מכתב: T-S 12.274

מכתב T-S 12.274

תגים

תיאור

מכתב מאת יוסף בן עזרא ואברהם בן מֻעְטִי אל חלפון על כוח אויב המתקרב וסכנת הנסיעה תִלִמְסַאן, אחרי פורים [דתתצ"ח], שהוא 27 בפברואר 1138 גויטיין תיאר מכתב זה כדלהלן: יוסף בן עזרא, תִלִמְסַאן, מזהיר את חלפון שלא ייסע מפַאס או מאלמַרַיִّה, ספרד, בגלל המלחמה בים התיכון הממשמשת ובאה.1 הכותב מוסר פרטים על מחירי סחורות מזרחיות בתִלִמְסַאן. ביטויים בפרסית, שכפי הנראה נלמדו בדרך להודו, משמשים צופן. מקום הימצאותו של חלפון לא היה ידוע לכותב. בגלל הגשם הכבד בחורף ההוא לא נסע שום אדם מתִלִמְסַאן, ואנשים שהגיעו מאלמַרַיִّה לא ידעו היכן נמצא חלפון. הכותב אומר שהוא מקווה שהוא וחלפון ייסעו יחד בשנה הבאה. יוסף בן עזרא כותב בשמו ובשם חברו אברהם בן מֻעְטִי. כיוון שהמכתב הזה מציין מה שקרה ביום פורים, ותעודה ח27, שעוסקת בכמה מאותם עניינים, נכתבה בכ"ח בטבת, מוכח שהמכתב ההוא נכתב תחילה. הידיעות על התקפה שתצא מקצונטינה (היינו קֻסנטינה, קֻצנטינה, קֻצטנטינה, Constantine), אלג'יריה, היו על פי אזהרה ששלח מושל בִּגַ'איַה לסֻלטאן של תִלִמְסַאן. אף צוינו כאן שמותיהם של מפקדים, אלבֻּנְיַאן ואלנַאצִר. הפרטים הללו הם בעלי ערך היסטורי, אולם קשה לפי שעה לזהות אותם באירועים מדויקים הידועים ממקורות אחרים. מסתבר שהם קשורים למלחמות שהיו בזמן הזה שהיו מעורבים בהן החַמַّאדים והזִירִדים (ואולי הנורמאנים והמֻרַאבִּטוּן).2 הכותב אף אומר שנודע לו מן הנוסעים שהגיעו מן אלמַרַיִّה שבאותו הזמן היו שם 'אלעקלא', היינו 'הנבונים', וייתכן שגם זו מילת צופן לכוחות עוינים. הכותב נדרש לפרשת סֻלַיְמַאן, שנדונה בתעודה ח27 (שם: אלסֻלַיְמַאן!). הוא גם מדווח על עסקים עם (אבו אל)בַּרַכַּאת בן חַארִ̇ת הלוי ועל תכניות הנסיעה שלו. יש כמה חסרים במכתב והם והמילים בפרסית3 ולשונות צופן אחרות (הבאות בעצות שבענייני מסחר)4 מקשים על הבנת העניין בכמה מקומות.

T-S 12.274 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. ב̇ש̇מ ̇רח̇מ
 2. קד אתקדמת כותבנא אלי ח̇צרה מולאנא אלשיך אלאגל אדאם
 3. אללה עזהא וסמוהא ועלאהא וארתקאיהא ורפעתהא וכבת באלדול אלמהין
 4. חסדִתהא ואעדאהא וכאן להא ומעהא וליאً וחאפטאً פי גמיע אמורהא
 5. אסאל מן אללה אן יגמע ביננא עלי אפצל חאל במנה וכ[פי] לטפה אנה
 6. ולי ד[ל]ך ואלקאדר עליה אן שא אללה ונעלמך יאסיד[נא ...] עִליִ
 7. [... קד וצלו] אלנאס מן פאס י̇ום ̇פו̇ר̇ים ולם יצל אלינא מן ענדך כתאב
 8. [...] עלם וכִ[אן] נ̇טן לאן אנת אליום פי אלמריה לאן מן יום
 9. [א]ן גא עמוד מא ראינא אחד מן פאס ועז עלינא אלדי גאו אלנאס ולם
 10. יצל אלינא מן ענדך כתאב ארגו שגל כיר אן שא [א]ללה אמא
 11. יאסידנא קעודך פי פאס האִדִי אלמדה לא אשוךּ אנהא אן שאלִלה
 12. כירא בךּ לאן אתצל בנא אכבאר אלעדו אלתקיל כארג הדה
 13. אלסנה בר ובחר ודלך לאן וצלת כותב אלי סלטאן תלמסאן
 14. מן צאחב בגאיה והו י̇דכור לה לעל תקף על[י] גמיע
 15. אלסואחל לאן צח ענד צאחב בגאיה לאן אלעדו מן
 16. צאחב קצונטינה כארג ולא בד מן אלעִ[…]
 17. ומא נרגו לאן פי הדה אלסנה חִד.. לאִן [...]
 18. מקארבה ויִבִא ונעלמך יאכי לאן [נ]טִן ביננא קִד
 19. ספרך ̇ב̇סת̇א̇ן ̇ז̇ר ללמריה וגאנא כתאבך מן פאס ואנת
 20. תדכור פיה מתל הדא ועולנא עלי דלך וב̇פִרִוִ̇שי
 21. מן ̇ט̇ו̇ב מן מא ישמל כאצהִ [...]
 22. ו̇ד̇ו ̇וִרִחִ ̇וִ ̇יִ ו̇נ̇ים והי גמלתהא [...]
 23. פי ̇ב̇פ̇ר̇ו̇שיִ [מן] ̇שִ̇ל̇ו̇ם מן סער ̇חִ̇יִ וִש̇יש ובִקיִנִאִ
 24. ואקפין אלי יום ראש חודש אדר ו[גאו] אלנאס מן
 25. בגאיה [...] אל[א]כִבִאר [א]לִדי דכרנא לך

