מכתב: Moss. Ia,21

מכתב Moss. Ia,21

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from David b. Binyamin to Pineḥas ha-Kohen he-Ḥasid. In Hebrew. Asking him to conduct the fundraising drive (pesiqa) and give him the funds without delay, so that he can travel. Also mentions the judge Rabbenu Ḥananel (b. Shemuel?).

Moss. Ia,21 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
 1. מה אומר לאהובי הכהן הצדיק הטהור
 2. ר פנחס הנה שלחתי לך היום שטר
 3. פיוסים וחנונים בעבור הבורא אש[ר]
 4. ירא וחרד מדברו שלא תעכבני יותר
 5. כי אנחנו על דרך ארץ ישר ואין לי
 6. שום עכבה כי אם מותר הפסיקא
 7. שעל יד כבודך ומעתה אין להתייאש
 8. אלא היום תתקבץ ולמחר אלך
 9. לשם לכבודכם וכה שלחתי לכבוד
 10. אדוני הרב הדיין ר' חננאל ובעבור
 11. הבורא אל נא תאחרוני אפילו
 12. שעה אחת חוץ מזה היום כי
 13. אנחנו על דרכנו וכזה תדבר לגבאי
 14. פסיקת קטנה של בני היום ולא יהיה
 15. עכוב למחר כשאלך לשם ותדע כי
 16. שכרך הרבה מאד בזה ולבא ועין
 17. תפלתי על כבודך בכל עת והמ יציל
 18. אתכם מכל צרה ומכל חמס ויתן לך
 19. שכר פסיעותיך בעו הז ובע הבא ויזכה
 20. אותך לבנים זכרים עוסקים בתורה
 21. כחשק אהובך וחושקך המתפלל בעד
 22. כבודך דוד בר בנימן תנצבה

תרגום

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

Recto

 1. What shall I say to my beloved Kohen, the righteous and pure
 2. R. Phineas. I send you this day a letter
 3. of entreaty and supplication, for the sake of the Creator, who[se]
 4. word you revere and fear, that you not delay me anymore.
 5. We are on the road to the Land of Isra(el), and the only
 6. thing that is delaying me is the balance of the pesiqa
 7. that is in your honor's hands. From here on there should be no giving up.
 8. Rather, have it collected today and tomorrow I shall depart
 9. for there, in honor of you. Similarly, I sent a letter to his honor
 10. my lord the Rav and Judge R. Ḥananel. For the sake of
 11. the Creator, please do not keep me waiting another
 12. minute beyond today, because
 13. we are about to leave. Also speak to the collector
 14. about a small pesiqa for my son today. Don't make
 15. me delay till tomorrow to depart for there. Know that
 16. your reward will be very great in this world and in the next.
 17. I pray for your honor at all times, and may the O(mnipotent) save
 18. you from every trouble and injustice and
 19. reward your actions in th(is) wo(rld) and in the w(orld) to come and reward
 20. you with sons who study Torah,
 21. as, your beloved and admirer, who prays for
 22. your honor, wish. David b. Benjamin, m(ay his) s(oul be) b(ound) in the (bundle of life). 

Moss. Ia,21 1v

1v

Address (verso)

לכבוד הכהן החסיד ר פנחס.

Verso, address

To his honor the pious Kohen R. Phineas 

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. Ia,21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.