מכתב: ENA NS I.5

מכתב ENA NS I.5

תגים

תיאור

ח56 מכתב מאת יהודה הלוי אל חלפון על הכוזרי והנסיעה מזרחה ספרד, 1139 ד39. ENA NS 1.5 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 17.7 x 21.5 ס"מ. פורסם אצל גויטיין, אוטוגרפים, עמ' 408–412. דיון, תיקונים והערות אצל בנעט, לאוטוגרפים, עמ' 297–300, 302. תרגום לאנגלית ודיון אצל גויטיין, מכתבים מספרד, עמ' 337–339, וכן הנ"ל, חברה, ה, עמ' 464–465, 637–638.1 פרסום חדש אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 324–326. תרגום חדש לאנגלית ודיון אצל שינדלין, שיר היונה, עמ' 108–110. באיגרת זו ידיעות יקרות ערך על הביוגרפיה של יהודה הלוי. כיוון שהכותב מספר על חיבור ספר הכוזרי ('אלכתאב אל̇כזרי', היינו הספר ה̇כַזַרִי) שחיבר ועל כוונתו לנסוע מזרחה, מוכח בעליל שהמכתב יצא מידי ריה"ל. חרף חסרונן של כמה מילים בגלל קרע בפינה העליונה השמאלית של הנייר, הכתב הרהוט והמטושטש המקשה על הפענוח והלשון החמקמקה בכמה מקומות, הרי עיקר תוכנו של המכתב ומשמעותו ברורים למדי. יהודה הלוי מתאר את געגועיו הגדולים על חלפון המאיצים בו לנסוע מזרחה, שהיא – הנסיעה מזרחה – תקוותו היחידה והאמיתית, וכן את טרדתו בעסקי הרבים בשעה שכתב את איגרתו, את נסיבות חיבור ספרו הנרמז ואת השתדלותו למלא בקשה כשלהי שביקש חלפון.

ENA NS I.5 3

3

תיעתוק

S. D. Goitein, "אוטוגראפים מידו של ר' יהודה הלוי‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 25, no. 4 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1956), 319-412.
 1. יא מולאי וסידי ואל מנה אלע̇טמי מן קבל אללה [אדאם]
 2. אללה עזה וגמע[ה] בִיִ עלי אפצל חאל במנה וִרִדִתִ[ני]
 3. כתבך אלעזיזה אלמונסה אלכאסרה מן אלשוק בל אל[מ̇ציפה]
 4. לה אלזאידה פיה תאכד באלפצל אלדי טבע אִלִ[לה עליך]
 5. וִאִלִ[א]עִעמאל ואלארגאל אלדי לא אקדִ[ר אצפ]הִםִ
 6. ולא חילה אלא מן אללה אן ימן באלאגתמאע עלי
 7. אלאמל אן קדר אללה בה ולא באטנה ענדי
 8. גיר אלטאהר אלדי נשרתה בין ידיך אלעליّתין
 9. ולא אמל לי גיר אלתשריק פי אע̇גל
 10. מא ימכנני אן סאעד אלקדר ושגלי
 11. כמא עלמתה ודפע אלי כתאבך
 12. אלעזיז פי דלך אלחפל אלדי
 13. תדריה צחוה יום אלגמעה
 14. וגאובת פי אלמקאם וקד
 15. תקדם גואבי עלי אלכתאבין

Right Margin

 1. אלמתקדמין טִועא אמתתאלא ואל כתאב אל ̇כזרי מן גמלה נעם אלחכים אלא̇גל אלחכם
 2. אלאכמל מ̇ר ו̇ר יוסף בן ברזל עליّ באלתנא עלי מא יצדר עני מן ס̇כאפה
 3. ואִסִתחייִת מן ער̇צה עליך וכאן סבבה טלבה אחד מנתחלי אלמינות
 4. בבלאד אלרום סאלני פי אגרא̇ץ פארסלתה אליה
 5. תם גחד̈תה ובאלא̇גתמאע תראה אנת
 6. ואנא טאלב פרצה לתכמיל
 7. מא חדדתה לי אן טפרת
 8. בהא ואע̇דר

 

תרגום

ENA NS I.5 4

4

[ע"ב]

 1. פאני כתבת ואלנאס עלי למא אכברת מן אנחפאז אלדי יתחמל
 2. אל̇גואב ואלשוק יטירני אליך ואנשד דודים ערבים בי ולא רגלים

3 ואלסלם15 עלי מולאי וסידי בקדר שוקי ונזאעי ורחמה אללה

Upside Down

 1. אלח̇כ אלא̇גל אלרייס אלאפ̇צל מלתזם אע̇טִאמה אלשיק אלי [...]
 2. מ̇ר ור̇ב חלפון הלוי ̇נ̇ר בן כבוד מ̇ר ור̇ב נתנאל הלוי ̇נ̇ע

ENA NS I.5 1

1

ENA NS I.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS I.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain