מכתב: T-S 13J19.17

מכתב T-S 13J19.17

תגים

תיאור

ח77 מכתב מאת אבו נַצְר בן אברהם אל חלפון על ההמולה מסביב ליהודה הלוי אלכסנדריה, י' במרחשוון, שהוא יום 23 באוקטובר 1140 ד74. TS 13 J 19.17 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 16.8 x 24.3 ס"מ. פורסם אצל גויטיין, מכתב אל ריה"ל, עמ' 349–351, 354–356, 358–361; גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 430–434; ופרנקל, האוהבים והנדיבים, עמ' 523–527. תרגום חלקי לאנגלית אצל שינדלין, שיר היונה, עמ' 100–101. חסר הדף הראשון של המכתב המתפרסם כאן. ברור ששם כבר כתב אבו נַצְר על קורות ריה"ל באלכסנדריה, אולם גם כאן הוסיף לדבר עליהן. בשורות הראשונות תיאור מעניין של האנשים המועטים שהלוי התארח אצלם ועל הלחצים שהופעלו עליו בשל כך. בגלל סיבות אישיות אבו נַצְר לא הזמין את המשורר לביתו והסביר שבכך רצה למנוע התמרמרות של אחרים, שרצו הם להזמין אותו. אמנם אבו נַצְר הלך אל הלוי אבל תמיד הביא עמו את ארוחתו. אבו נַצְר מבקש מחלפון לבוא בדחיפות כדי לחלץ את ריה"ל מסערת הרוחות. חלפון חייב היה להגיע בדחיפות גם כדי לטפל בסחורות שהיו לו באלכסנדריה לפני ייבוש התעלה שם. לפני ברכות הסיום הזכיר אבו נַצְר ענייני מסחר משותפים, לרבות הסתבכות מסוימת עם סוחר-הודו (אבן) אליַתִים.

T-S 13J19.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. עונך יארב
 2. ולם יתפק לה דכול ענד אחד אלא ענד אלזקן
 3. פי יום ראש השנה קבל אן וקע2 אלנהי תם
 4. ענד אנסאן יערף בכראם אלשמאע כאן וצל
 5. מעה פי אלמרכב ודפע3 לה אלקול מן הנאך אנה
 6. יכון ענדה פמצי יום וצולה אליה סאעה ועאד
 7. תם בעד מדה אגתהד אלשיך אבו אלכרם בן
 8. מטרוח פי מגיה אליה ורגב אליה ותחאמל עליה
 9. באלדיאן וברסול מן ואלי אלבלד אלי אן מ̇צא אליה
 10. לילה סבת ולם יכן4 הנאך אלא הו ואלדיאן וולד
 11. ̇מ אברהם ליכנה כאן פי אלאעיאד ואלצום ואכתר
 12. אלסבות ענד מולאי אלמעולה ואמא גיר דלך
 13. פענד אלאגתמאע יקע אלתחדת בה אן שא אללה
 14. וחכימא ברמזא ומא כתבת הדין אלחרפין
 15. אלא ואנא פי אלבית לאזם ברמד לחקני אללה
 16. אלמסוול פי אלשפא ואנני למחתשם מן מולאי
 17. וסיידי ולד אלשיך אלאגל אבי אלמנא ̇נ̇ע אכוהא
 18. לעדר תעלמה אן אלי אלאן לם ידכל לי אחד בית
 19. ואנני למא ארדת אלאגתמאע במרנו ורבנו יהודה
 20. הלוי ̄ש̄צ חמלת עשאיי לייליאת ומצית בת
 21. ענדה ואיצא אנני קצדת חסם מאדה מן
 22. יטלבה לאלא6 יקאל לה קד כנת ענד פלאן ומא גית
 23. ענדי ואנא מתרקב וצול חצרתה אלמחרוסה
 24. עלי עדד אללח̇טאת לעל אן יקע אלאגתמאע
 25. בה בחצורהא וקד עגבת מן בטוהא7 ואן
 26. הדא אלצדאע קד חאן לה אן ינק̇צי וענד

Margin

(1) חצרתה (2) מן אלסדאד ואל (3) תדביר מא יו̇גב (4) אפצאל אלנוב אלכבאר (5) פכיף הדה אללה (6) סבחאנה יחמל (7) ען קלבהא ויפר̇ג (8) כרבהא ואלדעוה (9) משתרכה לאנני (10) משארך להא פי אלסרא (11) ואל̇צרא ואמא אלמולא9 (12) אלשיך אלאגל אבי אסחק (13) אלנאיב אדאם אללה עזה (14) פקד וצל תפצלה פי בע̇ץ (15) אלקמח וכתבה אלוארדה (16) אלי ענדי תתצמן וצול (17) מא אועדת בה לעל (18) אן תנעם בשכרה (19) ען עבדהא (20) ואמא אלחסאב פהו פי (21) אלדכאן ואנא פי (22) אלבית

תרגום

T-S 13J19.17 1v

1v

Verso

 1. ומא אעלם תחקיקה פאעלמהא בה ואכאף
 2. אן תבטו חצרתה ותעדם אלכלי̇ג ותבקא
 3. אלחואיג מעאקה באלאסכנדריה ומא ענדי
 4. אנהא תבטו אן שא אללה אכתר מן דלך
 5. ואמא אליתים פלא תסאל מא אנא פיה מעה
 6. לאן וצלה כתאב אלשיך אלאגל אבי זכרי
 7. ידכר לה אן מא קב̇ץ אלא דון אלסתה ותלתין
 8. דינא' והו יעמל בי מא לא יעמל והו מעדור
 9. לאן כאן ביננא איאם קלאיל11 מ̇צת אשהר
 10. ושיה מא חצל ואנא אעלם אן הדא מן
 11. גמלה אלאשיא אלתי תולם קלבהא ליכן אל
 12. צרורה תחו̇ג אלי אלשכוי אלי חצרתה למא
 13. אנא פיה מעה חצרתה אלאגלה מכדומה
 14. באפצל סלאם ואכרם תחיה ואלמאם
 15. ואלשיך אלאגל אבו עלי ומואליי אולאדה
 16. מכדומין ען עבדהם באפצל אלסלאם
 17. ואכוה עבדהא יכדמוהא באפצל
 18. אלסלאם ואלשיך אלאגל אבאסחק (!) אברהים
 19. בן שבת יכדמהא באפצל אלסלאם
 20. ואלשיך אבו אלנגם חמוי יכדמהא באפצל
 21. סלאם וכדם חצרתה לא יכליני מנהא
 22. ותנעם בבסט אלעדר עלם אללה
 23. מא כתבתה אלא ואלכרקה מסבלה
 24. עלי עיני וחסבי אללה ונעם
 25. אלוכיל עאשר מרחשון
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J19.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.