מכתב: Unidentified Firkovitch MS

מכתב Unidentified Firkovitch MS

תגים

תיאור

Letter in the name of the yeshiva, probably by Eliyyahu ha-Kohen b. Shelomo Gaon, to the communities of Egypt, probably October 1057. Gil's edition is based on Harkavy's edition in Oṣar Ṭov, 1876–78, pp. 77–81 (hence the headings below).

Unidentified Firkovitch MS recto

recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

Harkavy p. 77

 1. שאלו שלום ירושלים וגו: זכרו מרחוק את יי וגו
 2. בשם [ ] לישראל בני הגולה אל אחים אשר בארץ אויבים אנוחים
 3. בארץ שבים ביד שוביהם בהכרחים גדודים גזוזים כמו צאן גנוחים דרוכים
 4. צפון ודרום כמו מים דלוחים הדופים דחופים הולכים מאין הנחים ונעים
 5. ונדים ונבלעים בגויים ונשכחים זעופים זה כמה שנים זנוחים חבולים
 6. סבוכים בין חוחים טרופים אכולים כצאן טבוחים יוקשים ביד יהירים ימים
 7. וירחים כבושים כעבדים כמו ביד כסלוחים להעבד נתונים מיד ליד לקוחים
 8. ממושכים ממורטים מעונים מנודחים נמושים נתונים לבז נזנחים סגופים
 9. סטורים ושונאיהם שמחים עלופים עבודים עצורים כמו בחחים פחודים
 10. לילה ויומם שוקדים פת[חים] צור עד מתי צועקים צורחים קמ[ים] קוצפים
 11. ואש בנו קודחים ראה ורחם רצוצים רעוצים רצוחים שובב שבות

Harkavy p. 78

 1. שכוחים לעפר שחים תבוא לפניך אנקת אסירים תמותי תחוחים
 2. הם המה עם ונחלתו האובדים והנדחים המוגלים מארצות אבותיהם
 3. גרושים משולחים המיחלים לישועת המקוים לגאולת נוטה מתוחים
 4. המחכים ליום קומי לעד בוטחים הנשאים חרפות הגויים ופיהם לא פותחים
 5. הסובלים עולם אשר מכבידים ומטריחים השומרים אמונתם אשר העתיקו
 6. אבותם מפי נביאים נשלחים תורות אמת חקים ומצות טובים כלם נכוחים
 7. לאסורים ולא מחליפים הם הם קהלות [ה]קדש המפוזרים בכל
 8. הארצות ממזרח שמש ועד מבואו האלוהים אל יאבד תקותם ואל
 9. יכזב תוחלתם יראה בענים ויקנא קנאתם ויצוה ישועתם ויביאם אל גבול
 10. קדשו הר זה קנתה ימינו יאמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי
 11. בני מרחוק ובנותי מקצה ארץ מלך ביפיו תחזנה עיניך תראנה ארץ מרחקים
 12. חזה ציון קרית מועדינו עיניך תראנה ירושלים נוה שאנן אהל בל יצען
 13. יסע יתדותיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו שאו אחינו אנשי גאולתנו
 14. חשובינו וגדולינו ואהובינו שלום ראשונה מאל אמונה אלהי קדם מעונה
 15. ומקריה נאמנה גם מהנשיא ראש ישיבת ציונה הקרית דויד חנה
 16. גיא חזיונה ההיתה עטורה בהדרו שיבה וזקנה [ב]ש[בעים] ואחד
 17. ברורים להזמינה בשלוש שורות לפניהם לכוננה בנוים בחץ גורן
 18. עגולה מכוננה ממנה לצאת תורה לאום מי מנה לבאר כל צפונה לגלות
 19. כל טמונה על לב שמועה הלכה לכוונה להסיר כל תאונה וכל תלונה
 20. במשמר הלויה וכהונה ללמד ולהורות עדות נאמנה להשכיל גמרא
 21. ומשנה והיום נותרה כאלמנה יתומה עגונה לאחור הולכת שנה אחרי
 22. שנה דלה עניה אביונה הומה הוגה כיונה מפורשי רשתות ומצודות באין
 23. חנינה ומית זקני המדינה אשר נשארו [כ]במקשה מלונה כאספי קיץ
 24. כעוללות בציר שנים שלושה גרגרים בראש אמיר כנוקף זי[ת] כמלקט
 25. שבלי קציר רבו הלוקטים על הקוצרים להעציר ושבת ששון בציר ושמחת
 26. קציר ואבדו וגמרו חסידים ופסו אמונים וישרים מבני אדם אמונה מעידים
 27. לומדים ומלמדים צדק מגידים משכילים ומצדיקים על האמת מודים ורבו
 28. פורצי גדירות ובוגדים וגברו מסיגי גבולות ומורדים ותפוצנה הצאן על
 29. ההרים נודדים עד ישקיף ברחמים גומל חסדים לחזק מעמדים לחזק
 30. ברורים לבנות שער הקדים ומודיעים לכם אנו //עדת הרבנים//
 31. הכתה העלובה אשר כאין חשובה נוכח מקדש יושבת וחרופים קושבת
 32. כל היום כלמתינו נגדינו ובשת פנינו כסתנו מקול מחרף ומגדף מפני
 33. אויב ומתנקם בושנו כי שמענו חרפה כסתה כלמה [פנ]ינ[ו]
 34. כי באו זרים על מקדשי בית הנוש[אים] עול רעי גויים אשר ירשו
 35. את בתי מלכי בית דויד ודירות חורי יהודה ובנימין הסובלים גאות גוי לא
 36. חסיד אשר נחלו בית מקדשינו ותפארתינו: על רוע מעללינו הרחקנו ממנו:

