מכתב: T-S 13J36.3

מכתב T-S 13J36.3

תגים

תיאור

מכתב מאת סַעְדַאן בן ̇תַאבִּת לוי אל אברהם בן מֻעְטִי ובו ידיעה על שובו של חלפון למצרים אלכסנדריה, ט"ו באייר, שהוא 17 באפריל 1139 (?) סַעְדַאן בן ̇תַאבִּת לוי בגדאדי, תושב אלכסנדריה המוכר לנו משני מכתבים שכתב אל חלפון (תעודה ח85, ח88) וגם נזכר בתעודה ח89, כותב אל אברהם בן מֻעְטִי, איש תִלִמְסַאן. אף על פי ששם אבי הנמען חסר, אין ספק בזהותו, כי הכותב פונה לא רק אליו אלא לחברו אבו יַעְקוּבּ יוסף, הלא הוא שותפו של הלה וחברו לדרך מקדמת דנא, יוסף בן עזרא. עיקר המכתב עוסק באכזבתו הגדולה של הכותב מכך ששני הסוחרים הנזכרים לא הגיעו לאלכסנדריה באנייה שבה נסע חלפון, ובעיקר שלא שלחו עם חלפון את הסחורה שהזמין סַעְדַאן מהם, ואפילו לא שלחו לו מכתב (כפי שחשב חלפון שעשו). המכתב נכתב באמצע חודש אייר, וניתן ללמוד מכך את זמן חזרתו של חלפון מספרד.1 הכותב מספר גם על דיכאונו מפאת פטירת אמו ועזיבת אחיו. הסגנון הנמלץ קרוב לסגנון בתעודה ח88, וגם שם סַעְדַאן שולח דרישת שלום מבנו ̇תַאבִּת, 'המנשק את ידי' הנמען.

T-S 13J36.3 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

TS 13 J 36.3 recto

 1.  ב̇ש̇מ ̇ר̇ח̇מ
 2.  תקדמת כתבי נחו ח̇צִ[רה מו]לאי אלשיך אלאגל אטאל אללה בקאהא ואדאם
 3.  תאיידהא ועלוהא ור[פעת]הִא וסנאהא וסמוהא וארתקאהא ותמכינהא
 4.  וכבת חסדתהא וא[עדאה]א ארגו וצולהם אליהא ווקופהא עליהם
 5.  שרחת בע̇ץ מא אגדה מן שד̈ה אלשוק אליהא ואלארתיאח נחוהא ואלאסף
 6.  עלי פראקהא אלעאלם צח̈ה דלך ימן בקרב א[ג]תמאע סאר עלי אפצל
 7.  אלאיתאר במנה וכפי לטפה וקד כאנת אמ[אלי מת]עִלקה בוצול
 8.  ח̇צרתה אלאגלה ומולאי אלשיך אבו יעקוב יוסף אדאם אללה עזהמא
 9.  חסב מא כאנו אועדו בה פתאכרו פי אלסנה אלאולי וכאן פי דלך
 10.  אלכירה אללה סُבחאנה יגריהם עלי אגמל עואידה ענדהם
 11.  ויגמע אלשמל בהם תם בעד דלך וצל מולאי אלשיך אבו סעיד
 12.  בן אלדמיאטי אדאם אללה עזה פענד סמאענא אנה פי אלמרכב
 13.  קבל נזולה מא שעִרת אן מואלי צחבתה אלי אן נזל ואסתעלמנאה
 14.  פאכבר אן מואלי מקימין בתלמסאן פקד עלם אללה תעאלי מא
 15.  נאלני לדלך לאנני כُנת אעד נפסי באלא̇גתמאע בהמא ואלתמלי
 16.  במשאהדתהמא לכנני עَרפתُ אנהמא עלי אחסן קצייה ואגמל
 17.  טויה פשכרת אללה עלי דלך וסאלתה מזידהמא מן כל כיר
 18.  ברחמתה תם סאלת אלמולא אלמדכור הל צחבתה לעבדהמא
 19.  כתאב פדכר אן כאנא מעולין עלי אלוצול פי הדהِ אלסנה
 20.  בל קד אנפדו ברסמך שוי ואלבאקי יצל צחבתהם או ינפדוה
 21.  חסב מא פי אלתדכרה ובעד דלך וגד אלמנפוד ברסם אלחזאן
 22.  אלסגלמאסי [... וא]ל[די] יכץ עבדהםִ תאכר וקד עלם אללה מא
 23.  [נא]ל[ני] לדִל[ך לא לתאכר אל]שוי בל לתרך עבדהמא עלי אלאעקאב
 24.  [ ] פי כתבי אלמתקדמה [א]ן תאכר וצול
 25.  [ אנ]פִאד אלשוי צחבה מן תרִאה ולא ...הִ אִכתבִ
 26.  [ לא] עדמתהא ולא כלות מנהא אבדא סרמדא
 27.  [ ] בע̇ץ מכאפתהא ויגמע אלשמל בהא

Margins, recto

(1) עלי אסר חאל ו[אנעם באל אנה] (2) גואד מִפ̇צאל ואנא [...] (3) בכתאבהא אלכרים מ̇צמןִ [דכר אכבארהא] (4) ואחואלהא ומא יסנח מן כדמהא (5) לאמתתל מרסומהא חסבמא (6) יגב עלי וינעם בבסט (7) עדרי פי אלתקציר פי אלמכאתבה (8) פקד עלם אללה כיף כתבת (9) הדין אלחרפין מן שגל (10) אלסר ותקסם אלפכר ודלך (11) לפקד אלכבירה אלואלדה (12) רחמהא2 ואחיא מואלי (13) ומא נאלי לדלך ומא (14) רגُמת בה מן עדמהא (15) וספר עבדהא אכִי פי (16) אלאתר לאנה מא

תרגום

T-S 13J36.3 1v

1v

T-S 13J36.3 1, verso

 1. [...] לוחדתה וגרבתה פבאללה מא כתבת
 2. [הדין אלחר]פין אלא ודהני גאיב ודלילה חא̇צר פלא
 3. [זאל ...] לי מנעמא מתפצלא חצרתה אלאגלה
 4. [מכדומה] באתם סלאם ואפצלה ואנמאה בקדר
 5. [שוקי אליה וארתי]אחי נחוה ואספי עלי פראקה
 6. [...] מולאי אלשיך אבו יעקוב יוסף
 7. [...] ואפצלה ואנמאה ותערפה שדה
 8. שוקי אליה וארתיאחי נחוה ואספי עלי פראקה
 9. ותעתדר עני ענדה פי מתל דלך אללה יכפיני
 10. פיהמא מא אחאדרה ועבדהמא ולדי תאבת
 11. יקבל ידיהמא ויכדמהא באתם סלאם ואפצלה
 12. כתב אלנצף מן אייר אחסן אללה כאתמתה

Upside Down

 1. חצרה מולאי אלשיך אלאגל אבו אסחק אברה[ם בן מעטי] שאכר איאדיה
 2. תלמסאני סעדאן בן תאבת נ[ע לוי]
 3. אטאל אללה בקאהא ואדאם עזהא בגדאדי

Right-Side-Up

 1. مولاى الشيخ أبو اسحق ابرھ[يم ؟ ] شاكر أياديها
 2. تلمساني سعدان بن ثابت
 3. بغدادي ̇ל̇ק̇י
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J36.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.