מכתב: T-S 13J14.1

מכתב T-S 13J14.1

תגים

תיאור

ח81 מכתב מאת אבו נַצְר אל חלפון בזמן שיהודה הלוי יושב באנייה אלכסנדריה, ג' בסיוון, שהוא 11 במאי 1141 ד76.TS 13 J 14.1 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 17.8 x 27.0 ס"מ. הכותב התחיל לכתוב כעל דף בפנקס, ויש קפל באמצע. רוחב ע"א 3.5 ס"מ. אולם המשיך בכיוונים שונים. ע"ב נכתב באותו צד של הנייר שעליו ע"א, בזווית של תשעים מעלות ממנו. ע"ג כתוב לאורך הדף בצדו השני, וממלא את חציו העליון. פורסם אצל גויטיין, הפרשה האחרונה, עמ' 36–42, 45–46; גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 470–475; פרנקל, האוהבים והנדיבים, עמ' 498–502. זהו דף שני ואחרון של מכתב גדול למדי, שהדף הראשון שלו לא נמצא, שכתב אבו נַצְר בן אברהם אל חלפון, היושב בוודאי בפֻסטאט. חלק זה נפתח באמצע העניין ומזכיר אפשרות שפלוני, הוא ללא ספק יהודה הלוי, יספיק לכתוב מכתב אל הנגיד, ואם כן, אבו נַצְר יבקש מחלפון להעביר אותו אליו. אבו נַצְר קיבל ארבעה מכתבים משליח הדואר שהגיע מאלמַרִיַّה, ספרד, שני מכתבים בשביל יהודה הלוי, אחד בשביל חלפון ואחד בשביל מ' יצחק, היינו יצחק אבן עזרא. הדף שלפנינו עוסק ברובו בפרשת בן אלבַּצְרִי, יהודי שהמיר את דתו לאסלאם, שגרמה המולה גדולה באלכסנדריה וסיכנה את חייו של ר' יהודה הלוי. אחיו של המומר, ששהה בספרד, שלח לו המחאה בסך שלושים דינר בידי ריה"ל וחברו לדרך סֻלַיְמַאן בן יוסף. הלוי סירב להעביר את הכסף לנמען באלכסנדריה אלא רק בארץ ישראל, ובכך ביקש להשיב את המומר ליהדות, והלה תבע את המשורר לדין לפני מפקד המשטרה החשאית, ואחר כך לפני מושל העיר. כאשר נודע להם מה מעמדו הנכבד של הלוי, הפנו את המשומד לדיון בפני בית משפט רגיל. על פי דרישתו של הקא̇צי, ריה"ל נשבע שהכסף לא היה תחת ידו – כי הוא היה תחת ידי חברו לדרך סֻלַיְמַאן. הלה לא יכול להישבע ונאלץ לפייס את המומר במעות. אבו נַצְר אף האשים את חלפון שלא מנע מראש את כל ההסתבכות. בהמשך המכתב ידיעות שונות על עסקים ועוד, וכן ידיעה חשובה על יהודה הלוי היושב כבר באנייה וממתין לרוח מערב שתסיע את אנייתו לארץ ישראל.

T-S 13J14.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

1 עונך יארב1

2 והו אן וגד אלסביל אלי כתב כתאב לסידנא אלנגיד פאנא

3 אנפדה אליהא אן שא אללה ופי2 יומי הדא וצל פי̇ג מן אלמריה

4 פמצית אליה ווגדת מעה כתאבין לרבנו יהודה וכתאב

5 ל̇מ יצחק וכתאב לחצרתה פדפעת לה דרא' ואכדתהם

6 ואוצלת לרבנו יהודה כתבה ואנפדת טי הדא אלכתאב

7 כתאב חצרתה וכתאב ̇מ יצחק פתנעם באיצאלה אליה

8 בעד אכצאצה עני באפצל אלסלאם אלגזיל ואעלאמה3

9 מא אנא עליה מן אלשוק ואלתוק אליהא ואלאסף עלי אלפאית

 1. מן משאהדתהא ואמא גיר דלך פאן כתאב אלשיך אלאגל אבו

11 אסחק וצל אלי ידכר אנה קבץ מן חצרתה עשרה דנא' אלא

 1. קיראטין ען אלפצה לא עדמת אנעאמהא ולא כלות מנהא

13 ואמא גיר דלך פאן מא טרא עלי אחד מא טרא עלי רבנו

14 יהודה מן דאך אלכלב אלפושע בן אלבצרי ודאך אנה רפע

 1. רקעה לצאחב כבר והו יקול לה אן הנא אנסאן יהודי אנפד
 2. לי אכי מעה תלאתין דינא' ואנה מסאפר אלי אלשאם וקאל