Harkavy p. 79

 1. ובאו בו פריצים וחללוהו שועריו זרים סביבותיו קברים שואגים בקרבו
 2. צוררים שמו אותותם אותות ועת אשר נשמע קול מרגיזים ידינו תכבד
 3. על אנחתינו ונאמר באנחה כהתה הרוחה עד מתי אלהים יחרף צר וג
 4. ואין לנו ניחמה כי אם בסובבנו על השערים להשתחות ולבקש
 5. רחמים וסליחה לשוב אל ירושלים ברחמים לטהר מקדשו ולנעריהו
 6. מעפרו להשיב שכינתו לתוכו להחיש משיח צדק עולמים לקבץ נפוצים
 7. מן בין [העמי]ם לקרוא שנת רצון שנת שלומים [סל]ה וזה תמיד
 8. בקשתינו כן במקדש מעט כן בהר הזיתים בהקביץ אחינו בית
 9. ישראל אל ירושלים בחדש תשרי הוא ירח האיתנים לרצות אבנים לחונן
 10. עפרותיה לסובב על השערים להשתטח בתפלה ובתחנונים ומאת אלהינו
 11. היתה זאת כי הטה עלינו חסד לפני מלכות ישמעאל בעת אשר פשטה
 12. ידם ולכדו את ארץ הצבי מיד אדום דבאו ירושלים היו עמהם
 13. אנשים מבני ישראל הראו להם מקום המקדש וישבו עמהם מאז ועד היום
 14. והתנו עליהם תנאים כי הם יכבדו את בית המקדש מכל גיאול ויתפללו
 15. על שעריו ולא יהיה ממחה על ידיהם וקנו הר הזיתים אשר עמדו
 16. השכינה עליו ככתוב ויעל כבוד מעל תוך וגו שלוש שנים מכרזת
 17. ואומרת שובי בנים ש[ובבים] ויתנו כתיף סוררת ולא שמעו ולא
 18. [הטו] את אזנם אז אמר אלך אשובה אל מקומי וגו הוא המקום אשר
 19. נתפלל בו בימות החגים מול היכל ביום הושענא ושם יברכו כל בית
 20. ישראל מדינה ומדינה קהלותיה זקינה נדיבה וכל הזוכר את ירושלים וכל
 21. המעלה אותה על לבו שם יזכרו בתפלות ובברכות כי כל הזוכר את
 22. יושביה כאילו הו (!) זוכר אותה: וכן מצינו נחמיה בן חכליה זל בבוא
 23. חנני אחיו שאל אותו ככתוב ויבוא חנני וגו בתחלה על היהודים ואחר
 24. כן על ירושלים ויאמרו לי הנשארים וגו ויהי כשמעי את וגו כן ראוי
 25. לכל יראי אלוהים להדמות לחסידי בית ישראל בכל דור ודור ולזכור את
 26. ירושלים כי כל זוכרה הוא מאוהביה [הזוכ]ים לשמוח בשמחתה
 27. ככתוב שמחו את ירושלים וגו ולשום לו בה חלקו צדקה וזכרון טוב
 28. לחזק ידי יושביה כי ישיבת כרכים קשה וכל שכן ירושלים כי הקללה
 29. מצואיה בה ומזונותיה רחוקים ופרנסותיה מצומצמים והרבה באו
 30. אליה עשירים ונדלדלו וישוחו ואתם אחינו בית ישראל הנה יבואו אליכם
 31. ראויים ולא ראוים הגונים ולא הגונים ותעשו עמהם כפי חסדכם כל שכן
 32. שאנחנו אחיכם ענייכם המתפללים עליכם בעיר קודש אלוהים חיים ודעו
 33. כי רעי גויים הם היושבים בה ולולי רחמי אלהינו אשר הטה חסד לראשונים
 34. וערבו על נפשם לצאת כל צורכי העיר לחזות אשפתותיה לנקות ביבותיה
 35. לתקן חומותיה ושומריה לרצות מושליה ושריה ובחוריה לולי כן לא
 36. היתה לנו יכולת לשבת עמהם [כמאמר] המשורר אויה לי כי גרתי משך

