתאבך ומא יטרא מן כבר זאיד פלא תוחשני
 2. ותחמל עלי נפסך אל [ ] דה אלשרח בכשף חאל כל מא סאלתך פיה מן אמור
 3. סידי ישראל גברה אללה (ומא ס)בב (ת)אכיר כתבה ואן כאן כל מא אנפדתה מן אלמסאיל וצל...
 4. ית..ר מן חאל ואללה יו[ ] מן נפסך אלשריפה מן אלסלאם אגלה ואעלאה ואבו אלפרג ולייך
 5. בן כאלתי עלי אפצל חאל יכצך באלסלאם ופתיאנך אבקאהם
 6. אללה וצאנהם וכל מן תכצה ענאיתך אגל אלסלאם ואעלאה ואסנאה ואול (אד אלשיך) אלאגל שאול נע יכצוך אגל
 7. אלסלאם ועקב שלום

The address (Most of the right side is torn)

 1. אללה ווקאה מן יוסף ונסים בני ברכיה ננ....
 2. עזיזה
 3. ולי)יה וראעיה
 4. בר
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J36.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.