מכתב: T-S 13J19.17

מכתב T-S 13J19.17

תגים

תיאור

מכתב מאת אבו נ ְצר בן אברהם אל חלפון על ההמולה מסביב ליהודה הלוי אלכסנדריה, י' במרחשוון, שהוא יום 23 באוקטובר 1140 חסר הדף הראשון של המכתב המתפרסם כאן. ברור ששם כבר כתב אבו נ ְצר על קורות ריה"ל באלכסנדריה, אולם גם כאן הוסיף לדבר עליהן. בשורות הראשונות תיאור מעניין של האנשים המועטים שהלוי התארח אצלם ועל הלחצים שהופעלו עליו בשל כך. בגלל סיבות אישיות אבו נ ְצר לא הזמין את המשורר לביתו והסביר שבכך רצה למנוע התמרמרות של אחרים, שרצו הם להזמין אותו. אמנם אבו נ ְצר הלך אל הלוי אבל תמיד הביא עמו את ארוחתו. אבו נ ְצר מבקש מחלפון לבוא בדחיפות כדי לחלץ את ריה"ל מסערת הרוחות. חלפון חייב היה להגיע בדחיפות גם כדי לטפל בסחורות שהיו לו באלכסנדריה לפני ייבוש התעלה שם. לפני ברכות הסיום הזכיר אבו נ ְצר ענייני מסחר משותפים, לרבות הסתבכות מסוימת עם סוחר־הודו (אבן) אלי ִתים. Recto 'הזקן': גיל העלה את ההשערה שהכוונה לעמרם בן יצחק. ראו גיל-פליישר, עמ' 203, 432 הערה 2. ראש השנה חל באותה שנה (1140) ב-14 בספטמבר, בשבת; הציון 'לפני שחל האיסור' כוונתו כנראה לומר שר' יהודה הלוי הגיע אל מארחו לביקור חטוף בלבד לפני כניסת המועד. ראו דעה אחרת אצל גויטיין, מכתב, עמ' 350 ואת דברי שירמן, לתולדות, עמ' 330, הערה 39 [גיל-פליישר]. בנו של מ' אברהם: הוא בוודאי יצחק בנו של אברהם אבן עזרא, שנלווה אל יהודה הלוי במסעו. ראו גיל-פליישר, פרק שישי, עמ' 175-148. 'אלמעולה': קיצור לתואר 'החבר המעולה'. גיל סבור שהכוונה לאהרון אבן אלעמאני ומפנה לתעודה אחרת שנזכר בה תואר זה, אך גם שם ( TS 12.287- גיל-פליישר 49) אין כל ודאות שהכוונה לאהרון אבן אלעמאני. ראו גיל-פליישר, עמ' 140, הערה 143; עמ' 433, הערה 6, 10. 'לעדר תעלמה': גיל-פליישר תרגמו: 'על שלא הודעתי לו'. לא ברור לי כיצד המילה 'עדר' יכולה לציין שלילה, לכן העדפתי כאן את תרגומו של גויטיין. 'בטוהא': גיל-פליישר קראו 'כטוהא' ותרגמו 'והשתוממתי על הצעד (שעשית)'. כדי לאפשר תרגום כזה, היה צריך לכתוב 'כטו{ת}הא', לכן העדפתי כאן את קריאתו של גויטיין. גיל קרא 'צדאע' ותרגם 'כאב ראש'. העדפתי כאן את קריאתו של גויטיין משום שהמונח 'צראע' [=סכסוך] כקריאתו של גויטיין הוא המקובל לסכסוכים קהילתיים מעין אלה. Right Margin אבו אסחאק ה'נאיב': 'נאיב' הוא קיצור ל'נאיב צ'אמן', משנה לחוכר מסים. אבו אסחאק זה היה לימים לשותפו הקבוע בעסקים של אבו נצר. ע"ב התעלה: הכוונה לכ'ליג', התעלה שחיברה את אלכסנדריה עם הנילוס והיה אפשר להשתמש בה רק כשהייתה מלאה מים. היהלומים: בדרך כלל זהו הכינוי המקובל לבנים, אלא שידוע לנו כי לחלפון בן נתנאל לא היו בנים. ראו גויטיין, מכתב, עמ' 361, הערה 15. אולי הכוונה כאן לאחד מבני אחיו. אבו עלי: זהו אבו עלי יחזקאל, אחד מאחיו של חלפון. אבו אלנג'ם: חותנו ומבאי ביתו של אבו נצר. עשרה במרחשוון חל בשנת תתק"א (1140) ב-13באוקטובר [גיל-פליישר].