תרגום

Unidentified Firkovitch MS verso

verso

Harkavy p. 80

 1. וגו אל ה.. השוכנים עם בני קידר בירושלם ובארץ הצבי כי
 2. הם מטריחים הרבה והם חית קנה מתפרסים ברצי כסף כקבר פתוח
 3. גרונם ולולי כן לא היינו יכולים לסובב על השערים ולעמוד על הר
 4. הזיתים להתפלל בקול רם ואין ממחה וכל זה לא יעמוד אלא בשוחד
 5. הרבה ולא נעלם מכל מעין כי ביהיות ירושלים יושבת ושוקטת
 6. ושלוה בה ועריה סביבותיה לא היו יושביה נסמכים כי אם על
 7. קדשי בית ישראל וכן מצינו בכשרי בית דויד כמו אסא וחזקיהו כי
 8. בקדשי בית ישראל השחידו המלכים העולים עליהם כאומר ויקצץ את
 9. דלתות וגו ובעת הזאת אין לנו קדשים מוכנים ואין לנו במי להשען כי
 10. אם על רחמי שמים [ועל אח]ינו בית ישראל לכתוב אליהם ולהודיעם
 11. [כ]י נשארנו מתי מספר וכי עבר עלינו רבות בימים האילו מיוקר
 12. השער והמלחמות וליוצא ולבא אין שלום מבני קדם ויאכלו ארץ ומלואה
 13. עיר ויושבי בה וגם מן המלחמות אשר לא נוכל לפרסמם כאשר אתם
 14. התבררתם לא נכחדו צרותינו מכל יושבי ארץ ולא השאירו לנו מיחיה
 15. רובינו נאספו ביגון והנשארים נדלדלו והמס והחקים הקבועים אשר
 16. עלינו אם רבים אנחנו אם מעוטים בכל שנה אנו צריכין ללוות ברבית
 17. למלאתו למען לא יתבעו הבאים אל עיר הקודש כאשר בכל מקום
 18. ומרוב כובד החוב והרבית הוצרכנו לכתוב אל המקומות הרחוקות לאמר
 19. חנונו חנונו עזרונו עזרונו כי אנחנו שומרים לכם לכל אשר
 20. יבוא וראוי לכם לע[זור לנו בנדבותיכם] וצדקותיכם ומתנותיכם ולא תמוש
 21. ה[יתד] התקועה במקום נאמן כי אנחנו אין בנו לעמוד בסיפוקינו אף כי
 22. לשאת במשאות טורח העיר ועתה אחינו אנשי גאולתינו זכרו את יושבי
 23. ירושלים והעלו אותם על לבבכם כי כבר ביארנו לכם ערותינו
 24. וקוצר ידינו ואל תעלימו עין ואל תכבידו לב מאחיכם בני ירושלים
 25. ואשר תעשו עמנו עם עצמכם תעשו לשום לכם חלק וזכרון בירושלים
 26. ושלוחינו ונאמנינו הוא רב יונה הזקן החרד הירא בירבי יהודה הספרדי
 27. רי''ת אשר הטריח על עצמו ושם נפשו בכפו וחמל על
 28. השארית הנמצאה בירושלים הוא יגיד לכם מה שאין יכולת לכתבם
 29. וראוי לכם לשום בל (לב) עליו בהקבלו בלוות [אותו בד]רך
 30. ומהרוהו ואל תאחרוהו [ו]כל אשר תעשו עמו עמנו הו (!) עשוי
 31. ואלינו הו (!) מגיע והו (!) מודיעינו כל אחד ואחד ומעלותו ונדבותו
 32. וכשרותו ונכתוב שמו ושם אבותיו בספר הזכרונות לזכור אותו על הר
 33. הזיתים נגד מקדש בברכות ותפלות שתקובל בו ובזרעו אחריו עד עולם
 34. הרחיבו יד היטיבו עין כי אם תיטיבו ייטיב ואם תרחיבו ירחיב כי פועל
 35. אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו וכאשר תעשו כן יברככם אלוהיכם
 36. בכל מעשי ידיכם עשו ועושו ובמדרש והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת

Harkavy p. 81

 1. הצדקה וגו ושלום שלום תשאו ובחמשה מיני כבוד תובלו ועל צד
 2. תנשאו ואל ברכים תשעשעו ואתם כהני וגו ותשועת
 3. עול[מים] תשועתינו ותשועתכם כהבטחת [ישראל] נושע ב וגו
 4. היום נכתב ב מרחשון מן שנת אלף ושסט(?) לשטרות...