מכתב: T-S 13J19.13

מכתב T-S 13J19.13

תגים

תיאור

ח78 מכתב מאת יחזקאל אל אחיו חלפון אחרי שנסע לאלכסנדריה לפגוש את יהודה הלוי כנראה קַלְיוּבּ, יום ראשון, ה' בכסלו, שהוא 17 בנובמבר 1140 ד61. TS 13 J 19.13 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 16 x 24.5 ס"מ. פרסום חלקי (שוליים, שורה 18–שוליים עליונים, שורה 9; ע"ב, הכתובת) אצל גויטיין, הפרשה האחרונה, עמ' 28–29, 43. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 439–444. תרגום חלקי לאנגלית אצל שינדלין, שיר היונה, עמ' 117. יחזקאל כתב מקַלְיוּבּ (או מפֻסטאט או מקהיר) לאחיו חלפון, לאחר שהלה יצא לדרך לאלכסנדריה. בפתח המכתב תיאור תחושת החרדה שאחזה ביחזקאל לאחר שנפרד מחלפון, לנוכח העובדה שחלפון עלה לספינה ללא כל ליווי. גוף המכתב דן בענייני מסחר, ובמיוחד בכמה פרשות שבהן הייתה מחלוקת עם אחרים על חובות. יחזקאל נעזר על ידי אבו אלוַחְשׁ סִבַּאע. הוא הצליח לקחת חפץ כפיקדון לפני שבעל הדין של האחים לקחו. סִבַּאע גם המציא חמישה דינרים בשעת הצורך. בעניין אחר, ואולי הם שני עניינים אחרים, היה סכסוך על גביית חוב שבו 'הנערים', שהיו חייבים כסף, איימו לפנות לשלטונות, כי יחזקאל, הנושה, לא הרפה מהם בשעת מחלתם, לטענתם. יחזקאל עירב בעניין שני נאמני בית דין וגם את הנגיד, אולם לאחר מכן פנו 'הנערים' אליו לבקש עזרה מפני יחזקאל. פרשה נוספת נידונה בפסקה ארוכה, המתארת את תביעותיו של נכבד אחד, רַזִין אלדַוְלַה. לאחר כל הדברים האלה ולאחר בקשת תשובה למכתבו, נזכר יחזקאל גם לבקש מחלפון להתנצל בשמו בפני יהודה הלוי על כך שיחזקאל לא כתב אליו ולא בא לאלכסנדריה כדי לראותו.1

T-S 13J19.13 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. פארקת מולאי ואכי ומן געלת פדאה ואנא
 2. משגול אלקלב כיף מכנתה מן אלאנחדאר פי
 3. מר̇ץ וחדה וליס מעה לא ראכב ולא תאגר
 4. וכאן לה כטר ע̇צים ה̇ק ב̇ר הוא יעקב דלך
 5. כיר וסלאמה ויגמע אלשמל קריב עלי אסרّ
 6. אלאחואל בעד ק̇צא אלחואיג אן שאללה ואמתתלת מא
 7. אמרני בה ומצית גדّ מסירה אלי אלשיך אבי אלוחש
 8. סבאע מ̇צא וחדה אלי אלרגל אכד מנה אלחאגה
 9. ואחתפ̇ץ בה תחת גלקה פי כזאנתה ולו לם אעגّל
 10. פי דלך לכאן קד אכדה אלרגל אלדי יעלם לאן תאני
 11. יום מ̇צא תקצא ובחת ענה קיל לה קד גא סבאעִ
 12. אכדה פגא אלי בית סבאע ואח̇צר מעה רהן וקאל
 13. לה אקב̇ץ הדא אלרהן ענדך ואדפע לי אלחאגה לם
 14. יפעל וקאל קד חצל ענדי ודיעה לא אכרגהא או יח̇צר
 15. צאחבהא ואמא אלצביאן מ̇צית אלי אלנגיד אנפד מעי
 16. רסול ודכלת אסתנצרו עלי באלגוים גיראנהם וקאלו
 17. הדא קד אעתמד מענא כל יום ידכל אלי ענדנא ונחן
 18. מר̇צא והדה אמנא ת̇כרג תסתגית אלי אלצלטאן וירמא
 19. אלבעיד אלאעתקאל אלי אן נהדא מן מר̇צנא ואכדת מעי
 20. אלשיך אבי סעיד אבן תאבת ואלשיך אבי אלפרג אבן
 21. אלכלّאם וקאלו כאן קד חאסבנא עלי דרהם פלמא
 22. כתבנא לה אלשטר רגע חסב עלינא דרהם ונצף ומצו
 23. אי̇צא אלי אלנגיד וגוّותו עלי וקד אנגלקת אלאסבאב פי
 24. וגההי (!) וקד כאן לי במולאי אנס כביר אללה לא יקטעה
 25. ואמא גיר דלך בעד אנחדאר מולאי אנפד רזין אלדולה
 26. רסול אלי ענדי יקול לי באן אכוך קד אלתקיתה פי אלקאהרה
 27. ואלכמסה דנאניר להא ענדך מדה שהר ואלשתי קד הגם
 28. עלי ולם יחצל לי שי לאנה כאן קד כרג אלי קליוב בוّוכוה
 29. אלאויבים אלדי יעלם וקאלו לה קד ̇צאעת עליך אלכמסה דנאני[ר]
 30. פמ̇צית אנא אלי ענד אלשיך אבי אלוחש סבאע אכדת מנה
 31. כמסה דנאניר ומ̇צית אלי ענדה פלם יפעל יאכדהא
 32. בל קאל קד עקתהא עלי שהר ולם תק̇צי לי

