מסמך משפטי: T-S 20.63

מסמך משפטי T-S 20.63

תגים

תיאור

שטר פיצוי (בידי חלפון) מטעם אִסְחַק בן מַ̇כְלוּף אלנַפוּסִי לטובת בַּרַכַּאת בן מוּסא אלחַלַבִּי כנראה בַּרוּ̇ג, הודו, השליש הראשון של חודש טבת אתמ"ה, שהוא 29 בנובמבר–8 בדצמבר 1133 שטר פיצוי זה נכתב ונחתם בידי חלפון. אִסְחַק (יצחק) בן מַ̇כְלוּף אלנַפוּסִי, סוחר-הודו גדול וחשוב, אישר שקיבל מאת בַּרַכַּאת בן מוּסא אלחַלַבִּי מעות וסחורות (פנינים ואלמוגים) והוא פטר אותו מן האחריות עליהן. חלק מן הנכסים הללו מסר מַ̇צְמוּן בן אלחַסַן (פקיד הסוחרים בעדן ולימים נגיד ארץ תימן) לידי בַּרַכַּאת בן מוּסא אלחַלַבִּי וחלק שלח אליו אִסְחַק על ידי בַּרַכַּאת בן מַנְצוּר אלחַלַבִּי (!). חסר אך מעט מתחילת השטר והוא כמעט שלם. התאריך אכן נשמר בסופו בשלמותו, לרבות ציון רשותו של מצליח הכהן ראש הישיבה. שם היה גם שֵׁם המקום צריך להיכתב, אולם דווקא הוא חסר. מסתבר שהוא נכתב בהודו, וקרוב לשער בעיר הנמל בַּרוּ̇ג.1 בתחתית השטר נדבקה פיסת נייר נוספת שעליה נכתב נוסח של 'קיום בית דין' (של שניים לפי הנוסח) לחתימות שני העדים שחתמו על השטר, אולם כפי הנראה נפלה טעות בניסוח הקיום, והוא נשאר לא חתום. ייתכן שמשום כך נשארה תעודה זו בידי חלפון.

T-S 20.63 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. [...] מא ̈מ̈א כאן לה ענד אלשיךִ [בר]כאת בן מוסי אלחלבי והו מא כאן סלמה אליה
 2. [עלי יד אלשיך אל]א̇גל אלנאכדאًה מ̇צמון בן אִ[ל]חִסִן יזכר בטוב והו מתבות פי דפתרה ודלך מן
 3. [אלדהב ... מאי]ה דינר (!) וארבעה דנאניר ומן אלדהב אלמצרי תלתה ותלתין דינאר ומן אללולו מא
 4. [יסאוי ...]ן דינר ומן אלדנאניר אלסעדיّה ואלמלכיה תלתה ועשרין דינאר ומן אלפ̇צה אלנקרה
 5. [...] ומן אלמר̇גאן אלמקטוע ביעתין ונצף ו̇גוניَה מר̇גאן דק וגמיע מא הו מתבות פי
 6. [דפתר אלשיך] אלא̇גל מ̇צמון בן אלחסן ואי̇צא מא כאן אלשיך אסחק בן מכלוף אנפדה אליה
 7. [מ]ןִ [...] עלי יד ברכאת בן מנצור אלחִלבִי והו תלת מאיה דרהם פ̇צה נקרה אקר
 8. [א]לשיך אסחק בן מכלוף אלמקדם דכרה אנה קד קב̇ץ אלעוו̇ץ ען דלך ̇גמיעה אלאצל מנִהִ
 9. ואלפאידה ענה ובדלך קאל לנא ואשהדו עליי ואקנו מני מעכשו באבטאל כל מודִע ותאויל
 10. אנני קד תסלמת ̇גמיע מא תקדם דכרה ושרח אלאצל מנה ואלפאידה ענה ואננ[י] קד
 11. אבריّת אלשיך ברכאת בן מוסי אלחלבי מן אלטלב ען שיّיי מן דלך אצל ופאידה בראהً
 12. תאמה כאמלה חאסמה קאטעה ל̇גמיע אלדעאוי ואלמטאלבאת בראה קב̇ץ ואסתיפא
 13. בראה לא רגעה פיהא ולא שרט יעלהא ולא תאויל יבטלהא בראהً מני אנא אסחק
 14. בן מכלוף אלנפוסי פי חיותי ומן וראתי בעד ופאתי מכל דר ומר ומכל דין ודברים
 15. ומכל אונאה ותביעה ואלה ושמותא וחרם ונידוי וערערה וגילגול ללשיך ברכאת בן
 16. מוסי אלחלבי ולוראתה בעד ופאתה פי גמיע מא סלמתה אליה ומא כאן ביני ובינה מימות
 17. עולם ועד עכשיו ועלי דלך ̇גמיעה אקנינא מן כבוד גדולת קד̇ו מרנא ור̇ב יצחק בר כבוד
 18. מר̇נ ור̇ב מכלוף הזקן הנכבד ̇נ̇ע הידוע אלנפוסי קנין גמור חמור מעכשיו בביטול כל מודעי
 19. ותנאיי על כל מא דכתיב ומפרש לעילא ב̇גמיע מא תקדם שרחה מן אלקבץ ואלאסתיפאً
 20. ואלבראَה אלתאמّה מן ̇גמיע אלמעאמלאת על מא דכתיב ומפרש לעילא ושהדותא
 21. דא כתבנא וחתמנא דלא כאסמכא[תא] ודלא כטופסי דשטרי אלא כחומר וכחוזק כל
 22. שטרי מחזקי מזרזרי דבי דינא כאוכד מא סטרוה רבותינו ̇ז̇ל פי כתב אלאבארי כתבנא
 23. וחתמנא ויהבנא ללשיך ברכאת בן מוסי אלחלבי דליהוי בידיה לזכו וליראיה וכאן דלך
 24. פי אלעשר אלאול מן חדש טבת שנת אלפא וארבע מאה וארבעין וחמשה שנין למניינא
 25. דשטרות דאנן רגילין לממני ביה רשותיה דאדונינו מצליח הכהן ראש ישיבת
 26. גאון יעקוב יכון כסאו לעדי עד בר אדונינו שלמה הכהן גאון בן גאון נין גאון זכרם ל̇ב
 27. שריר ובריר וקיים נקוד על ̈מ̈א ותלי ביני שיטי הו ותלי נמי ̇נ̇ע והכל קיים שריר ובריר וקיים
 28. חלפון הלוי בי̇ר נתנאל הלוי ז̇כ ל̇ב אברהם בר שמואל ̇ש̇צ
 29. אתקיים שטרא דנא קדמאנא ואנן במותב תרי כחדִא הוינא דנוסחיה וסהדוהי
 30. [כתיבין לעילא וקיומיה] מִנִיִהִ וִביה לתחתא בִכתב תרי שהדיא אלין
 31. [... ̇מ]ו̇ר חל[פון הלוי בי]̇ר נתנאל הלוי ז̇כ ל̇ב ו̇מ ו̇ר אברהם בר
 32. [שמואל ̇ש̇צ וכד אסהד ̇מו̇ר] חלפון הלוי ביר נתנאל הלוי ז̇כ ל̇ב [ו]אברהם
 33. [בר שמואל ̇ש̇צ] קִדִמאנא דדא היא חתמות ידוהי בסימונה ואיתחזק
 34. [ואתשר ב]תרי שהדי אחריני דדכירין לעילא אישרנוהי וקימנוהי 17

Right Margin

(1) הד[א ...] (2) אלורִ[קתין18 ...] (3) צח[יח ...]

תרגום

T-S 20.63 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 20.63: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.