רשומה קשורה ל-מכתב: HUC Geniza 17

מכתב HUC Geniza 17
  1. ציטוט
    Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • p. 194
    • p. 194