מכתב: T-S 8J18.5

מכתב T-S 8J18.5

תגים

תיאור

ח35 מכתב מאת יהודה הלוי אל חלפון בעניין פדיון שבויה ספרד, כנראה טולדו, חודש אוגוסט 1138 חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 17.5 x 17.1 ס"מ. פורסם אצל גויטיין, אוטוגרפים, עמ' 403–405. תיקונים והערות אצל בנעט, לאוטוגרפים, עמ' 301. תרגום לאנגלית אצל גויטיין, מכתבים מספרד, עמ' 333–334, וכן הנ"ל, חברה, ה, עמ' 463, 637; פרסום חדש אצל גיל ופליישר, ריה"ל וחוגו, עמ' 319–321.1 מכתב קצר זה מאת יהודה הלוי אל חלפון עוסק רובו ככולו בשיתוף הפעולה בין האישים הללו באיסוף שלושים ושניים מִ̇תְקאל (= דינר מלא) ושני שלישים, כדי לפדות נערה יהודייה שנשבתה, מצווה שעל עשייתה ניצח יהודה הלוי. 'המרשעת' החזיקה בנערה, וסביר שהיא הייתה במאסר בטולדו, ושם או בסביבתה ישב כנראה יהודה הלוי (ראה תעודה ח36, ע"ב, שורה 2). הכספים נאספו מאנשי עירו של יהודה הלוי, מן 'אלתֻרּךּ אלגֻז' (כינוי סתום), מחלפון עצמו, מיהודי מלאגה ('מאלקה') ומקהילת אליֻסַאנַה. יהודה הלוי ביקש מחלפון להאיץ באבי הנערה להביא את הכספים מן אליֻסַאנַה, ומכאן ראיה שחלפון ישב בעיר ההיא. אולם ריה"ל העלה את האפשרות שאולי יעדיף האב לשלוח את הכספים שבידו ולנסוע (מזרחה) לגרנאדה, כדי לאסוף את היתרה. נעשה מאמץ להוציא את הנערה לחופשי מן השבי לפני חגי תשרי. כיוון שמתוך העיון בתעודות אחרות נראה לי שהמפגש הראשון בין יהודה הלוי לבין חלפון יצא לפועל לאחר הגעתו של חלפון לספרד לקראת הקיץ בשנת 1138, משער אני שהמעשה קרה סמוך לתשרי של השנה ההיא. אף על פי שהמכתב היה קודש למצוות פדיון השבויה הוא נפתח בידיעה על איגרת מאת יהודה בן גִיַא̇ת ששלח יהודה הלוי אל חלפון, 'כדי לשעשעו', בוודאי בגלל הלשון המסולסלת שבה נכתבה.2

T-S 8J18.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, "אוטוגראפים מידו של ר' יהודה הלוי‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 25, no. 4 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1956), 319-412.
 1. יא מולאי וסידי אדאם אללה עזך ורדני הדא אלכתאב מן ענד מרנא
 2. ורבנא יהודה בן גיאת מולאי ומעטמך אעזכמא אללה פראית תטיירה
 3. אליך לתאנס בה ועסי אנסנא בך [אללה] וקד תקדם כתאבי
 4. שאכרא עלי מא אוליתה פי גאנב אלשבויה יעסי תזעג
 5. אלינא ואלדהא פאן אמרהא קרב מראמהא לאן [לנא] פי אלבלד
 6. נחן נזן עשרה מתאקיל ואלת ר ך אלגז ארסל בארבעה או נחוה
 7. ואלמתשאל אלדי תפצלת אנת בה וננתטר מן מ א ל ק ה סתה
 8. פאן סאק מן אליסאנה עשרה פקד כמל אלאמר ועסי אן
 9. נכרג אבנתה קבל אלעיד פאן אל מ ר ש ע ת קד תעקבת
 10. אלראי פי אבאחתהא לנא פי אלאסבאת ואלאעיאד
 11. ואן ראי איצא מן אלראי אן ירסל אלינא מא חצר
 12. וימצי אלי גרנאטה אן עגז מן לב ותלתין
 13. שי פיפעל ואטן אלצואב אן יסתעגל

Margin:

 1. כרוגהא ואללה יחמל עלי אלארשד ואכר אלאמד מע אל מ ר ש ע ת
 2. אנסלאך תשרי וליסת תפתרנא סאעה ועסי
 3. תעלמני בחאלך פי גסמך
 4. ופי נפסך אטלעך(?)
 5. אללה פי מנה
 6. אלסלאם
 1. יא מולאי וסידי אדאם אללה עזך ורדני הדא אלכתאב מן ענד מרנא
 2. ורבנא יהודה בן גיאת מולאי ומע̇טמך אעזכמא אללה פראית תטיירה
 3. אליך לתאנס בה ועסי אנסנא בך [אללה] וקד תקדם כתאבי
 4. שאכרא עלי מא אוליתה פי גאנב אלשבויה ועסי תזע̇ג
 5. אלינא ואלדהא פאן אמרהא קרב מראמהא לאן לנא פי אלבלד

6 נחו נחו (!)5 עשרה מתאקיל ואלתרּךּ אל̇גז6 ארסל בארבעה או נחוה

 1. ואלמתקאל אלדי תפצלת אנת בה וננתטר מן מאלקה ס̈תה
 2. פאן סאק מן אליסאנה עשרה פקד כמל אלאמר ועסִי
 3. נכר̇ג אבנתה קבל אלעיד פאן אלמרשעת קד תעקבת
 4. אל ראי פי אבאחתהא לנא פי אלאסבאת ואלאעיאד
 5. ואן ראי אי̇צא מן אלראי אן ירסל אלינא מא ח̇צר
 6. וימצי אלי גרנאטה אן ע̇גז מן ל̇ב ותלתין
 7. שי פיפעל ואטן אלצואב אן יסתעגל

Right Margin

(1) כרו̇גהא ואללה יחמל עלי אלארשד וא̇כר אלאמד מע אלמרשעת (2) אנסלאך תשרי וליסת תפתרנא סאעה ועסי (3) תעלמני בחאלך פי גסמך (4) ופי נפסך אטלע8 (5) אללה כירִא מנך (6) ואלסלםִ9

תרגום

T-S 8J18.5 1v

1v

Verso:

 1. אלחכם אלגליל אלרייס אלאציל מר ורב חלפון הלוי נט רח

בן כבוד מר ורב

 1. נתנאל הלוי נע

Verso

 1. אלחכם אל̇גליל אלרייס אלאציל מ̇ר ורב חלפון הלוי נ̇ט ר̇ח בן כבוד מ̇ר ור̇ב
 2. נתנאל הלוי ̇נ̇ע
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J18.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.