מסמך משפטי: T-S AS 172.68

מסמך משפטי T-S AS 172.68

תגים

תיאור

חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 6.5 x 5.5 ס"מ.1 קטע מתשובת גאון בכתבו של חלפון קטע קטן מאוד מתשובת גאון. בע"א, הכתוב בעברית ובארמית, שרידים מדיון הלכתי ובו מובאה מן התלמוד הבבלי (סנהדרין ל ע"א–ע"ב) בדבר הצטרפות עדים זה לזה ועניין של חצר. על פי המשוער נושא הדיון בחלק זה של התשובה הוא הצטרפות עדויות או ראיות לחזקה על חצר. בע"ב, הכתוב בעברית, שרידים מסוף איגרת התשובה של גאון הכוללים בקשת תמיכה לישיבתו, כמצוי בתשובות גאוני בבל.2 אף על פי שאפשר להפיק מן הקטע אך מעט, הוא מתפרסם כאן בתקווה שלעתיד לבוא יתגלו קטעים אחרים המתחברים אליו. כמו שאר הקטעים שזוהו על פי הכתב בלבד ככתובים בידי חלפון אין הזיהוי ודאי גמור, אבל במקרה זה הוא נראה סביר ביותר. הקטע מוסיף, אם כן, תוספת כלשהי לדמותו של חלפון כחכם המעתיק לצרכיו תשובות הגאונים.

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

תרגום

TS AS 172.68

 1. אין מִצטרפין [עד שיראו שניהם כאחד ̇ר יהושע בן קרחה]
 2. או̇מ אפילו בזהִ [אחר זה ...]
 3. במטלטלין דאמרי [נהרדעי בין הודאה אחר הודאה ובין הודאה אחר]
 4. הלואה ובוין הלואה אחר [הלואה ובין הלואה אחר הודאה]
 5. [מצ]טרפין כמאן כ̇ר יהו[שע בן קרחה ...]
 6. ראובן את החצר כולה לאישִ [...]
 7. אביו מציה במתנה אף על ז[...]
 8. לִ[...]ם וכי האי [גונ]א לא האוי [חזקה ...]
 9. [...]אִ.מִ[...]

Verso

 1. [... מנ]הִגנו ודורִשִיִ[ם לשלום ...]
 2. [... אין אנו] מִחִזִיִקים טוב[ה] לעצמנו [...]
 3. [...] בִת קול בלתי ניראתִ [...]
 4. [...]מצאנו לחם חקינו ומזִוִנִוִתִיִנִוִ [...]
 5. [... הי]שִיבה אפילו בלחץ ונעִשִיִנו [...]
 6. [...] חיינו תלִוִאִים ומזונותינו בִ..[...]
 7. [...].. .ל...[...]