Letter: PER H 94

Letter PER H 94

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter from the community of Gaza to the court in Fustat, the second quarter of the eleventh century.

Images and transcription

Transcription

 • ....
 • [ ] וברכות [ ] מי [יכול] למלל גבורותיו
 • [ ] נפלאותיו כאומר מי ימלל גבורות
 • יי ישמיע כל תהלתו מגמת מכתבינו אליכם אחינו
 • עבור מבורך בן נתן העזתי אשר שב אל ארצכם לשאת
 • ארונו שלאחיו עמרם הנפטר בארץ פיתום ולקחת מה
 • שהניח כי הוא היורש וגע כתבו אלינו יאמר כי כגקמור
 • אפרים החבר שצ אמר לו לא אתן לך דבר עד שתביאו
 • אלי [ ]קח מהם ותמהנו
 • על זה שאם כן הדבר [יש] טענת תרעומת ומודיעים אנו
 • לכבודכם כי נתן בן עמרם נע נשא בתחלה בת דודו לו
 • לאשה וילדה לו בת וגידלתה ומאחר כן מתה ועוד נשא
 • אשה אחרת וילדה לו עמרם זה הנאסף ומבורך ובת
 • אחת והשיא שתי הבנות בחייו והכניסם על בעליהם
 • [ ] וילדה הבת שמאשה הראשונה
 • בת וגם לבת בת והולידה הבת האחרת אחות אלו שני
 • האחים הנזכרים למעלה שלשה בנים והאחד עתה הוא
 • אצלכם ואתם יודעים כי אילו היה העזבון מהאב לא היה
 • לבנות בו לא ירושה ולא עישור על אחת כמה וכמה מהאח
 • ולא נעלם מכם רבותינו כי האח וכל יוצאי יריכו קודמים
 • בנחלה כי כך אמרו חכמים זכ לב וזה עיקר מעיקרי
 • הירושות ואין לעמרם הנפטר יורש כי אם מבורך אחיו
 • לבדו וראוי לכם רבו שתעזרוהו באמ/י/תת הדין כדי
 • שתקבלו שכרכם מן השמים ואתם רבו יודעים כי אלהינו
 • יהי שמו מבורך בחר בזרעו שליעקב להיות לו לעם
 • נחלה וגוי סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה וקראם
 • עם קדוש כאומר כי עם קדוש אתה ליי אלהיך ובך בחר יי
 • להיות לו וגו וקרבם אל [ה]ר [סינ]י ודבר עמהם משמים ונתן
 • להם משפטים ישרים ותורות אמת חוקים ומצוות טוב[ים]
 • וצווה את משה רבינו לשים עליהם שופטים אנשי חיל
 • יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע ובארו חכמים זכ לב
 • אנשי חיל אנשי ממון ו[יהיו מש]ען לעוורים ויהיה בכוחם
 • לשאת את טורח העם יראי [אל]הים כמשמעו אנשי אמת
 • שמוציאים הדין לאמיתו ויודעין עוד לפשר שונאי בצע
 • ששונאין ממון עצמם כל שכן ממון אחירים וכן [צווה]
 • משה רבינו כמה [שנאמ]ר ואצוה את שופטיכם בעת
 • ההיא לאמר ש[מוע בין אח]יכם ושפטתם צדק בין [איש]
 • ובין אחיו ובין ג[רו] כקטן כגדול תשמעון לא תגורו
 • מפני איש כי המשפט לאלהים הוא ואתם יודעים [שבמשפט]
 • ייבנה [כל העולם כמו ש]כתוב צדק [ומשפט מכון]
 • כסאך וזה העולם [ ] דכתיב [מלך במשפט]
 • יעמיד ארץ ושנו [חכמים] זכ לב על שלשה [דברים] העולם
 • קיים על הדין ועל האמת ועל השלום ושלשתם אגודים
 • לנו בפסוק אחד אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם
 • ולא נצרכנו להודיע כל ההזהרות שהיזהירנו הקבה
 • לפי שאתם חכמים ונבונים ומביני דבר מתוך דבר
 • ואין אנו אלא כמזכירים ומאלוהינו נשאל לספק על
 • ידיכם זכיות ולהורות אותנו ואתכם הדרך להתהלך
 • באמיתותיו ולעשות הטוב והישר לפניו להצדיק
 • צדיק ולהרשיע רשע והוא בחסדיו יעשה עמנו
 • ועמכם ועם כל יראי אלדים ושלום שלום תשאו [[ותק]]
 • ותקשיבו מפי רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב
 • משמיע ישועה ותושעו תשועת עולמים ועקב שלום
 • מאחיכם קהל עזה ומהנעתקים אליה
 • אברהם בר ישועה כהן עיד אהרן בר אברהם
 • הכ/ה/ן ננ
 • צדקה בר יפת ננ
 • אברהם בר מבשר ננ מבשר בר אברהם
 • יפת בר יהודה ננ יוסף בר יעקב סט
 • צדקיה בר הלל ננ אהרן בר סעדיה הכהן ננ
 • משה בר אהרן ננ נחום בר חלפון ננ
 • כליב הכהן בן הלל יוסף בר סעדיה
 • זכריה הכהן בן כליב נ ן ו א י
 • ישועה החבר בס גד בירבי נתן י ג ר ר ה