מסמך שלטוני: T-S Ar.40.161

מסמך שלטוני T-S Ar.40.161

תגים

תיאור

Recto: Arabic-script document containing several sections. The lower part may be a tax receipt for a sum received from Zuhayr b. [...] from the ḍamān of [al-Abwāb?] for the year 1023/24 CE (414 kharājiyya). Needs further examination. Verso: "List of male persons, low occupations, foreigners, in Arabic characters, superscripted with Isaiah 65:23 (Arabo-Hebrew). Presumably persons for whom capitation tax has to be paid" (Goitein's note card). In addition to this list, and upside down, is a literary paragraph discussing ʿilm and citing verses by al-Imām al-Shāfiʿī (taʿallama l-ʿilma fa-laysa l-mar'u yūladu ʿāliman. . .") ASE.

T-S Ar.40.161 1v

1v

תיעתוק

תרגום

T-S Ar.40.161 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.40.161: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.