מכתב: PER H 94

מכתב PER H 94

תגים

תיאור

Letter from the community of Gaza to the court in Fustat, the second quarter of the eleventh century.

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. ....
 2. [ ] וברכות [ ] מי [יכול] למלל גבורותיו
 3. [ ] נפלאותיו כאומר מי ימלל גבורות
 4. יי ישמיע כל תהלתו מגמת מכתבינו אליכם אחינו
 5. עבור מבורך בן נתן העזתי אשר שב אל ארצכם לשאת
 6. ארונו שלאחיו עמרם הנפטר בארץ פיתום ולקחת מה
 7. שהניח כי הוא היורש וגע כתבו אלינו יאמר כי כגקמור
 8. אפרים החבר שצ אמר לו לא אתן לך דבר עד שתביאו
 9. אלי [ ]קח מהם ותמהנו
 10. על זה שאם כן הדבר [יש] טענת תרעומת ומודיעים אנו
 11. לכבודכם כי נתן בן עמרם נע נשא בתחלה בת דודו לו
 12. לאשה וילדה לו בת וגידלתה ומאחר כן מתה ועוד נשא
 13. אשה אחרת וילדה לו עמרם זה הנאסף ומבורך ובת
 14. אחת והשיא שתי הבנות בחייו והכניסם על בעליהם
 15. [ ] וילדה הבת שמאשה הראשונה
 16. בת וגם לבת בת והולידה הבת האחרת אחות אלו שני
 17. האחים הנזכרים למעלה שלשה בנים והאחד עתה הוא
 18. אצלכם ואתם יודעים כי אילו היה העזבון מהאב לא היה
 19. לבנות בו לא ירושה ולא עישור על אחת כמה וכמה מהאח
 20. ולא נעלם מכם רבותינו כי האח וכל יוצאי יריכו קודמים
 21. בנחלה כי כך אמרו חכמים זכ לב וזה עיקר מעיקרי
 22. הירושות ואין לעמרם הנפטר יורש כי אם מבורך אחיו
 23. לבדו וראוי לכם רבו שתעזרוהו באמ/י/תת הדין כדי
 24. שתקבלו שכרכם מן השמים ואתם רבו יודעים כי אלהינו
 25. יהי שמו מבורך בחר בזרעו שליעקב להיות לו לעם
 26. נחלה וגוי סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה וקראם
 27. עם קדוש כאומר כי עם קדוש אתה ליי אלהיך ובך בחר יי
 28. להיות לו וגו וקרבם אל [ה]ר [סינ]י ודבר עמהם משמים ונתן
 29. להם משפטים ישרים ותורות אמת חוקים ומצוות טוב[ים]
 30. וצווה את משה רבינו לשים עליהם שופטים אנשי חיל
 31. יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע ובארו חכמים זכ לב
 32. אנשי חיל אנשי ממון ו[יהיו מש]ען לעוורים ויהיה בכוחם
 33. לשאת את טורח העם יראי [אל]הים כמשמעו אנשי אמת
 34. שמוציאים הדין לאמיתו ויודעין עוד לפשר שונאי בצע
 35. ששונאין ממון עצמם כל שכן ממון אחירים וכן [צווה]
 36. משה רבינו כמה [שנאמ]ר ואצוה את שופטיכם בעת
 37. ההיא לאמר ש[מוע בין אח]יכם ושפטתם צדק בין [איש]
 38. ובין אחיו ובין ג[רו] כקטן כגדול תשמעון לא תגורו
 39. מפני איש כי המשפט לאלהים הוא ואתם יודעים [שבמשפט]
 40. ייבנה [כל העולם כמו ש]כתוב צדק [ומשפט מכון]
 41. כסאך וזה העולם [ ] דכתיב [מלך במשפט]
 42. יעמיד ארץ ושנו [חכמים] זכ לב על שלשה [דברים] העולם
 43. קיים על הדין ועל האמת ועל השלום ושלשתם אגודים
 44. לנו בפסוק אחד אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם
 45. ולא נצרכנו להודיע כל ההזהרות שהיזהירנו הקבה
 46. לפי שאתם חכמים ונבונים ומביני דבר מתוך דבר
 47. ואין אנו אלא כמזכירים ומאלוהינו נשאל לספק על
 48. ידיכם זכיות ולהורות אותנו ואתכם הדרך להתהלך
 49. באמיתותיו ולעשות הטוב והישר לפניו להצדיק
 50. צדיק ולהרשיע רשע והוא בחסדיו יעשה עמנו
 51. ועמכם ועם כל יראי אלדים ושלום שלום תשאו [[ותק]]
 52. ותקשיבו מפי רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב
 53. משמיע ישועה ותושעו תשועת עולמים ועקב שלום
 54. מאחיכם קהל עזה ומהנעתקים אליה
 55. אברהם בר ישועה כהן עיד אהרן בר אברהם
 56. הכ/ה/ן ננ
 57. צדקה בר יפת ננ
 58. אברהם בר מבשר ננ מבשר בר אברהם
 59. יפת בר יהודה ננ יוסף בר יעקב סט
 60. צדקיה בר הלל ננ אהרן בר סעדיה הכהן ננ
 61. משה בר אהרן ננ נחום בר חלפון ננ
 62. כליב הכהן בן הלל יוסף בר סעדיה
 63. זכריה הכהן בן כליב נ ן ו א י
 64. ישועה החבר בס גד בירבי נתן י ג ר ר ה

תרגום