מכתב: T-S 13J26.11

מכתב T-S 13J26.11

תגים

תיאור

ח46 מכתב מאת ר' יעקב אל חלפון על מחלוקת בעקרונות הפסיקה כנראה אליֻסאנה חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 19.4 x 28.7 ס"מ. פורסם אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 302–306. תרגום הרוב וביאור אצל גויטיין, חינוך, עמ' קסז–קסט, ועל פיו רוב התרגום לקטעים הללו שלהלן. חלקים גדולים של כתב היד מטושטשים עד שקשה ביותר לפענח את הכתוב שם או להכיר שיש שם כתב בכלל. את הטקסט שלהלן העתקתי על פי העתקתו של גויטיין ועל פי תצלום שבעיזבונו. אף על פי שלא צוין הדבר, מתברר שזה תצלום אולטרה-סגול. ראיה לכך בציון מספר כתב היד, שהספרן רשם אותו על גבי כתב שרואים אותו רק בתצלום, אבל למסתכל בכתב היד ללא עזרים מיוחדים נראה כמקום ריק. בשלב מאוחר של המחקר הואיל ד"ר בן אות'וייט, מנהל היחידה לחקר הגניזה על שם טיילור-שכטר, לשלוח לי תצלום אולטרה-סגול דיגיטלי. הכותב פלוני ר' יעקב שולח מכתב נרגז לחלפון, שישב בקורדובה, בעניין מחלוקת בין השניים. המחלוקת עסקה במקורות שעל פיהם יש לפסוק הלכה, והייתה קשורה בדין של מר נתן אחד. חלפון מתגלה כתלמיד חכם הנושא ונותן עם תלמידי חכמים אחרים בדברי הלכה. ר' יעקב טען שאין לפסוק את ההלכה אלא מתוך עיון עצמאי במקורות התלמודיים. מדבריו משתמע שלשיטתו של חלפון יש לפסוק הלכה על פי הוראותיהם של הגאונים. גם נלמד ממכתבו שההתכתבות בין השניים הייתה חריפה וכללה עלבונות אישיים חמורים. ר' יעקב ביקש להביא את המחלוקת לבוררות לפני אחד משני חכמים, הר"י אבן מיגש שבאליֻסאנה וחכם בלתי ידוע לפי שעה, ר' יהונתן בן גִיַא̇ת. העניין כולו, לרבות זהותם של יעקב מחבר האיגרת – שאין הוא לדעתי אותו יעקוב שכתב את תעודה ח44 ותעודה ח45 – ושל ר' יהונתן בן גִיַא̇ת ומהות המחלוקת, נידון בפרוטרוט במבוא.1 פרטי הוויכוח בדין מר נתן הנזכר מעומעמים. כיוון שהעניין היה ברור למתכתבים, רמז לו ר' יעקב, כמקובל, בסגנון של 'הוא אמר כך והוא אמר כך' וכיוצא בזה, ובגלל קשיי הפענוח והתרגום אין אנו מבינים תמיד מי אמר מה למי ועל מה. מתוך הדברים לא נהיר אם חלפון פסק הלכה במעשה או היה מעורב בו עצמו כבעל דין של מר נתן – אפשרות שאכן מתקבלת על הדעת.

T-S 13J26.11 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. יא מולאי אלאגל וסידי אלאפ̇צל אדאם אללה עזך ורפעתך קד ורדתני
 2. כתבך אלסארה אלמבה̇גה מן קרטבה ווקפת עלי מא ̇צמנתה פיהא
 3. ומא אכדת פי תביינה עלי מא ̇גהלתה מן אמור אלמולי וטולת
 4. פיהא פקד כאן מן אלוא̇גב אן נביין עליך אני גיר ̇גאהל במא אשרת
 5. אליה וכאן נתבّת פיך מא קאלה אלתלמוד הרי זה בא ללמד ונמצא
 6. לַמֵד ואנת אעזך אללה כפי ענך אלאצל ואכדת תסת̇צהר עלינא
 7. במא קאלוה אלגאונים ולו פהמת אלאצל וערפת מכאנה פי אל
 8. תלמוד ווקפת עליה ואלתפתה ליס כאן תקע פי שי ממא וקעת
 9. פיה לאן אלגאונים לם יקולוא דלך אלא עלי אצול אן אצّלהא אל
 10. תלמוד ואסתגנאו הם ען שרחהא לכונהא ביינה פלמא כפי ענך
 11. אלאצל ודלך פי א̇כר מציעא ובע̇צה פי גיטין אסת̇צהרת עלינא
 12. בתטול כלאם פארג לא מעני לה ולא אצל בל שוّשת אלכלאם
 13. וקד כנת כתבת לך כתאב והו גואב אלכתאב אלאול וביינת
 14. לך פיה אנך גיר ברי מדין אדם ודין שמים וערפתך פיה אן לם
 15. יכן מקצדי פי מא כתבתה לך פי ק̇ציה ̇ר נתן שי ממא
 16. ̇צנתה עלי אלא לפנ̇י̇ם מ̇ש̇ורת ̇ה̇דין ושח אן יקע פי גאנבך
 17. מא קד וקע פי שי לא קימה לה פ̇טנת אנת בי ̇טן פאסד
 18. ואכדת תנא̇צרני וכנת עלי אני אנפדה אליך חתי ורד
 19. עלי אלכתאב אלתאני אלדי כתבתה לילה ספרך וקלת
 20. לי פיה חבّרת לך הדה אלפואיד לתכן פי ידך עדה
 21. ת̇גדהא לידך יאסרה מתי אחת̇גתהא ועלם אללה
 22. אן הדא אלכלאם מא ̇טנת קט עליך אנך ת̇צן עלי נפסך
 23. הדא אל̇צן ולא אן נכון אנא ̇גאהל פי הדא אלמקדאר
 24. ולם יחוגנא אללה אלי קול גאונים אלא נ̇צר אלתלמוד

