מכתב: T-S 8J18.1

מכתב T-S 8J18.1

תגים

תיאור

ח31 מכתב מאת אבן ברוך אל חלפון על שלושה משלוחי כסף בעד יהודה הלוי אלמַרִיַّה, יום שני, כ"ט באב [דתתצ"ח], שהוא 8 באוגוסט 1138 זהו מכתב קצר שכתב יצחק בן ברוך, בוודאי מאלמַרִיַّה, אל חלפון, ששהה, כפי הנראה, באליֻסאנה, ורמז לכך שנושא המכתב היה אבו אלרַבִּיע אליוסאני, היינו איש אליֻסאנה. הכותב שלח שישים מִ̇תְקַאל, באמצעות שלושה שליחים שונים, 'על ידי ר' יהודה אבן גִיַא̇ת', הכוונה לשישים מתוך המאה שלפי תעודה ח30 נתקבלו מתִלִמְסַאן ושאבן גִיַא̇ת היה צריך להעבירם ליהודה הלוי. הגיעה לאלמַרִיַّה אחת משתי האניות שהפליגו מאלכסנדריה, שנזכרו בתעודה ח30. אחד הנוסעים היה אבו אלבַּרַכַּאת אבן חַארִ̇ת, שסיפר ששלום לאחיו של חלפון, הוא עֵלי הדיין. את המכתבים ששלח חלפון למצרים לא ראה אבו אלבַּרַכַּאת לפני שעזב אותה.

T-S 8J18.1 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. [מע̇צ]ם קדרך דא[ם] עזך אסחק בן ברוך
 2. יא סִיִדי אל אעלי ועמאדי אל אסני ועתאדי אל אופי ומעתמדי
 3. אל אסכי ויד אל דהר ענדי אל חסני ומן אטאל אללה תעאלי בקאה
 4. וא̇גרי אחואלה עלי ר̇צאה כתאבי אליך אבקאך אללה יום אלאתנין
 5. באקי מן אב יום אן ואחד וקד תקדמת לי אליך ̇גמלה כתב

6 וכאן3 ו̇גהת לך מע אבן טפין עלי ידין ̇ר יהודה אבן גיאת

 1. עמאדי אל אעלי ומע̇צמך עשרה מתאקיל וו̇גהת לך
 2. אי̇צא עלי ידיה מע אבו יוסף אבן שמעון כמסה
 3. ועשרין מתקאל וו̇גהת לך אי̇צא מע חאמל כתאבי
 4. הדא אבו אל רביע אל יוסאני כמסה ועשרין מתקאל עלי
 5. ידין ̇ר יהודה סלמה אללה ונעלמך אן וצל יום אל
 6. ̇גמעה קבל כתאבי הדא ביומין אל מרכב מן אסכנדיה (!)
 7. ווצלו פיה אתנין מן אל יהוד אל ואחד אבו אל ברכאת
 8. אבן אל חארת ואל תאני מן אהל תלמסאן יעקב
 9. אבן גנון וסאלת אבו אל ברכאת ען עמאדי אל
 10. אעלי אכאִךִ אלחבר אל ̇גליל אל דיין אל פא̇צל אכאך
 11. ̇גמע אללה תעאלי בינך ובינה עלי אפ̇צל חאל אן
 12. שא אללה ודכר אנה בכיר ואל ̇גמלה

Right Margin

(1) צאנהא אללה בכיר וסאלתה ען כתב פקאל מא חסבנא עליה (2) אלא אנה פי אל מראכב אלדי אקלעת מן אל מריה והו יכצך (3) באפ̇צל אלסלם ועסי חרפין כרימין תעלמני בחאלך ומא (4) וצל אליך ואקרא עלי עמאדי אל אעלי מן אפ̇צל סלאמי (5) ואטיבה בחסב שוקי עליה ואל סלם אלמרדד7 עלי עמאדי (6) אל אעלי ורחמה אללה תעאלי וברכאתה

תרגום

T-S 8J18.1 1v

1v

Verso

 1. ח̇צרה אלשיך אל ̇גליל אל פא̇צל אל אציל ̇ר נתאל לוי מצרי אטאל אללה
 2. אבו סעיד חלפון לוי בן כבוד בקאה וסעאדתה מ̇גלה אבן ברוך ̇נ̇ע
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J18.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.