מכתב: T-S 10J15.2

מכתב T-S 10J15.2

תגים

תיאור

מכתב מאת אבן מֻהַא̇גִר אל חלפון ספרד, כנראה סביליה חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 19.7 x 14.3 ס"מ. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 290–292. את המכתב הזה כתב 'אבן מֻהַא̇גִר', ואין לדעת באיזה מבני המשפחה מדובר, אך מסתבר שהוא ישב בסביליה, מקום מושבה של משפחת מֻהַא̇גִר, שהרי הוא כתב על היעדרותו ממקומו לזמן קצר, כאשר שהה בלַבְּלַה (שורה 9), שאינה רחוקה משם. כפי שמשתמע מן הגעגועים על חלפון שהוא מזכיר, הכותב והנמען הכירו היטב זה את זה. המכתב עוסק כולו בעניין מסחרי. בידי אחד ממקורביו, יצחק 'החבר המפואר' בר' עובדיה, שלח חלפון מכתב לאבן מֻהַא̇גִר, וביקש שהוא ידאג שיימסרו ליצחק הכספים ש'החבר המפואר החסיד' אברהם אלקַלְעִי, כנראה גם הוא תושב סיביליה, היה חייב לחלפון. המכתב היה מיועד גם לאברהם או שמא היה מכתב דומה שנשלח אליו (תרגום שורה 8: 'אליי ואליו'). אלקַלְעִי משמעו מן קַלְעַה, אבל אין לדעת לאיזו עיר בשם זה הכוונה.1 אבן מֻהַא̇גִר מודיע לחלפון על ביצוע ההעברה, בסך אחד עשר מִ̇תְקַאל 'טרי' (שורה 6). הוא מתנצל על העיכוב שנגרם בפעולה בגלל שהותו הנזכרת בלַבְּלַה, כי חלק מן הכסף ההוא היה 'על ידו' (שורה 10) לזכותו של אברהם. הכוונה, כנראה, שהוא היה צריך להביא לאברהם חלק מן הכסף מלַבְּלַה.2 בשאר המכתב דברי נימוס בלבד, שעיקרם געגועיו של הכותב על חלפון.

T-S 10J15.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. אלחכם אלאגל אלרייס אלאכמל ̇ר חלפון אטאל אללה בקאה נאשר מעאליה אלשיק אליה אבן מהא̇גר
 2. יאמולאי וסידי ועמאדי וסנדי ומן אטאל אללה בקאה ווצל ג'בטתה
 3. וסנאה ורדני אדאם אללה רפעתך כתאבך אלכרים עלי ידיّ אלחבר
 4. אל̇גליל ̇מ יצחק ב̇ר עובדיה אעזה אללה פי אן ינדפע אליה אלשי
 5. אלדי כאן לך ענד אלחבר אל̇גליל אלפא̇צל ̇מ אברהם אלקלעי סידי ועמאדי
 6. אעזה אללה וקד דפע אליה בח̇צרתי אחד עשר מתקאלא טריה
 7. וברית ̇דמתה ענהא בוצולהא אלי אלמדכור חסבמא חדדתה
 8. פי כתאבך אלכרים אלואצל אליّ וִאליה ומא או̇גב תא̇כרהא ה̇דה
 9. אלמדידה אלא כוני בלבלה חרסהא אללה אד כאן אִל̇מ אברהם
 10. אלמדכור עלי ידיّ בע̇צהא ופִדלך או̇גב תוקפהא אלי הדא
 11. אלחין ואללה יעין עלי ילזם ויתעין מן חקך ותופיה קסטך
 12. ברחמתה ולא ̇גדיד ענדי אעלמך בה ג'יר מא ית̇גדד עליّ
 13. מע אלאחיאן מן אלשוק אלע̇טים אליך ואלתוק נחוך מע ת̇כייל
 14. ̇גלאלתך ופ̇צאילך ואללה יבקיך ויקיך ויכִפִי אלמחאדיר ען נואחיך

Left Margin

 1. במנה וימנה וחאלי אלתי אנעמתَ באסתטלאעהא

[שוליים ימניים]

(1) ̇גאריה עלי מעהוד פ̇צל אללה תעלי12 קבלי א̇גרא אללה ̇גמיע (2) אמורך עלי אכתיארך בלטפה ו̇גמיל צנעה ואלסלם (3) אל̇גזיל אלחפיל עלי מולאי וסידי ורחמת אללה תעאלי (4) וברכאתה לדיה תתואלי

תרגום

T-S 10J15.2 1v

1v

Verso

ר חלפון הלוי ב̇ר נתנאל הלוי אעזה אללה תעלי

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J15.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.