Right Margin

(1) מן אמר אלעדו (2) וסמענא לאן אלבניאן פי (3) גמיע בר אלנאצר פי גמיע אל (4) סואחל ואלבלאד אלדי עלי אלבחר (5) גמיעהא וגאו אלנאס מן אלמריה ודכרו (6) לאן אל עקלא פי אלמריה ודכרו איצא (7) לאן כאנת מ[ר]כבין מעאולין עלי (8) אלספר למא סמִע לִהדה אלא[כבאר ...] (9) חאלת ניתהום ען [...] (10) לאן פי הדה אלסנה ספר [...] (11) האדי אלאכבאר [...] (12) האדי אללִהִ יִכיר אן יחמִלִ [...]9 (13) ען אנסאן אלהאלך ויכאטר במִ[אלה]10 (14) לאן אלאצול כיר [...] (15) [...] קולנא לאן מ[...] (16) [...] ̇ו̇ש̇ל̇ו̇ם כיר מן (17) [...] לאן מא תם (18) [...] מִענא מן אל (19) [.]ן יכִ[...]חִטיטה (20) פיִה ויִ[...] לאן אלדי (21) מענא כיר מנה (22) ולעל כאן פי קִ[...] (23) .בִיִ[.]דִהִ ..ל... (24) אלדי עלמִ[...] (25) .אלנפקה [...] (26) לעל תת.... אן ש[א אללה]

Top Margin

(1) אלאמור ויכון ספרנא (2) פי אלסנה אלאתיא פי ואחד (3) ̄ב̄ע̄ז̄רת ̄א̄ל ̄ש̄די וכאן (4) כלפתנא אן נכתוב (5) כתאב אלי בן ברוך (6) אן כאן וצל אליה אלדהב (7) אלדי אנפדת אליה מן (8) פאס וכאן ענדןנִאִ האדי (9) אלסנה פי תלמסאן נו (10) אִן עטים ואשתאִ (11) וא[...]דִ ולם ימצי (12) אחד מן תלמסאן (13) הִדִה אלמדה

תרגום

T-S 12.274 1v

1v

Verso

 1. אלי אלמריה בל גאו אלנאס מן תם [ולם] יכון ענדהם כבר מנה
 2. ונחן יום אן אנפדנא אליך האדא אלכתאב כתבנא כותב אלי בן ברוך
 3. בגמיע מא אמרתנא בה מן אגל סלימאן וגירה וקד כתבנא
 4. נסכת הדא אלכתאב אלמריה לאן גאו אלנאס ולם ידכרו ענך שי
 5. ולם נעלם לך כבר אן כאן אנת מקיים או מ[...]לִ[...]
 6. אללה תעאלי יחסן כלאצך ויכתוב סלאמתך וִ[...]
 7. סידנא מע סלימאן לעל תעלם אכבארה ותכון צחבתהא
 8. מע כתאבך לאן מן יום אן כרג ענא מא ערפנא לה כבר
 9. אלא פי כתאב מולאי ואמא הו מן ראינא לה כבר ואסעאר
 10. בלדנא אליום לךּ ̇ל̇ו פלפל ̇ל̇ו טרט[ר] ̇י והו כאִסִד כתיר
 11. נשאדר רטל ונצף קורנפל כמא תרך מולא[נא ...]. אל
 12. אנדאז עלי חאלהא וקד וקפנא אלי אבן חארת [...]
 13. אלדי דכרת לנא מן אלכמסה דנאניר וקאל לנא לאן כאן לי פִ[י]
 14. פאס תולת קנטאר זריעה חנה וקת אן מ̇צא מנשׁה אלמעלם
 15. אמרתה אן יביעהא ויקב̇צךּ מנה אלדי לך ומא נערף
 16. אן כאן אלאמר צחיח או לא ונחב מן פצלך אן תכאתבנא

Margin

(1) בגמיע הדא (2) אלאמר קבל אן ימצִ[י ...] (3) וגמיע מא דכרנא לה (4) פי הדא אלכתאב מן אִ[מר] (5) אלעדו וקעוד [...] (6) לא ירִיִ[...]א[...] (7) ואמא עלו אלר.[...] (8) ואלחא̇צר א[נה ירא12 מא לא ירא] (9) אל̇גאיב ו̇כוץ [נפסך] (10) אלכרימה באתםִ (11) אלסלאם עלי קדר (12) שוקנא אליך (13) ושלום רב (14) לאוהביך13

מִוִלִאִנִאִ אלשיך אלאגל ̇ר חלפון הלוי בר מן שאכרין א[יד]אִיִהִ ואלקאילין

מִ̇ר ו̇ר נתנאל הלוי הזקן ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה בפצלה יוסף בן עזרא וִ[אברהם ב]ן מעטי ̇ש̇צִ

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.274: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.