Right Margin

(1) חאגה (2) הכדי אעמל אנא (3) פי חואיגכם יאמולאי (4) מא אחתאג וציה באן (5) תסבק פי שראה קבל כל חאגה (6) והו בעיד אלעין אן לם יכון פי מצר (7) יסוא סתה דנאניר מא נתכלץ (8) מנה פיתפ̇צל מולאי יסבק פי (9) אבתיאעה ויכון לונה אצפר (10) די בטן אצפר גייד וירסלה (11) מולאי צחבה מן אתפק אלי (12) קליוב ואן כאן פי אלבחר צחבה (13) סרור יטלע בה פי שאט (14) נוף יודעה ענד אליהודי (15) והו ינפד יאכדה לאנהא (16) אקטאעה ויחדר אן יקע (17) פי אלמכס פמא יתכלץ מנה (18) ינפד מולאי אלגואב סרעה (19) בוצולה סאלם אלי אלתגר (20) אלמחרוס ומתי יכון אנפצאלה (21) עלי אלתוגה מנה לעסא אקדר (22) אתוגה ללקאה ואסאל מולאי (23) אלאך יעשה16 כחכמתו פי (24) אלניאבה עני פי כדמה (25) מולאי השר האדיר המעולה (26) החכם המשכיל המופלא (27) כבוד גדולת קדושת מרנו (28) ורבנו יהודה הלוי החכם והנבוִןִ17 (29) העניו הירא את ייי יעזרהו ייי18 (30) אלהנו (!) וימלא כל משאלות (31) לבו ויעלמה באנני אסתקצר (32) לסאני ען מכאתבה מתלה

Top Margin

(1) ואנני (2) כנת מעול עלי אלמתול (3) בין ידיה ולקאה וכדמתה (4) ואנא מעול עלי דלך כל וקת19 (5) ואסבאב אלזמאן כמא יעלם (6) תקטעני ען דלך ועבדך (7) מכארם וגמיע אכותה (8) יכדמו מולאי אלאך (9) באלסלאם ויקבלו קדמיה (10) ושלום אחי וגבירי ירבה (11) נצח סלה יום אלאחד (12) כאמס כסליו ועקב שלום (13) יאמולאי אן תחצל אלדינארין (14) אלתי פי מודע בית דין (15) ברסמי ינעם בשרא

תרגום

T-S 13J19.13 1v

1v

Verso

 1. מִקטעין ביא̇ץ ומקטע משפע

In the Middle of the Page

 1. הדרת אחי וגבירי ובבת עיני מרנו ורבנו אחיו יושת כפרו
 2. חלפון הלוי החכם והנבון בר אבא מרי יחזקאל לוי
 3. נתנאל הלוי החסיד ז̇כ ל̇ב אלדמיאטי
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J19.13: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.