מסמך משפטי: T-S 13J1.11

מסמך משפטי T-S 13J1.11

תגים

תיאור

Release after the remittance of a debt (piqadon), from mid-January/mid-May 1045, Jerusalem. The releasing parties: Mevasser b. Shela al-'Amtani and his wife Ghāliya bt. Ashlimon al-Dalātī. The released: Yiṣḥaq b. Yaʿaqov "the Sanhedrin member" and his mother Salma bt. Yefet ha-Kohen. VMR

T-S 13J1.11 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. בא[ו] לפנ[י]נו אנו בית דין [ה]ג[ד]ול מבשר בן שלה אלעמתאני ואשתו גאליה בת אשלימון
 2. אלדלאתי ואמרו לפנינו רבותינו היו עלינו עדים וקנו ממנו מעכשיו וכ[תבו]
 3. וחתמו בכל לשון שלזכות ותנו לו למר יצחק ביר מר יעקב החבר בסנ גד זל
 4. ברצונינו ותאותינו בלא אונס כלל אלא בלב טוב ובנפש חפצה פה ולב שוים
 5. כי קבלנו והשתלמנו הפקדון שהיה לנו אצלו ואצל אמו סלמה בתת יפת הכהן
 6. [בן יוסף? ] כלל הכל הגיע לשנינו מתחת [ידם] ולא [נשאר] לנו
 7. אצלם לא כסף ושווהו ולא זהב ו[שוו]הו ולא כלים ולא [משי] ולא בג[דים]
 8. ולא קרקעות ולא מטלטלים מכל פנים וצדדים וברינם ופצינם
 9. ונקינו אותם מכל טענה ותביעה ומכל אלה ושבועה סתם ומפורש
 10. ממנו ומן יורשינו אחרינו להם וליורשים אחריהם וכל מתעמר בהם (לפי אסף: שטר כתו[ב)
 11. בעולם שיצא עליהם מן תחת ידינו הריהו תוהו ובוהו [ואין לנו]
 12. ממנו כלום טענה בעולם לפי שהשטר הזה שובר כל השט[רות]
 13. בין מלפנים בין מלאחריו ובטלנו אנו מבשר הסופר בן שלה [אלעמתאני]
 14. וגאליה בת אשלימון אלבאניאסיה כל מודעים ותנאים [שעשינו ]
 15. בהם כתיקון חכמים ואחריות שטר [זה עלינו ועל יורשינו]
 16. אחרינו לפצות ולברות [ולנקות את מר יצחק ביר מר יעקב וכאשר]
 17. שמענו את [דברי מ מבשר בן שלה ואשתו גאליה בת אשלימון ושאלנו את]
 18. גאליה זאת תחלה ב[פני]ו ו[אחר כך את בעלה וקבלו אחריות שטר זה]
 19. דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דש[טרי אלא כתוקף כל השטרות המעולים]
 20. ונכתב ביום חמישי הוא יום שבעה וע[שרים בחודש ]
 21. שנת דתתה ליצירה בירושלם עיר ה[קודש] ב כ ע צ ל אל
 22. א אליהו הכהן הרביעי בחבורה בן גאון זצל ב ע ש ל מ ו נ י ו ע ו א י
 23. שלמה הצ ראש ישיבת גאון יעקב ברבי א כ ת ל ת ל א ש

תרגום

T-S 13J1.11 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J1.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.