מכתב: Moss. Ia,20.1–2

מכתב Moss. Ia,20.1–2

תגים

תיאור

Letter and responsum from Shelomo b. Yehuda to an unidentified person in Fustat (perhaps Avraham ha-Kohen b. Yiṣḥaq). Dated: 19 December 1029 CE. (Information from Goitein’s index card) The date is actually for the previous document (the responsum), and the year is not given, but rather surmised by Gil.

Moss. Ia,20.1 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

א

 1. צול כתאבך יא ידיד נפש ומשוש לב יום אלגמעה יא מן טבת וסרני
 2. סלאמתך אדאמהא אללה לך ולי פיך במנה ודכרת פיה אפצאל אברהם בסלאמתה
 3. אסאל אללה אן יכתב עליה אלסלאמה ואן יגמעה עליי בכרמה אנה ולי דלך ותדכר
 4. פי כתאבך אן ר אפרים ה[חבר] יקול אן [כתבת] אליה כתאב ונפס אבי אן כאן כתבת
 5. מן בעד גואב כתאבה כט כתאב אליה [ ] במה אולאוה (!) וכדלך
 6. [ ג]מאעה [ ] אנת ונפס אבי אני לעלי קד כתבת אליך
 7. [ ] מנהא ורקתין ומנהא ורקה וכתאבי [
 8. [ ] עלי יד אבו אל[ ]אן אנפדתה
 9. [ וכנת א]כשא אנה יתאכר מן גהה אלתר[
 10. יקע לי פיה תאכיר ואמא מא דכרתה מן גהה אבי סהל [
 11. וכלאמה לאבני וקת אלאיתצאל לם יכון הדא כלא[ם
 12. ודכרה לי בחטרה (!) אביה ו[ ] באלבלא כאני גלאמה לעמר[י
 13. אמל מנה ואן אללה יפעל מע אלעבד מן אלאחסאן מא לא יעלמה [
 14. בעד ודאלך אנה כאן כתב אלי אכוה קבל ופאה אלמרחומה אוכתה אן יקול
 15. ללרייס אן יגעלני פי אלרותבה אלתאניה וגרא מא גרא מן ימין אלרייס שי
 16. יטול שרחה וענד מא אראד אללה שי לם יכון לה מן מאנע בלא כתאבה

ב

 1. ולא כתאב גירה פלו כאן עלי ידה מא כאן יסעה מע[ ] ואנא [ ]
 2. אחתמל ואגעל אני מא אזוגתהא לה לאן כאן בקי עליה שייהא וכילי עלי אל
 3. כאלק אלכל לא ישבה ב[ ] ואלאסתעאנה בה עליה אללהם
 4. [ ] אכתאר גיר דאלך חתי אלדי כתב בה אכוה מא חצל מן גהה אבן

קנדרי

 1. ולא אלכמסה עשר/ה/ דינר אלדי ועד אן תקדם מא חצלת אלי אלאן ומהמא
 2. אצל אלי שי מא תציע וקד כאן עלי אני אתסע פי אלכמסה דנאנר (!) ופי מא
 3. ארדת אביעה ופי דינארין חצלת מן תמן קמח כונת וגהת אלי עמאן אן
 4. ישתרא לי תם ולם יחצל פחצלת אליב דינ אלדי כתבת בהא אליך פאתפקת
 5. הדה אלמחנה פראית אן אגרמהא מן תלקא נפסי פכיף חית חצלת [ ]
 6. מוטאלבה באל [ ] ולא אכון ענד אלשיך אידה אללה בצורה אלגיר וארגו
 7. אן יעין אללה עלי אלופא פאנהא חסרה לא תכרג מן קלבי אבדא לאני אתחקק
 8. אן הדא כלה מן כלאם אבו סהל קאל פי נפסה אשגלה חתי לא יתכלם ולא יכון
 9. לה כלאם ובאללה נסתעין ואמא מא דכרתה מן גהה סידי אבו יוסף ראס אלכל
 10. אידה אללה לקד תעגבת מנך בתוגיהך כתאבה אליי ופיה דאך אלכלאם אלגאפי
 11. פמא יחתשם אן יכתב במתל דאלך אם חכמה אין כאן זקנה אין כאן הו רגל ירא
 12. נפסה כתיר יריד ארפע אלמנאזל ואן כאן אלנאס כלהם ירידו דאלך ליכן

אלעאקל

 1. ען אלנאס יכיר את מקומו וקד כאן פי בעץ אלאוקאת כתב אליי בכלאם גליט
 2. לגהה מא תקדם מן גמילה מא ראית אן אבקי כתאבה ענדי לאני קולת איי
 3. וקת יקע בידי יתקל קלבי פראית אן ארדה אליה וכדאלך הדא אלכתאב ראית אן
 4. ארדת אליה פאן אנצף נפסה יעלם אן לא יסתחסן אלנטיר יכתב אלי נטירה
 5. בדאלך אן כאן יריד יבקי אלצדאקה מעה ונפס אבי רחמה אללה אן כאן אסמאה
 6. רבינו שלמה הכהן גאון חבר אלא לסבבי פכתב אליי יסתחלפני אן לא אסמיה
 7. ולו כאן מנצף לנפסה לקד כאן יקנע בהדא אלאסם אד הו מרסל פהו אתם מכלץ
 8. מא ינאזע אחד פיה ומן יריד אלמרתבה תכון [אל]עין אליה נאטרה ויטלב מנה
 9. אחואל רבמא יקצר ענהא ולעלי אנא הדא בעץ מא יוגב מני אלזהד פיהא
 10. לאני מעתרף ומנזלתי וליס אנא מן גנס אלדין כאנו לא יפכרו פי אחד בעד
 11. אן יחצל להם אלאסם לאני אתחקק אייש אלקא מן כאלקי ואריד אן אתחרא
 12. פי כלאמי וענד ראס אלכל אנה יחסן יתכלם גלוי לאל לו אני ממן ארא אן אגיבה
 13. אלי כל כלמה לכאן תכון מואחשה בל קד ראית אבקא צד/א/קתה ולקד כאן רבינו שלמה
 14. כהן גאון נע קאל לי ענה אנה כאן קאל לה עני אן הדא קד וקף פק אלבאב מא

ידכל

 1. ולא ידע גירה נחן נזן ונדכל וקד עלם מא גרא לה ומא סוסת חאלה פי דאלך
 2. אלוקת כמא יעמל אנסן (!) מע אלצדיק ובאלגמלה מא ארא אן אטנב פי באבה אן
 3. אכתאר מא קד אוסמי בה אסם גמיל אן לם הו אבצר אן כאן לה מן ענד אלכאלק
 4. הו יצל אליה והדא אלדי אקדר וגואב מסלתך הו פי כתאב ואלדך זכ לטוב פוק

ואמא

 1. מא דכרת מן מוקארפה אלגיר פי טרח אלכט אעלם באן רסום מתיבה אלשאם
 2. אלמתקדם הו אלדון ואלמותאכר הו אלאגל ואלדי ארי לה אן לא יטרח לה כט

אלא (right margin)

 1. כאתמה אלכתאב [ ] איי כתאב כאן וכדא רסום מתיבה אלשאם אן יכון אלכאתם אלאב
 2. ערפתך דאלך לאן [ ] דאלך עפוה ושלומך [ירבה] ושלום

תרגום

Moss. Ia,20.1 1v

1v

Moss. Ia,20.2 1r

1r

Moss. Ia,20.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. Ia,20.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • Moss. Ia,20.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.