Letter: Firk. II

Letter Firk. II

Tags

Input date

In PGP since 1988

Description

Letter in the name of the yeshiva, probably by Eliyyahu ha-Kohen b. Shelomo Gaon, to the communities of Egypt, probably October 1057. NB: This shelfmark does not exist. Gil's edition is based on Harkavy's edition.

Transcription

Moshe Gil, Palestine During the First Muslim Period (634–1099)‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

Firkovitch II.uid, ed. Gil, Palestine, Pt. 3, pp.14-18 (Doc. #420), C.B. 04-18-88 (p)Letter in the name of the yeshiva, probably by Elijah Ha-Kohen b.Solomon Gaon, to the communities of Egypt, probably October 1057. א

 • שאלו שלום ירושלים וגו: זכרו מרחוק את יי וגו
 • בשם [ ] לישראל בני הגולה אל אחים אשר בארץ אויבים אנוחים
 • בארץ שבים ביד שוביהם בהכרחים גדודים גזוזים כמו צאן גנוחים דרוכים
 • צפון ודרום כמו מים דלוחים הדופים דחופים הולכים מאין הנחים ונעים
 • ונדים ונבלעים בגויים ונשכחים זעופים זה כמה שנים זנוחים חבולים
 • סבוכים בין חוחים טרופים אכולים כצאן טבוחים יוקשים ביד יהירים ימים
 • וירחים כבושים כעבדים כמו ביד כסלוחים להעבד נתונים מיד ליד לקוחים
 • ממושכים ממורטים מעונים מנודחים נמושים נתונים לבז נזנחים סגופים
 • סטורים ושונאיהם שמחים עלופים עבודים עצורים כמו בחחים פחודים
 • לילה ויומם שוקדים פת[חים] צור עד מתי צועקים צורחים קמ[ים] קוצפים
 • ואש בנו קודחים ראה ורחם רצוצים רעוצים רצוחים שובב שבות

ב

 • שכוחים לעפר שחים תבוא לפניך אנקת אסירים תמותי תחוחים
 • הם המה עם ונחלתו האובדים והנדחים המוגלים מארצות אבותיהם
 • גרושים משולחים המיחלים לישועת המקוים לגאולת נוטה מתוחים
 • המחכים ליום קומי לעד בוטחים הנשאים חרפות הגויים ופיהם לא פותחים
 • הסובלים עולם אשר מכבידים ומטריחים השומרים אמונתם אשר העתיקו
 • אבותם מפי נביאים נשלחים תורות אמת חקים ומצות טובים כלם נכוחים
 • לאסורים ולא מחליפים הם הם קהלות [ה]קדש המפוזרים בכל
 • הארצות ממזרח שמש ועד מבואו האלוהים אל יאבד תקותם ואל
 • יכזב תוחלתם יראה בענים ויקנא קנאתם ויצוה ישועתם ויביאם אל גבול
 • קדשו הר זה קנתה ימינו יאמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי
 • בני מרחוק ובנותי מקצה ארץ מלך ביפיו תחזנה עיניך תראנה ארץ מרחקים
 • חזה ציון קרית מועדינו עיניך תראנה ירושלים נוה שאנן אהל בל יצען
 • יסע יתדותיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו שאו אחינו אנשי גאולתנו
 • חשובינו וגדולינו ואהובינו שלום ראשונה מאל אמונה אלהי קדם מעונה
 • ומקריה נאמנה גם מהנשיא ראש ישיבת ציונה הקרית דויד חנה
 • גיא חזיונה ההיתה עטורה בהדרו שיבה וזקנה [ב]ש[בעים] ואחד
 • ברורים להזמינה בשלוש שורות לפניהם לכוננה בנוים בחץ גורן
 • עגולה מכוננה ממנה לצאת תורה לאום מי מנה לבאר כל צפונה לגלות
 • כל טמונה על לב שמועה הלכה לכוונה להסיר כל תאונה וכל תלונה
 • במשמר הלויה וכהונה ללמד ולהורות עדות נאמנה להשכיל גמרא
 • ומשנה והיום נותרה כאלמנה יתומה עגונה לאחור הולכת שנה אחרי
 • שנה דלה עניה אביונה הומה הוגה כיונה מפורשי רשתות ומצודות באין
 • חנינה ומית זקני המדינה אשר נשארו [כ]במקשה מלונה כאספי קיץ
 • כעוללות בציר שנים שלושה גרגרים בראש אמיר כנוקף זי[ת] כמלקט
 • שבלי קציר רבו הלוקטים על הקוצרים להעציר ושבת ששון בציר ושמחת
 • קציר ואבדו וגמרו חסידים ופסו אמונים וישרים מבני אדם אמונה מעידים
 • לומדים ומלמדים צדק מגידים משכילים ומצדיקים על האמת מודים ורבו
 • פורצי גדירות ובוגדים וגברו מסיגי גבולות ומורדים ותפוצנה הצאן על
 • ההרים נודדים עד ישקיף ברחמים גומל חסדים לחזק מעמדים לחזק
 • ברורים לבנות שער הקדים ומודיעים לכם אנו //עדת הרבנים//
 • הכתה העלובה אשר כאין חשובה נוכח מקדש יושבת וחרופים קושבת
 • כל היום כלמתינו נגדינו ובשת פנינו כסתנו מקול מחרף ומגדף מפני
 • אויב ומתנקם בושנו כי שמענו חרפה כסתה כלמה [פנ]ינ[ו]
 • כי באו זרים על מקדשי בית הנוש[אים] עול רעי גויים אשר ירשו
 • את בתי מלכי בית דויד ודירות חורי יהודה ובנימין הסובלים גאות גוי לא
 • חסיד אשר נחלו בית מקדשינו ותפארתינו: על רוע מעללינו הרחקנו ממנו:

