מכתב: T-S 13J23.21

מכתב T-S 13J23.21

תגים

תיאור

ח65 מכתב מאת אברהם הלוי בר יצחק לדודו חלפון כנראה פֻסטאט, אחרי יום רביעי, ג' באדר א', שהוא 24 בינואר 1140 ד62. TS 13 J 23.21 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 20.2 x 28.2 ס"מ. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 411–415. אברהם בר יצחק הלוי כותב, כנראה מפֻסטאט, לדודו חלפון השוהה באלכסנדריה,1 שנזכר בתור מי 'שהשאיר אותו המקום לנו תקוה ושארית'. גוף המכתב עוסק כרגיל בענייני מסחר. אברהם מסכם התפתחויות עסקיות שונות, רבות מהן ידועות לנו גם ממכתביו של דודו יחזקאל לחלפון, ובהן פרשת אבו אִסְחַק הוא אבו אִסְחַאק סִ̇גִלְמַאסִי, שיצא לתימן ביום רביעי, השלושה בחודש אדר ראשון, שהוא 24 בינואר 1140, כאשר בידו סחורה ומכתבים שכתב חלפון. קטע ארוך במכתב עוסק בסחר במשי. אברהם מזכיר מכתב ששלח חלפון לאחיו יחזקאל בקַלְיוּבּ, שהגיע לשם בזמן שיחזקאל נעדר מן הכפר לרגל מסע לקניית שומשום, אך אבו נַצְר, אחיו של אברהם, היה שם. מַכַּארִם בן יחזקאל ניסה לקרוא את המכתב בהיעדר אביו, והתקשה בקריאה. מכל מקום התברר שחלפון הודיע על התייקרות המשי באלכסנדריה לשלושים וחמישה דינר לעשרה רוטל. נסיעתו של יחזקאל לקנות שומשום נזכרה גם בתעודה ח68, במכתב שכתב לאחר שובו הביתה לאחיו חלפון. מן הכתוב שם ברור שמחיר המשי המשיך לזנק וכבר הגיע לשלושים ושישה דינר, וזאת ראיה שתעודה ח65 נכתבה לפני תעודה ח68. לקראת סוף המכתב ידיעה קצרה על האשמותיו של השי̇ך חַבִּיבּ על רמאות, ונדמה לי שחלפון הוא שנאשם על שהערים על הסוחר ההוא. כתב היד שלם. נשאר רווח בסוף ע"ב וכן בשוליים בע"ב לאחר התוספת שם. אולם אין ברכות או חתימה אחרת וכן חסרה הכתובת. לא ברור אם זאת טיוטה בלבד או שמשום מה הפסיק אברהם את הכתיבה לפני סיום המכתב והחליט שלא לשלוח אותו.

T-S 13J23.21 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. עבדו ומתאוה ראותו
 2. אברהם בירבי יצחק הלוי
 3. בשמ רחמ ̇ז̇ל
 4. עזרינו בשם יי' עושה שמים וארץ
 5. אל יתן למוט רגליך ואל ינום שומריך: הנה לא ינום ולא
 6. יישן שומר ישראל יי' שומריך יי' צילך על יד ימיניך [יי]' [י]שמרִךִ
 7. מכל רע ישמור את נפשיך יי' ישמור צאתך ובואיך מעתה
 8. ועד עולם: שלום שלום מעושה השלום לכבוד ג̇ד ק̇ד
 9. יקרת צפיִרת תפארת הסגן המופלא החכם המעולה
 10. מר̇י ורב̇י חלפון הלוי החכם והנבון בירבי נתנאל הלוי זל
 11. שלום רב לאוהבי תורתיך ואין למו מכשול
 12. וצל כתאב חצרה מולאי אלואלד אלא̇גל י̇ש צורו שה
 13. שהשאיר אותו המקום לנו תקוה ושארית המקום ישמרו
 14. למען שמו קד עלם אללה תעאלי מא ענד עבידהא מן אלשוק
 15. ואלוחשה ואלאשתיאק אלי נצרהא אטאל אללה בקאהא ואדאם
 16. תאיידהא ועלאהא ומן חסן תופיקה לא אכלאהא גמע אללה
 17. ביננא עלי אסר חאל במנה וכרמה אנה ולי דלך ואלקאדר
 18. עליה אן שא אללה וקד עלם אללה תעאלי מן ענד עבדהא מן אלשוק
 19. חית לם ימכנה אלזמאן באלמשי עלי ראסה לצ לנצרהא ואדא
 20. בעץ אלבעץ מן חקוקהא ממא קד אוגבה אללה עליה אללה
 21. יקרב אלאגתמאע ואמא גיר דלך פקד וצל אנעאם מולאי
 22. לא עדם בקאה

Margin

(1) ואמא גמיע אלכתב אלדי (2) וגהתהא חצרתך פליס סארו גמיע (3) אלא מע אלשיך אבו אסחאק ס̇גלמאסי (4) תם סאר יום אלארבעא אלתאלת מן (5) חדש אדר ראשון ולם יאכד (6) מן אחד שי אלא מן אלשיך אבו זכרי (7) בן עם אלרייס פכאן עלי מא (8) לאח לי אן קב̇ץ מנה ̇ת (9) אלנצף מן דלך מרגאן (10) אלנצף עין תם סאר10 (11) מעה מקטע אן גיד11 (12) ערצה ̇ד אשבאר (13) ואפיה כמא יגב [שוליים עליונים] (1) אלשרי12 (2) תלתה וקיראטין

תרגום

T-S 13J23.21 1r

1r

Verso

 1. ואמא גיר דלך כאן עבדך אכי אבו נצר כאן חא̇צר פי קליוב וקד וצל כתאבך
 2. אלכרים עלי יד אלמסלם וכאן עמה גאיב קד סאפר יבתאע סמסם מן דיאר
 3. בחרי וקרא מכארם אלכתאב ולם יבין לה מנה אלא אליסיר לאן אלקראה
 4. כאנת צעיפה והו אן חצרתך דכרת אן אלכז תעלק וצאר ב̇ה ו̇ל
 5. אלעשרה פפרח קד עלם אללה תעאלי למא קד בקא ענדך מנה וחזן למא
 6. פאת מן אלביע מנה ואמא אלשי אלדי וגהתה עלי יד מולאי אלשופט
 7. פוצל סאלם ואגתמענא אנא ועמי באלשיך אבו סעד אלחרירי וחרצנא אן
 8. נזדאד מנה שי עלי אלתלתין פלם יפעל והו באקי אלי אלאן בקליוב פלו
 9. כרג עמי אן יגי מן אלספר חתי יקף עלי כתאבך למא סהל עליה אן יביעה
 10. ב̇ל ולא ירמיה וליס לה משתרי באלנקד אלא אלשיך אבו סעד פקט ואמא
 11. אלקזאזין פשרו מן דאר אלוכאלה בארבעה ו̇ל צבר ארבעה שהור
 12. קבל מא ישיע כבר זיאדתה ועלי סביל אלגמלה פלו זאד מא זאד
 13. מא בלג אכתר מן סערה פי אסכנדריה ערפת חצרת מולאי דלך
 14. ואמא אלשיך חביב פקד צאקת רוחה לספר עמי אבו עלי ונדם עלי מא
 15. חואלתה עליה וקאל מא כפי מא א וחלת אנא על מעה חתי אחתאל
 16. עליה בשי אן אכר ואמא כאדמך אבו נצר פקד כלצה מן גיר אן
 17. יביע מן קמאשה שי אלא אליסיר ואסתנ̇ץ לה מן אלקלי אלבאקי וכלצה אחסן
 18. כלאץ ערפת חצרתך חצרתך דלך ואמא אכי אבו אלפרג פכחלה
 19. באקי אלי אלאן מא אעתר̇ץ מנה לא בדינאר ולא בדרהם ומא קצהִ
 20. אלוכיל סאלנאה פימא יכץ אלשיך אב[ו] אסחק וכלצה וכאן קד תכלץ מן
 21. אבו נצר מן אלקרצה אלדי לה ענדה מן קבל אן יצל אבו נצר אלי מצר במקדאר
 22. שהר תם וזן עלי אלקטעה אלנחאס סתה דנאניר ונצף

Margin

(1) יא מולאי אכבר חאגתי ענדך (2) אן תלז אבו אלפ̇צל פי אלדי פי אלצנאעה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J23.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.