Right Margin

(1) וכשף אצולה אליס כאן הדא יקבח14 הדא עליך יא רייס אבי סעד אן תקול לי ארסלת לך פאידה ותערף אנת (2) אני קד15 וקפת עלי אצולהא16 פי אלתלמוד ואנת לם תקף עליהא פמא אכשית אנך תכון גיר מציב פי (3) כלאמך לכפי אלאצול ענך ולכן על כל פשעים תכסה אהבה פלמא וקפת עלי כתאבך אלתאני וראית (4) מדהבך17 פי נפסך ופינא נחן אכפית אלכתאב אלדי עולת נרסלה אליך ואסתגנינא ען מנא̇צרתך18 (5) לכוני לך פי עינך מנזלה תלמיד ואדרכנא אלשח פי כתא ̇גאנבך

Top Margin

(1) אן נִכפי כתבך (2) ולא נוקף עליהא (3) בשר ללא ינכשף19 (4) עלי ענדהא אתִםִ (5) וִאן תצל בסלאמתך (6) ותכתאר20 מן שית (7) יכון מוכיח21 אמא (8) מולאי אלרב ̇ש̇צ (9) ואמא מולאי ̇ר (10) יהונתן22 בן גיאת ̇ש̇צ (11) יקף אחדהמא (12) עליהא ויקף עלי (13) כתאב אן ארדת23 (14) ארסאלה24 אליך

תרגום

T-S 13J26.11 1v

1v

Verso

1 חיניד תערף מא חמלתה פי גאנבי וגפותני פיה ואסת̇גהלתני ואתית

 1. פי אכר אלשי בכלאם אשג מן ה̇דיאן אלמברסמין ונפתח לך אלתלמוד
 2. ותקף עלי מא פאתך פחיניד יכן לי ענדך מן אלחק מא אפתי בה
 3. אחדהמא וכיף במא חלפת לך ואללה הו אלעאלם מא כאן גר̇צי פי דלך
 4. אלא שח פי ̇גאנבך אלדי ודין יש̇ר לו תחקק ענדך גמיע מא וקע
 5. פי דלך מן אלכשפאת ואשיא לא ימכן דכרהא לקד כאן תפדיהא
 6. בנפסך פקלת לך נרא מן אלראי אן תרסל שי ל̇מ נתן יבדל בה
 7. חאלה ולא יקע פי מא וקע גירה וגירה וגירה אכתר מן עשרה
 8. אנפס פ̇טנת בי ̇טן פאסד ואכדת תנא̇צרני ובעד הדא קד חלף
 9. ̇מ נתן בימין גלי̇ט בח̇צרה אקואם כתירה אן מא קאל לי אלא אק̇צי
 10. חא̇גתי ואנחאל עליה לאן קאל קלת לה קד חצל לי ענדה שי ונריד
 11. נ̇גרה מנה פי נפקהִ ונריד אן תעטיני הדא אלשי נבדל בה חאלי ונכתסי
 12. בה פאד ר̇צי בהדא קאל אנא אגנא נפס מנה במא עטאה אללה
 13. והדא הו תשביה מע כל מן ̇ גלטִ פקאל פלאן קד ̇גא̇ג עלי אלנאס
 14. כלהם ואעטי למסתחק וגיר מסתחק ואנא אלמנחוס לם יעטני
 15. מתעי ושי כתיר והו מע̇דור ואן קדר אללה באלאגתמאע פיתביין לך
 16. אלשי אלדי או̇גב לי אן נכאתבך פי דלך ושלומך אדוני ויקירי יגדל ולעד
 17. לא יחדל

The Same Direction

 1. [באותו כיוון]

  1. החכם המופלא השר המעולה ̇ר חלפון הלוי שומר בריתו הנכסף
  2. בר כבוד החכם והנבון ̇ר נתנאל ̇זל למראיתו יעקב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J26.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.