ג

 • ובאו בו פריצים וחללוהו שועריו זרים סביבותיו קברים שואגים בקרבו
 • צוררים שמו אותותם אותות ועת אשר נשמע קול מרגיזים ידינו תכבד
 • על אנחתינו ונאמר באנחה כהתה הרוחה עד מתי אלהים יחרף צר וג
 • ואין לנו ניחמה כי אם בסובבנו על השערים להשתחות ולבקש
 • רחמים וסליחה לשוב אל ירושלים ברחמים לטהר מקדשו ולנעריהו
 • מעפרו להשיב שכינתו לתוכו להחיש משיח צדק עולמים לקבץ נפוצים
 • מן בין [העמי]ם לקרוא שנת רצון שנת שלומים [סל]ה וזה תמיד
 • בקשתינו כן במקדש מעט כן בהר הזיתים בהקביץ אחינו בית
 • ישראל אל ירושלים בחדש תשרי הוא ירח האיתנים לרצות אבנים לחונן
 • עפרותיה לסובב על השערים להשתטח בתפלה ובתחנונים ומאת אלהינו
 • היתה זאת כי הטה עלינו חסד לפני מלכות ישמעאל בעת אשר פשטה
 • ידם ולכדו את ארץ הצבי מיד אדום דבאו ירושלים היו עמהם
 • אנשים מבני ישראל הראו להם מקום המקדש וישבו עמהם מאז ועד היום
 • והתנו עליהם תנאים כי הם יכבדו את בית המקדש מכל גיאול ויתפללו
 • על שעריו ולא יהיה ממחה על ידיהם וקנו הר הזיתים אשר עמדו
 • השכינה עליו ככתוב ויעל כבוד מעל תוך וגו שלוש שנים מכרזת
 • ואומרת שובי בנים ש[ובבים] ויתנו כתיף סוררת ולא שמעו ולא
 • [הטו] את אזנם אז אמר אלך אשובה אל מקומי וגו הוא המקום אשר
 • נתפלל בו בימות החגים מול היכל ביום הושענא ושם יברכו כל בית
 • ישראל מדינה ומדינה קהלותיה זקינה נדיבה וכל הזוכר את ירושלים וכל
 • המעלה אותה על לבו שם יזכרו בתפלות ובברכות כי כל הזוכר את
 • יושביה כאילו הו (!) זוכר אותה: וכן מצינו נחמיה בן חכליה זל בבוא
 • חנני אחיו שאל אותו ככתוב ויבוא חנני וגו בתחלה על היהודים ואחר
 • כן על ירושלים ויאמרו לי הנשארים וגו ויהי כשמעי את וגו כן ראוי
 • לכל יראי אלוהים להדמות לחסידי בית ישראל בכל דור ודור ולזכור את
 • ירושלים כי כל זוכרה הוא מאוהביה [הזוכ]ים לשמוח בשמחתה
 • ככתוב שמחו את ירושלים וגו ולשום לו בה חלקו צדקה וזכרון טוב
 • לחזק ידי יושביה כי ישיבת כרכים קשה וכל שכן ירושלים כי הקללה
 • מצואיה בה ומזונותיה רחוקים ופרנסותיה מצומצמים והרבה באו
 • אליה עשירים ונדלדלו וישוחו ואתם אחינו בית ישראל הנה יבואו אליכם
 • ראויים ולא ראוים הגונים ולא הגונים ותעשו עמהם כפי חסדכם כל שכן
 • שאנחנו אחיכם ענייכם המתפללים עליכם בעיר קודש אלוהים חיים ודעו
 • כי רעי גויים הם היושבים בה ולולי רחמי אלהינו אשר הטה חסד לראשונים
 • וערבו על נפשם לצאת כל צורכי העיר לחזות אשפתותיה לנקות ביבותיה
 • לתקן חומותיה ושומריה לרצות מושליה ושריה ובחוריה לולי כן לא
 • היתה לנו יכולת לשבת עמהם [כמאמר] המשורר אויה לי כי גרתי משך