17 מא ידפעהא לי חתי אסיר אלי אלשאם חתי ירדני יהודי

18 ואנא רגל מומן מסלם פאח̇צרה צאחב אלכבר פלמא

19 ראה וכאן מעה אלדיאן וערפה בה ובמנזלתה פקאל ארתפעו

20 אלי אלשרע פרגע וקף פיה אלי אלאמיר פאחצרה לה

21 פלמא ראה קאל5 ארתפעו אלי אלשרע פחמלה אלי אלקא̇צי

Page 2

1 פאדעי עליה בתלתין דינא' פלמא אנכר רבנו יהודה לזמה אלימין וכאן יתגאגא

2 עליה פי אלטרקאת ויתגאשא פלולם6 יכן רבנו יהודה כביר פי אלבלד מערוף

 1. לכאן אלמסלמין יאכלוה ליכנה כאן לה שבח וטלב אלמסלמין יקתלו אלפושע
 2. תם חלף רבנו יהודה וואצפה ומא מנענא אן נצאלח ענה בשי אן ידפע
 3. לה אלא כפנא מן תהמה אלישמעאלים לרבנו יהודה תם בעד יומין רפע
 4. סלימאן בן יוסף רפיקה אלי אלקאצי ואדעי עליה באלדנא' פלזם אלאכר אלימין
 5. פמא אמכנה אן יחלף לאן כאן שי תחת ידה פתוסט אלנאס בינהם עלי שי
 6. וואצפה ולקד עגבת מן חצרתה כיף יכון ואחד קד ערף נחסה ווקפאתה
 7. מע אלנאס פי דמיאט וגירהא ו̇גאו קום קלילין אלעקול יבלו קום גרבא
 8. בהדא אלכניף ולא כנת תמנעהם מן דלך חתי חצל הדא אלקלקול
 9. אללה לא יחסן גזא למן כאן אלסבב פי דלך חצרתהִ אלסאמיה מכדומה
 10. באפצל סלאם ואתמה ואנעמה וחצרה מולאי אלשיך אלאגל אבו עלי
 11. מכדומה באפצל אלסלאם ומואלי אשבאלה מכדומין באפצל אלסלאם
 12. אלגזיל ואלשיך אלאגל אבו אסחק יכדם חצרתה באפצל אלסלאם ואלשיך אבו
 13. אלנגם ואלשיך אבו מוסי יכדמאהא באפצל אלסלאם ואכוה עבדהא יכדמאהא באפצל אלסלאם

תרגום

T-S 13J14.1 1v

1v

Page 3

 

 1. וגמיע אלאצדקא יכדמוהא באפצל אלסלאם וכדם חצרתה לא יכליני

2 מנהא וקד אבעת אל̇גראב בסתה ועשרין דרהמא אלא רבע11 ואל

3 שלוניה12 אלואחדה בכמסה ונצף ואלשלוניה אלאכרי אכדהא רבנו13

4 יהודה ואערץ עלי אלתמן פקלת לה הי לפלאן פקאל לא אבד מן

5 אכד אלתמן פמא פעלת וגא אלשיך סלימאן יטלב אלכישה אלדי

6 פיהא אלחריר ואבלאני עליהא באלבלא פקלת לה אשתרי כישה14 עוצהא

7 ואנא אזן אלתמן לאנני מא אפתחהא פאשתרי כישה בארבעה

8 ונצף וזנתהא לה ואיצא וזנת ען כתאבך אלדי כאן מע אלפי̇ג דרהם ונצף

9 ואמא רבנו יהודה אן אנחדרת בעד אלמועד מא תגדה לאנה פי

10 אלמרכב לו דאר אלריח אלסאעה אלי אלגרב אקלע אללה יכתב סלאמתה

 1. ואנא מהני לחצרתה בהדא אלעיד אלקאדם אללה ת̇ע יבלגה ל̇ש̇נים
 2. ̄רב̇ות ̇נעי̇מו̇ת וט̇וב̇ות ה̇ש̇נה ה̇ב̇אה ב̇ירו̇של̇ים ויזכה ל̇חז̇ות בנו̇עם
 3. י̇י ̄ולבק̄ר ב̇הי̇כל̇ו ול̇רא̇ות ב̇ב̇נין א̇רי̇אל וק̇בוץ י̇ש̇ר̇אל אשתהי מן חצרתה
 4. אעלאמי בוצול הדה אלכתב לאסכן אלי דלך ואיצאל כתאב אלשיך אלאגל
 5. אבי אסחק אלנאיב אליה סרעה פעלת מנעמה וחסבי אללה ונעם אלוכיל

16 ̇ג סיון

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J14.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.