מכתב: ENA 3765.5

מכתב ENA 3765.5

תגים

תיאור

Letter of Daniel b. Azarya, December 1051.

ENA 3765.5 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. הלא זה ת[מ]ה גדול ודבר אחד הלא גלוי וידוע כי ראשי הגליות אבותינו זכרם לברכה
 2. הם בעלי רשותם והמנהגים אותם והיה להם לילך בדרך אבותם הנכבדים
 3. המשכילים זכרם לבר וידע [ ] כי שררות בית דויד היא
 4. שררות הצד[ק ] הם מצווים ולא ראינו בתורה ולא בנביאים
 5. ולא בכתובים ציווי בשררה אילא [של] בית אבותינו וחלילה לאחינו המערביים
 6. עם דעתם שיעברו על מצות בוראם ואקוה שיחזרו לדרך הישרה ויזכרו
 7. מאמר הבורא ויקראו אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ייי אלהיהם ואת דוד
 8. מלכם וג וכן יהי רצון ומיום שבאנו אל זה המקום הקדוש אנחנו מנהגים את
 9. כל ישראל בעזרת שמים אשר בכל ארץ צבי וסוריה ושופטים ביניהם גם לכל
 10. בני המרחקים והתפלה עלינו בכל המדינות והעירות והחבירים והשופטים
 11. אשר בכל מקום מתחת י[דינו] וזולתינו אין לו יד ואפילו על עיר קטנה
 12. ובלא ספק כי הגיע אליך היאך [היו ה]מועדים וכי לא היה בין שנים מישראל
 13. מילה רעה אבל עלו החוגגים ברנה והתפללו והלכו אל אהליהם שמיחים וטובי
 14. לב וייי ישפות השלום בכל הקהלות ויביא משמיע שלום וישים לך נכבדנו
 15. חלק נעים בימיו ויזכך לראותו בהודו והדרו ואתה נכבדנו תפתח עיני אוהביך
 16. ודע כי אין לך חסרון בדבר הזה //אבל// יש שבח לפעולתך וכתביך אל תאחרם
 17. מדי עת בעת באחויתנו שלומך כי בכן נשמח ונרון ושלומך ירבה לעד
 18. נכתב בירח טבת שנת אלף שסג לשטרות ישועה

תרגום

ENA 3765.5 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3765.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain