מכתב: T-S NS J7

מכתב T-S NS J7

תגים

תיאור

מכתב מאת יחזקאל אל אחיו חלפון על משפטים וסכסוכים כנראה קַלְיוּבּ, אייר, שהוא מאי 1140 יחזקאל כתב מכתב זה לאחיו חלפון השוהה באלכסנדריה. המכתב שלם, אבל אין בו כתובת. מן הסתם ידע הכותב שהשליח יביא באופן אישי את המכתב אל הנמען. חסרים אפוא שמותיהם של הכותב ושל הנמען, שהוא פונה אליו בתור אחיו. אף על פי כן קביעתו של גויטיין שיחזקאל הוא שכתב מכתב זה לחלפון ודאית על פי הכתב והתוכן. כמה מן הדברים שיחזקאל כתב עליהם כאן קשורים בבירור לתוכנם של מכתביו האחרים, במיוחד תעודה ח64, ח68, ח69. בשלוש פסקאות עסק הכותב בַּמשפטים שהוא או הוא וחלפון היו בעלי דין בהם. המשפט הראשון סבב על עסקי הגבינה, והוא נזכר כבר בתעודה ח64, ח68, ח69. יחזקאל נתן אמון בנוכל, והלה נשבע לשקר. הדיינים לא הצליחו להכריע בדין, כי ה'ראש', אולי שמואל הנגיד, לא ישב עמהם. במשפט על סחורות שעוכבו ב'בית הפקידות' רצו הדיינים שיגיעו בעלי הדין לידי פשרה. בתוספת שבסוף המכתב דיווח יחזקאל על 'המשפט שלי', הקשור למכירת בית. ישבו בדין ארבעה דיינים, שנרמזו בשמותיהם או בתואריהם, והם נחלקו בדעותיהם אם יש לפסוק את ההלכה לפי שיטת רב האיי גאון או לפי שיטת הרי"ף. אחד מן הדיינים הציע ליחזקאל שחלפון ימציא תשובה שכתב הר"י אבן מיגש. במכתב גם ידיעות מעניינות על סוחרים ומסחר, ובהן על הסחר בחמורים ובמשי בכפר בַּנְהַא, לרבות ידיעות על גביית המסים בידי ̇צַאמִן ומֻשִׁדّ (ראה ע"ב, שורה 8). לדברי יחזקאל, הוא נפל בפח בגלל מתן אמון יתר אף בסוחר המקורב למשפחה, אבו אלחַסַן אבן ̇כֻלַיְף, שכפר במקצת החוב שהיה לו. מסתבר, שהמכתב נכתב בחודש אייר. יחזקאל הזכיר מסע לכפר בַּנְהַא בתחילת החודש ההוא וציין שיקבל כספים בחודש סיוון, שכפי הנראה טרם החל.1

T-S NS J7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

Recto

 1. כתבת הדה אלאחרף אלי מולאי ואכי ומן
 2. געלת פדאה עלי עגלה מן אלרסול
 3. גואב כתאבה אלכרים אלואצל עלי יד
 4. אבו סעד ולד אלשיך אבו עלי אבן אלכרניב
 5. אללה יעלם מסרתי בעאפיתה וסלאמתה
 6. לכן הדה אלאשיאה (!) אלתי תסבב עליה
 7. ועלי וקטועי לא חילה וגם זה לטובה
 8. אללה יעלם באנני אנא פי אלנאר מן גמיע
 9. אלמוא̇צע לכן מא אעלמה פאשגל קלבה
 10. [וא]נִא מ̇צלום פי צורה ̇צאלם ודלך באן
 11. הדא אלגבן מא תחצל לי מנה שי וקד
 12. תגרגרת מע אלנאס פי אלאחכאם פיה ומא
 13. ינקטע פיה חכם ומן כנת קד עאמלתה
 14. פיה בלא שהאדה אנכרני וחלף ואמור
 15. מישומה כלהא וליס חכאם ינקטעו אמר
 16. ולא אלרייס יתפרג יגלס ואן גלסו אלחכאם
 17. וחודהם ליס יקבל מנהם ואמא אלדי פי דאר
 18. אלוכיל פמא אגִבִרִ מנה אללה יעלם מן חית
 19. תוגהת מן אלתגר ולא דרהם ואחד ולא
 20. אלחכאם יקטעו פיה אמר ולא יכרגו ען
 21. אלמצאלחה וקד קטעת מן כל מכאן וקמת
 22. לאבן אלאמשאטי בסבעה עשר דינאר
 23. ואכדת כטה ואשהדת עליה אלנזר
 24. ופ̇צל בן בניאם ואכוה באלאסכנדריה
 25. ישהד עלי כטה וקד אנפדת אלגמיע עלי
 26. יד אלשיך אבי אלמכארם אבן קסאסה
 27. ואעלמני מולאי באן אלשיך אבי אלחסן אבן

Recto - right margin

 1. אבן (!) כליף
 2. קאל אנה לם יקב̇ץ
 3. אלא תמאניה דנאניר
 4. חאשאה מן דלך ודלך
 5. באן אלרגל קד קב̇ץ מני
 6. דינאר דראהם קדים
 7. ותמאניה מסתגד
 8. כמסה דראהם ותלאתה
 9. דהב ואמא כבר אלחמאר
 10. לקד כאן אלצואב באן
 11. ינבאע בדינארין
 12. ערי בלא עדה לאן
 13. אלעדה תסוא עשרין
 14. דרהם ומא כנת שריתה
 15. מנהם אלא בתלתה
 16. וקיראטין וכנת קד אנפדת
 17. תלתה דנאניר ברסם
 18. תפאותה וכסארת אלחמאר
 19. אל̇צאיע ואמא עמראן
 20. קאל לי מא נכסרך פיה
 21. שי לאנך קד עמלת
 22. מענא גמיל ואמא
 23. מא קאל מולאי מן
 24. כלאם מולאי אלשיך
 25. אבי סעיד מכלוף
 26. אליתים אלבארי עלם
 27. ליס כאן קצדי אלא
 28. ק̇צא חאגתה ודלך

Recto - top margin

 1. אן אלי אכר אלסאעה
 2. לם אתצרף פיה
 3. ודלך באן לם
 4. נתוגה אלי
 5. בנהא אלא
 6. פי מסתהל
 7. אייר וכִאִן
 8. אבו סעִד
 9. אלחריריִ
 10. מעי

תרגום

Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

Recto

 1. I am writing this lines to my lord and brother and the one for whom
 2. I would sacrifice myself in haste because of the messenger,
 3. in response to his kind letter, which arrived in the hands of
 4. Abū Saʿd, son of the elder Abū ʿAlī b. al-Kirnīb.
 5. God knows my happiness at his health and wellbeing.
 6. But these things that have been set in motion against him
 7. and me, and my break — there is nothing to be done. "This, too, is for the best" (b.Taʿanit 21a and parallels).
 8. God knows that I myself am in hell because of all 
 9. these issues. But I won't tell you and worry you.
 10. I'm oppressed, but being painted as an oppressor because
 11. of this cheese — nothing has arrived from him. I've
 12. already dragged people through legal proceedings because of it. A decision
 13. hasn't been reached about it. The person I was negotiating with
 14. over it without involving witnesses has refused me and sworn (Goitein: falsely), and all manner of 
 15. sinister things. The judges aren't deciding the matter,
 16. the rayyis isn't free to sit in session, and if the judges sit
 17. on their own, (the decision) they (make) won't be accepted. As for what's in the dār
 18. al-wakīl, God knows that since I left the port,
 19.  I haven't paid a single dirham of what I owe on it.
 20. The judges haven't come to a decision and they haven't set out 
 21. a settlement. I'm being cut off from every place. I repaid 
 22. Ibn al-Amshāṭī the seventeen dīnārs
 23. and took his signature (on a quittance) and had the Nezer witness it,
 24. and Faḍl b. Binyām and his brother in Alexandria
 25. signed their attestations on his signature. I sent everything with
 26. the elder Abū l-Makārim b. Qassāsa.
 27. Let me know, my lord, whether the elder Abū l-Ḥasan b. 

Recto, right margin

 1. {Ibn} Khulayf
 2. said that he's collected
 3. only eight dīnārs.
 4. God forbid this is the case, 
 5. since the man had already collected from me
 6. a dinar's worth of dirhams earlier,
 7. whereas the eight happened recently,
 8. five in dirhams and three
 9. in gold coins. As for the news about the donkey,
 10. the right thing to do would have been
 11. for it to be sold for two dīnārs
 12. bare, with no tack, since
 13. the tack would have cost twenty
 14. dirhams and I would only have bought it
 15. from them for three
 16. and two qīrāṭs. I already sent 
 17. three dīnārs in
 18. change and the difference due to the lost donkey.
 19. As for ʿImrān,
 20. he told me, "We won't cause you any losses,
 21. since you're already doing
 22. a favor for us. But as to
 23. what my lord reported about
 24. what my lord the elder
 25. Abū Saʿīd Makhlūf 
 26. al-Yatīm said: the Creator knows
 27. that my intention was only
 28. to meet his need. Because

Recto, top margin

 1. up until this moment,
 2. I haven't done business with him,
 3. because I
 4. traveled to
 5. Banhā only 
 6. at the beginning of
 7. Iyyar, and
 8. Abū Saʿd
 9. the silker was
 10. with me.

T-S NS J7 1v

1v

Verso

 1. וליס אללה עאלם קדר אבו סעד אלמדכור
 2. ועלי אנה ̇צאמן קדר יטלע באלחריר
 3. אלדי ללשיך אבי זכרי אלכהן והדא
 4. אלחריר לאן לה פי אלואגב שריך
 5. ̇צאמן אלקאהרה וליס יקדר יכרג אלי
 6. ענדי פי כל וקת יאכד חריר אלא
 7. סרקה ולולא אנא מא קדר עלי דלך
 8. ואי̇צא ̇צמאן אלצנאעה ואלמשדّ
 9. ליס ימכנוה מן רטל ואחד מן גהה
 10. אלעמאלה ויקאל לה הדא מא הו לך ואלחמס
 11. ואלחמס (!) הרבה ודלך ענד וצולנא אנא
 12. אלי קליוב וחדי ולחקני אבו סעד וכאן
 13. מעה אבו אלחסן אלאסמר אלמערוף
 14. באבן בתינה ונִזִלת אלחריר בח̇צרתהם
 15. ואח̇צרת אלמיזאן [ו]וזנוה נקץ ען
 16. אלכמייّה רטלין וחסבו חסאבה
 17. וקע בכמסה עשר ונצף אלעשרה

Verso - right margin

 1. קאל אבו סעד
 2. הדא ליס יסוא לי אלא
 3. ארבעה עשר אלעשרה
 4. ופיה שי יסוא תלאת
 5. עשר אלעשרה לאנני
 6. אריד ארפע עליה
 7. דינאר וכסר עמאלה
 8. ו̇צמאן ואגב וכררת
 9. אללה עאלם אלכטאב
 10. עדה טרק וליס
 11. יכר̇ג ען כלמתה
 12. ויקול ליס
 13. ארידה

Verso - bottom

 1. חין אדן אכדתה אנא חשמה
 2. ובעד דלך לו אכדה אנעאק
 3. ענדה לאן אל̇צמאן קד כרג מנה
 4. וחרירהם כלה מעאק והו ואכוה
 5. פי חאל מקארב ואנא אן שא אללה
 6. אגברה פי סיון ואוצלה לה עלי
 7. אלכמאל ושלום וקד קב̇צת מן אלרסול
 8. ער̇ציין ופוטה ויכון למולאי טול
 9. אלעמר תופי אבי נצר אבן אלמנקאר
 10. ואמא חאל חכמי אנא ח̇צרת וחכמו
 11. עלי ראי רבנו האיי ותקדמו בביע
 12. אלדאר ואמהלת שהר ורגעו ען דלך
 13. ולם יבקא עלי הדא אלראי אלא ̇ר נתן
 14. ואלרב ואלשיך אבו אלפרג אלדיין ואלחבר
 15. אבו סהל עלי ראי רבי יצחק ורגע
 16. אלחכם וקף ואלרב יקול לו אנפד אכוך
 17. אלפתוא אלדי ללרב רבנו יוסף
 18. שדִת מנא כתיר ושלום

Verso

 1. God knows that the aforementioned Abū Saʿd isn't able
 2. — even though he's a tax-farmer — {able} to bring
 3. Abū Zikrī al-Kohen's silk back (to Fustat). This
 4. silk(er?) — since he has a partner in the obligation,
 5. the tax-farmer of Cairo, he can't come to
 6. me any time to take silk unless 
 7. he's stealing it. If it weren't for me, he couldn't have done it.
 8. Also, the tax-farm of the (dār) al-ṣināʿa and the tax-collector (mushidd)
 9. don't let him take one raṭl as
 10. a fee, or it's said to him, That's not yours! The injustice
 11. {the injustice} is rampant. So from the moment I
 12. arrived in Qalyūb, I've been by myself, and Abū Saʿd has caught up with me
 13. accompanied by Abū l-Ḥasan al-Asmar ("the swarthy"), known 
 14. as Ibn Buthayna. I brought the silk down when they were with me,
 15. and I brought the scales and they weighed it, minus
 16. a quantity of two raṭls, and added up the total,
 17. which came to 15½ (dīnārs) per 10 (raṭls).

Verso, right margin

 1. So Abū Saʿd said:
 2. "To me this is only worth
 3. 14 (dīnārs) per 10 (raṭls),
 4. and there is something in it (that makes it) worth
 5. 13 (dīnārs) per 10 (raṭls), because I 
 6. want to raise (the price) by
 7. a dīnār and subtract the commission (?)
 8. and the tax obligation." I came back,
 9. God knows, to this speech
 10. from a number of angles, but he
 11. didn't deviate from his words.
 12. He said: I don't
 13. want it.

Verso, bottom

 1. So then I took it myself out of shame.
 2. Then it turned out, if had he taken it, it would have been detained
 3. witih him (coming back to Fustat), since he's lost his tax-farm 
 4. and all their silk has been detained. He and his brother
 5. are in a bad situation, and if God wills, I
 6. will pay them in Sivan and bring him (you) 
 7. the entirety of it, and it will be over. I collected from the messenger
 8. two wraps (ʿarḍī) and a fūṭa. May my lord have a long
 9. life — Abū Naṣr b. al-Minqār died. 
 10. As for the situation of my legal judgment — I showed up and they rendered a decision
 11. on me according to the opinion of Rabbenu Hayye, and ordered the sale
 12. of the house, granting me a month's delay, but then they retracted it
 13. and didn't stand by this opinion, but rather Rabbi Natan (ha-Kohen bar Shelomo)
 14. and the Rav (Elʿazar b. al-Qaṣabī) and the elder Abū l-Faraj the dayyan and the ḥaver
 15. Abū Sahl followed the opinion of Rabbi Yiṣḥaq (al-Fāsī), and (then) the decision
 16. was pending and (then) stood. The Rav was saying, If only you had sent your brother 
 17. the fatwā of the rav Rabbenu Yosef (Ibn Mīgash) — 
 18. it would have strengthened our (position) a lot. Peace.
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.