ד

 • וגו אל ה.. השוכנים עם בני קידר בירושלם ובארץ הצבי כי
 • הם מטריחים הרבה והם חית קנה מתפרסים ברצי כסף כקבר פתוח
 • גרונם ולולי כן לא היינו יכולים לסובב על השערים ולעמוד על הר
 • הזיתים להתפלל בקול רם ואין ממחה וכל זה לא יעמוד אלא בשוחד
 • הרבה ולא נעלם מכל מעין כי ביהיות ירושלים יושבת ושוקטת
 • ושלוה בה ועריה סביבותיה לא היו יושביה נסמכים כי אם על
 • קדשי בית ישראל וכן מצינו בכשרי בית דויד כמו אסא וחזקיהו כי
 • בקדשי בית ישראל השחידו המלכים העולים עליהם כאומר ויקצץ את
 • דלתות וגו ובעת הזאת אין לנו קדשים מוכנים ואין לנו במי להשען כי
 • אם על רחמי שמים [ועל אח]ינו בית ישראל לכתוב אליהם ולהודיעם
 • [כ]י נשארנו מתי מספר וכי עבר עלינו רבות בימים האילו מיוקר
 • השער והמלחמות וליוצא ולבא אין שלום מבני קדם ויאכלו ארץ ומלואה
 • עיר ויושבי בה וגם מן המלחמות אשר לא נוכל לפרסמם כאשר אתם
 • התבררתם לא נכחדו צרותינו מכל יושבי ארץ ולא השאירו לנו מיחיה
 • רובינו נאספו ביגון והנשארים נדלדלו והמס והחקים הקבועים אשר
 • עלינו אם רבים אנחנו אם מעוטים בכל שנה אנו צריכין ללוות ברבית
 • למלאתו למען לא יתבעו הבאים אל עיר הקודש כאשר בכל מקום
 • ומרוב כובד החוב והרבית הוצרכנו לכתוב אל המקומות הרחוקות לאמר
 • חנונו חנונו עזרונו עזרונו כי אנחנו שומרים לכם לכל אשר
 • יבוא וראוי לכם לע[זור לנו בנדבותיכם] וצדקותיכם ומתנותיכם ולא תמוש
 • ה[יתד] התקועה במקום נאמן כי אנחנו אין בנו לעמוד בסיפוקינו אף כי
 • לשאת במשאות טורח העיר ועתה אחינו אנשי גאולתינו זכרו את יושבי
 • ירושלים והעלו אותם על לבבכם כי כבר ביארנו לכם ערותינו
 • וקוצר ידינו ואל תעלימו עין ואל תכבידו לב מאחיכם בני ירושלים
 • ואשר תעשו עמנו עם עצמכם תעשו לשום לכם חלק וזכרון בירושלים
 • ושלוחינו ונאמנינו הוא רב יונה הזקן החרד הירא בירבי יהודה הספרדי
 • רי''ת אשר הטריח על עצמו ושם נפשו בכפו וחמל על
 • השארית הנמצאה בירושלים הוא יגיד לכם מה שאין יכולת לכתבם
 • וראוי לכם לשום בל (לב) עליו בהקבלו בלוות [אותו בד]רך
 • ומהרוהו ואל תאחרוהו [ו]כל אשר תעשו עמו עמנו הו (!) עשוי
 • ואלינו הו (!) מגיע והו (!) מודיעינו כל אחד ואחד ומעלותו ונדבותו
 • וכשרותו ונכתוב שמו ושם אבותיו בספר הזכרונות לזכור אותו על הר
 • הזיתים נגד מקדש בברכות ותפלות שתקובל בו ובזרעו אחריו עד עולם
 • הרחיבו יד היטיבו עין כי אם תיטיבו ייטיב ואם תרחיבו ירחיב כי פועל
 • אדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו וכאשר תעשו כן יברככם אלוהיכם
 • בכל מעשי ידיכם עשו ועושו ובמדרש והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת

ה

 • הצדקה וגו ושלום שלום תשאו ובחמשה מיני כבוד תובלו ועל צד
 • תנשאו ואל ברכים תשעשעו ואתם כהני וגו ותשועת
 • עול[מים] תשועתינו ותשועתכם כהבטחת [ישראל] נושע ב וגו
 • היום נכתב ב מרחשון מן שנת אלף ושסט(?) לשטרות...