מסמך משפטי: T-S 13J1.13

מסמך משפטי T-S 13J1.13

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Legal document. One of three copies (T-S 12.580 is another). Location: Fustat. Dated: Adar 1368 Seleucid, which is February/March 1057 CE. In which Ṭoviyya b. Sahl ha-Levi undertakes to work in a glass factory at the bellows for a period of one year for wages of 5 dirhams plus 1 dirham lunch. The factory belongs to ʿEli/ʿAllūn b. Shelomo ha-Kohen and Ṭoviyya/Ṭībān b. Yeshuʿa ha-Kohen. There is a fine of 5 dinars for violating the contract. Unsigned. There is a draft of another legal document on verso mentioning [...] b. Yefet ha-Kohen.

T-S 13J1.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

נעשו כאן השלמות עניניות אחדות. בעשר השורות הראשונות נקרעה המחצית

השמאלית.

[עדות שהיתה בפנינו אנו החתומים על הכתב]

 1. הזה איך טוביה הלוי בר סה[ל קאל לנא החתומים מטה קנו
 2. ממני קנין גמור חמור וכ[תבו וחתמו בשלש נסחות
 3. ותנו להם לעלון הכהן בר של[מה ולטוביה הכהן שותפו בר
 4. ישועה להיות בידם לזכות ולר[איה ואני לא אנוס וכו`
 5. באני קד אגרתהם נפסי פי עמ[ל אלזגאג עלי אלכור
 6. בכמסה דר' כל יום ודרהם [גדא למדה יב שהר מן
 7. מסתהל ניסן מן //מנה// אשסח למנ[ין שטרות אלי אכר אדר
 8. ראשון מן סנה אשסט למנין [שטרות בשרט אן אעמל במא
 9. אתולאה באמת ובאמונה ובצ[דק ובמשפט
 10. ולא אעמל ענד גירהם ומתי פצכת [שרט מן גמיע הדה אלשרוט
 11. כאן עלי אנא טוביה הלוי בר סהל כמסה דנאניר לכניסת
 12. אלשאמיין ולכניסה אלעראקיין אלתי במצר קודש וקנינא מן
 13. יד טוביה הלוי דנן בר סהל לעלי הכהן בר שלמה ולטוביה
 14. הכהן שותפו בר ישועה על כל מה שכתוב ומפרש למעלה
 15. בכלי הכשר לקנות בו ובמה שהיה לפנינו כתבנו וחתמנו
 16. היות זכות וראיה נכתב בחודש אדר שנת אלף ושלוש
 17. מאות וששים ושמונה שנים למנין שאנו רגילין למנות
 18. בו בפסטאט מצרים שעל נילוס הנהר מושבה סנה וגמיע
 19. תעליק

תרגום

T-S 13J1.13 1v

1v

verso

 1. ] הכהן בר יפת [
 2. ] יום ואני לא אנוס ולא שוגה ולא שולה
 3. ש]כור ולא שתוי יין ולא אפוף ולא מוכרח
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J1.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.