מסמך משפטי: T-S 13J30.7 + T-S NS J614

מסמך משפטי T-S 13J30.7 + T-S NS J614

תגים

תיאור

Legal document. In Judaeo-Arabic. Attesting that Sitt al-Gharb bt. Abū l-Faraj b. Semekh al-Daʿwa (known from other Geniza documents) gave a deed of manumission (גט חירות) to her male slave Munjib. There are several text blocks in different hands; all those on recto appear to pertain to the same case. On verso there are notes about another legal case, and another one which related again to the manumission of Munjib. In addition, two lines from the beginning of a petition in Arabic script. Join by Moshe Yagur. (Information in part from Goitein's index card.) Edition in Yagur's dissertation, #13

T-S 13J30.7 1r

1r

תיעתוק

Moshe Yagur, "זהות דתית וגבולות קהילתיים בחברת הגניזה (מאות 10–13): גרים, עבדים, מומרים‎" (in Hebrew) (PhD diss., Hebrew University of Jerusalem, 2017).

recto (a)

1. חצ'רא א[ ] | דין [ ] מ[

2. הוינא ב[מות]ב אדונ|נו נגידנו שמו[אל הנגיד

3. הגדול יהי שמו לעול|ם שאהדין מן ישר[אל

4. ושהדו בין ידינא בא|ן מנגב אנהמא חצ'רו[א

5. ענד סת אלגרב אבנ|ה אלשיך אבו אלפרג ידיע

6. בן סמך אלדעוה וא|שהדתהמא עלי נפסהא

7. אנהא שחררת גלא|מהא מנגב ואמרתהמא

8. בכתב אלגט לה ואנ|המא אקנו מנהא עלי

9. דלך בעד אמצא רגלה|א נתן ב[יר] שמואל ודלך

10. באלקנין אלמאכד מנה על|י דלך ואנהמא כתבו

11. אלגט למונגב אלמדכור ו|סלמוה אליה קבל

12. מות סתה במדה טויל|ה

recto (b)

1. אנהמא חצ'רא ענדהא ואמ|רתהמא בכתב גט //מכמל//

2. לגלאמהא מנג'ב וכתמהם ע|ליה ותסלימה אליה

3. ברצאהא ורצא רגלהא פ|__ ואלקנין מנהמא עלי דלך

4. ואנהמא כתבו אלגט וכתמ|ו עליה וסלמוה אליה

5. קבל מותהא

recto (c)

1. אנהמא חצ'רא ענד סת אלג|רב אבנה אבו אלפרג //___

2. דידיע סמך אלדעוה זוגה אלנ|זר ואנהא מחוק שחררת

3. גלאמהא מנגב בין ידינא ואמ|רתנא בכתב לה באן

4. נכתב לה גט שחרור ב?|כתב לה גט שחרור

5. וכתמהם עליה ותסלימה אלי|ה ואנא כתבנא

6. למנגב גלאמהא גט שחרור //מכמל// וכתמ|נא עליה וסלמנאה אליה

7. ודלך גמיעה ען אדנהא |ואדן רגלהא אלמדכור

8. והדא אלדי נשהדנא ונח|??

תרגום

T-S 13J30.7 1v

1v

verso (a)

1. אנ[

2. בזמן [

3. בין ידי[הם ואשהדת]הם ב|כ[תב לה] גט ו[

4. ויסלמוה לגלאמהא מ|נגב ואנהמא כתבו אלגט [

5. וכתמו עליה וסלמוה ע|לי מנגב אלמדכור ען אדנהא

6. ואדן רגלהא פלמא| אודדו (?) דלך בין ידינא בין אדן?

7. אתבתנאה

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 13J30.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.