T-S 13J19.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. עונך יא רב
 2. ולם יתפק לה דכול ענד אחד אלא ענד אלזקן
 3. פי יום ראש השנה קבל אן וקע אלנהי תם
 4. ענד אנסאן יערף בכראם אלשמאע כאן וצל
 5. מעה פי אלמרכב ודפע לה אלקול מן הנאך אנה
 6. יכון ענדה פמצי יום וצולה אליה סאעה ועאד
 7. תם בעד מדה אגתהד אלשיך אבו אלכרם בן
 8. מטרוח פי מגיה אליה ורגב אליה ותחאמל עליה
 9. באלדיאן וברסול מן ואלי אלבלד אלי אן מצא{!} אליה
 10. לילה סבת ולם יכן הנאך אלא הו ואלדיאן וולד
 11. מ' אברהם ליכנה כאן פי אלאעיאד ואלצום ואכתר
 12. אלסבות ענד מולאי אלמעולה ואמא גיר דלך
 13. פענד אלאגתמאע יקע אלתחדת בה אן שא אללה
 14. וחכימא ברמזא ומא כתבת הדין אלחרפין
 15. אלא ואנא פי אלבית לאזם ברמד לחקני אללה
 16. אלמסוול פי אלשפא ואנני למחתשם מן מולאי
 17. וסיידי ולד אלשיך אלאגל אבי אלמנא נע' אכוהא
 18. לעדר תעלמה אן אלי אלאן לם ידכל לי אחד בית
 19. ואנני למא ארדת אלאגתמאע במרנו ורבנו יהודה
 20. הלוי שצ' חמלת עשאיי לייליאת ומצית בת
 21. ענדה ואיצא אנני קצדת חסם מאדה מן
 22. יטלבה ללא יקאל לה קד כנת ענד פלאן ומא גית
 23. ענדי ואנא מתרקב וצול חצרתה אלמחרוסה
 24. עלי עדד אללחטאת לעל אן יקע אלאגתמאע
 25. בה בחצורהא וקד עגבת בטוהא ואן
 26. הדא אלצראע קד חאן לה אן ינקצי וענד

Right margin

חצרתה מן אלסדאד ואלתדביר מא יוגב אפצאל אלנוב אלכבאר פכיף הדה אללה סבחאנה יחמל ען קלבהא ויפרג כרבהא ואלדעוה משתרכה לאנני משארך לה פי אלסרא ואלצרא ואמא אלמולאי אלשיך אלאגל אבי אסחק אלנאיב אדאם אללה עזה פקד וצל תפצלה פי בעץ' אלקמח וכתבה אלוארדה אלי ענדי תתצמן וצול מא אועדת בה לעל אן תנעם בשכרה ען עבדהא ואמא אלחסאב פהו פי אלדכאן ואנא פי אלבית

תרגום

T-S 13J19.17 1v

1v

Verso

 1. ומא אעלם תחקיקה פאעלמהא בה ואכאף
 2. אן תבטו חצרתה ותעדם אלכליג' ותבקא
 3. אלחואיג מעאקה באלאסכנדריה ומא ענדי
 4. אנהא תבטו אן שא אללה אכתר מן דלך
 5. ואמא אליתים פלא תסאל מא אנא פיה מעה
 6. לאן וצלה כתאב אלשיך אלאגל אבי זכרי
 7. ידכר לה אן מא קבץ' אלא דון אלסתה ותלתין
 8. דינא' והו יעמל בי מא לא יעמל והו מעדור
 9. לאן כאן ביננא איאם קלאיל מצת אשהר
 10. ושיה מא חצל ואנא אעלם אן הדא מן
 11. גמלה אלאשיא אלתי תולם קלבהא ליכן אל
 12. אלצרורה תחוג' אלי אלשכוי אלי חצרתה למא
 13. אנא פיה מעה חצרתה אלאגלה מכדומה
 14. באפצל סלאם ואכרם תחיה ואלמאס
 15. ואלשיך אלאגל אבו עלי ומואליי אולאדה
 16. מכדומין ען עבדהם באפצל אלסלאם
 17. ואכוה עבדהא יכדמוה באפצל
 18. אלסלאם ואלשיך אלאגל אב {!} אסחק אברהים
 19. בן שבת יכדמהא באפצל אלסלאם
 20. ואלשיך אבו אלנגם חמוי יכדמהא באפצל
 21. סלאם וכדם חצרתה לא יכליני מנהא
 22. ותנעם בבסט אלעדר עלם אללה
 23. מא כתבתה אלא ואלכרקה מסבלה
 24. עלי עיני וחסבי אללה ונעם
 25. אלוכיל עאשר מרחשון

הערות

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J19.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.