רשימה או טבלה: HUC 1003

רשימה או טבלה HUC 1003

תגים

תיאור

Recto: memorial list for the family of the Nagid Shemuʾel b. Hananya ha-Nagid: - Shemarya ha-Shishi - Shemarya's three sons: Ṣedaqa, Seʿadʾel, and Ḥananya - Ḥananya's two sons: Avraham and Shemuʾel (the Nagid) - Shemuʾel's two sons: Yaḥyā who died young, and Ḥananya - Ḥananya's son Shemuʾel (known as "grandson of Nagids") Verso continues with other memorial lists, including for the family (ʿitra) of al-Rashīd Shemuʾel (ʿEli --> Ṣemaḥ --> Yefet), of Ibn ʿAmmār (ʿAmram --> Berakhot --> Yeshuʿa (and his son Elʿazar), ʿAmram, ʿEli, and Netanʾel); then a list of names including Shemuʾel, Yehoshuaʿ, and Ḥananya, and finally an invocation of the current Nagid Avraham Maimonides (הרב המבהוק(!)). NB: This was previously listed on PGP under the shelfmark HUC Geniza 3. AA/ASE

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
 1. דוכ טב וני נפ לז המש המיוח משפ השרי
 2. החכ הנג אש[ר] נהגו שררה בע יי' צב עד
 3. כב גד קד ה[ד י]ק תפ תפ מור שמריה הששי
 4. בחבורת הצדק זצל ושלשת חמודיו בראשם הש האד
 5. כגק מור צדקה השר האד ביש החכ והנב זל
 6. ואחיו כגק מור סעדאל הש הא ביש הח וה[נב]
 7. הר זל ואחיו כגק מרור חנניה השר האד ביש
 8. החסיד בעודו זל ושני חמודיו הא והח
 9. והחסידים בראשם כגק מרור אברהם
 10. השר הא ביש הח והנ הר החסיד בעודו
 11. ואחיו זצל זחל כעל ז נג לז כגק יק צפ
 12. תפ מרור אד נג הוד והד וצנ תפ ועט
 13. ראש שמואל הנגיד הגד נגיד עם יי' צבא
 14. שר השר ונגיד הנגידים מרדכי הזמ[ן]
 15. ימין המלוכה עזר הנשיאות [ה]עושה
 16. כמה חסדים וכמה טובות עם הענ[יים וע]ם
 17. בני תורה זל ושני חמודיו ברא כבוד גד
 18. קד מר ור יחיה השר הא ביש הח והנ
 19. הרופא החסיד בעו הנפטר בקצרות שנים
 20. זל ואחיו כ גד ק מ ורבנא שרינו נכבדי[נו] השו

(margin)

 1. חנניה השר האדיר ביש החכם והנב הרו העושה כמה חסדים וכמה טובות
 2. עם הענ ועם בני תור וחמודו כ גד ק מר ור שמואל השר הנכבד היקר הח
 3. והנ הר נכד הנגידים גביר החסידים רוח יי' תניחנו וכלל וגומ

תרגום

(verso)

 1. עתרה אלרשיד שמואל
 2. עלי וחמודו צמח וחמודו יפת
 3. עתרה בן עמאר עמרם וחמודו
 4. ברכות וארבעת חמודיו בראשם
 5. ישועה וחמודו אלעזר ואחיו עמרם ואחיו עלי ו[חמודו]
 6. ברכות ואחיו שמואל נתנאל וכלל [המשתתפים]
 7. באבלו
 8. וכבוד כגק מרור שמואל וחמוד[יו]
 9. וכבוד גק מרור יהושע וכבוד גק מר ורב
 10. חנניה השר הנכבד היקר הרופא ויזכור אלהינ[ו]
 11. בזכרון טוב מלפניו כבוד גק יצת
 12. אדוננו נגידנו הודנו והדרנו וצניף תפארתנו
 13. ועטרת ראשנו אברהם הרב המובהק הפטיש החזק
 14. דגל הרבנים יחיד הדור ופלאו. ממזרח שמש
 15. עד מבואו. יחיה לו חמודיו.