מכתב: T-S NS J180

מכתב T-S NS J180

תגים

תיאור

Letter fragment from an India trader, in Aden. In Judaeo-Arabic. The sender reports that all is well and that the first ships have arrived India, including one from the Coromandel coast (wa-qad waṣala awwal marākib al-Hind wa-waṣala markab min al-Maʿbar...). He reports that the pepper (al-filfil) was sold at 56 dinars, the spice (al-bahār) and the ginger at 40 (dinars), the cinnamon (al-qirfa) at 16 (dinars), the nutmeg (al-jawza) at 70 (dinars), the cloves (al-qurunful) at 80 (dinars), and the aromatic wood (al-ʿūd) for various prices. (Information in part from CUDL.)

T-S NS J180 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. לא עדמתהא ולא כלות מנהא
 2. ואמא אכבאר אלבלאד פאכבאר
 3. סארה ללה אלחמד ואלשכר עלי דלך
 4. כתירא כתירא וסטר אלממלוך הדה
 5. אלכדמה וקד וצל אול מראכב אלהנד
 6. ווצל מרכב מן אלמעבר ופיה בצאיע
 7. ואנבאע אלפלפל בסתה וכמסין
 8. דינ אלבהאר ואלזנגביל בארבעין
 9. ואלקרפה בסתה עשר ואלגוזה
 10. בסבעין ואלקרנפל בתמאנין ואלעוד
 11. י]כתלף עלי קדר אלנצר אליה ו . . .
 12. ]סחר

תרגום

T-S NS J180 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J180: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.