מכתב: Bodl. MS heb. b 11/25

מכתב Bodl. MS heb. b 11/25

תגים

תיאור

זהו מכתב תודה שכתב ̇כַלַף בן יצחק מעדן לחלפון הלוי בר נתנאל בעַיְ̇דַאבּ על כך שהלז שלח לו תשובה הלכתיתמכתב מאת ̇כַלַף בן יצחק אל חלפון ובו תודה על קבלת תשובה הלכתית עדן, לאחר סתיו שנת 1131 לערך חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 12.2 x 35.2 ס"מ. גויטיין תיאר מסמך זה כדלהלן: זהו מכתב תודה שכתב ̇כַלַף בן יצחק מעדן לחלפון הלוי בר נתנאל בעַיְ̇דַאבּ על כך שהלז שלח לו תשובה הלכתית בענייני אישות בקשר לאבו אלטַאהִר אחד, שהיה צריך לשוב לעדן ממסע להודו. בענייני אישות בקשר לאבו אלטַאהִר אחד, שהיה צריך לשוב לעדן ממסע להודו. על פי אזכור הסערה הגדולה שעל הים (בשורה 22) שתיאר חלפון במכתבו מעַיְ̇דַאבּ, שלה רמז אולי גם בתעודה ח10, אפשר לשער שמכתב זה נכתב בזמן שהותו הארוכה שם. ראה במבוא על הזמן המשוער לכך. התשובה בענייני ייבום והלכה שכתב חלפון מעידה על למדנותו. יש להניח שר' יעקב, הנזכר בשורה 22 בתור מי ששיבח את התשובה, הוא ר' יעקב בן סַלִים, שכתב את תעודה ח5, שהיה מקורב גם לחלפון וגם ל̇כַלַף. בברכות שבסוף המכתב יש אישוש לקרבתו של ̇כַלַף לגאון מצליח ולבני משפחתו של חלפון, שאף עליהם יש פרטים מעניינים מסוימים, ובהם השאלה כמה אחים היו לו לחלפון.

Bodl. MS heb. b 11/25 25 recto

25 recto

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
 1. בש̇מ רח̇מ
 2. כי י' יהיה בכסליך ושמר רגליך מלכד1
 3. תרום [ידך] על צריך וכל אויביך יכרתו
 4. והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד
 5. והיה שדי בצריך וכסף תועפות לך
 6. אתה אדוני / ואור עיני / וענק גרוני / ובבת
 7. ימיני / שמשי וסהרוני / השר האדיר והיקר
 8. הבחור הטוב / אשר קנה שם טוב / התלמיד
 9. הנכבד ̇כ[̇ג]̇ק̇ר חלפון החכם והנבון הלוי
 10. בר ̇כ̇ג̇ק̇ר [נ]תנאל הלוי הזקן ̇נ̇ג קבל אדוני
 11. ועטרת ראשי רוב שלום ופיתק ברכה
 12. מאהבך וממתפאר בזכרך וממשתבח
 13. בשמך הטוב כלף בר יצחק אדיעך אדני
 14. כבר שהגיעה כתבך המיקרה שמחתי
 15. בה כשמחת בקציר וכמחלקי שלל
 16. והתבוננתי בה ובענינה ובכל אשר
 17. ראה בים מהרוח המתהפכות (!) ומגשמים
 18. והגדיל אלהים ברחמיו וחסדיו והובילך
 19. אל עידאב בשלם יודו ל૮ חסדו אשר
 20. גמלך ברחמיו וברב חסדיו והגיעה
 21. האגרת שליבום ולחליצה והיא כשורה
 22. ובהוגן והראיתיה ל̇ר יעקב ואמר
 23. זה ענינה אלהים יוסיף חכמה על חכמתך
 24. ותרבה תורתך ותגדל תפארתך ועתה
 25. אם בא אלשיך אבו אלטאהר ממדינת
 26. הים אני אודיעו בכל מה שפרשתה
 27. והקשיתה לבבך למאדו ותהי משכרתך
 28. שלימה מאלהים יכץ מולאי עזיז נפסה
 29. באפצל אלסלאם ותכץ עני חצרה סיידנא
 30. ראש ישיבת גאון יעקב ירום הודה ויגדל
 31. כבודה אפצל אלסלאם ותקבל ידה ורגלה עני
 32. כדלך תקרי סלאמי עלי חצרה מולאי
 33. הזקן הנכבד הנזר אחיך יזכר בטוב באפצל
 34. אלסלאם ועלי סאדתי אכותך חפצהם אלרחמן
 35. אלסלאם ועלי אולאד סיידנא אב בית
 36. דין אפצל אלסלאם ועלי גמיע אצדקאנא
 37. כבירהם וצגירהם אפצל אלסלאם אלגזיל
 38. וקד שהד אללה תעאלי אוחשתני מן יום

Margin

 1. סאפרת וענד וצול כתאבך אלי אנסת בה קליל אלבארי תעאלי יגמע ביני ובינה עלי אסר חאל ואנעם באל אנה ולי דלך ואלקאדר עליה ושלמך
 2. אדוני יגדל לעד ולא ידל וממלוכך ולדי מצמון יקבל ידך ויכצך אלסלאם ושלם

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/25 25 verso

25 verso

Verso

 1. חצרה אלשיך אלאגל מולאי אבו עבדו וִשמר אהבתו
 2. סעיד חלפון הלוי בר ̇כ̇ג̇ק̇ר כלף בר יצחק סט
 3. נתנאל הלוי ̇ת̇נ̇צ̇ב̇ה
תנאי היתר שימוש בתצלום