Letter: ENA 3765.5

Letter ENA 3765.5

Tags

Input date

In PGP since 1986

Description

Letter of Daniel b. Azarya, December 1051.

Images and transcription

Transcription

 • הלא זה ת[מ]ה גדול ודבר אחד הלא גלוי וידוע כי ראשי הגליות אבותינו זכרם לברכה
 • הם בעלי רשותם והמנהגים אותם והיה להם לילך בדרך אבותם הנכבדים
 • המשכילים זכרם לבר וידע [ ] כי שררות בית דויד היא
 • שררות הצד[ק ] הם מצווים ולא ראינו בתורה ולא בנביאים
 • ולא בכתובים ציווי בשררה אילא [של] בית אבותינו וחלילה לאחינו המערביים
 • עם דעתם שיעברו על מצות בוראם ואקוה שיחזרו לדרך הישרה ויזכרו
 • מאמר הבורא ויקראו אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ייי אלהיהם ואת דוד
 • מלכם וג וכן יהי רצון ומיום שבאנו אל זה המקום הקדוש אנחנו מנהגים את
 • כל ישראל בעזרת שמים אשר בכל ארץ צבי וסוריה ושופטים ביניהם גם לכל
 • בני המרחקים והתפלה עלינו בכל המדינות והעירות והחבירים והשופטים
 • אשר בכל מקום מתחת י[דינו] וזולתינו אין לו יד ואפילו על עיר קטנה
 • ובלא ספק כי הגיע אליך היאך [היו ה]מועדים וכי לא היה בין שנים מישראל
 • מילה רעה אבל עלו החוגגים ברנה והתפללו והלכו אל אהליהם שמיחים וטובי
 • לב וייי ישפות השלום בכל הקהלות ויביא משמיע שלום וישים לך נכבדנו
 • חלק נעים בימיו ויזכך לראותו בהודו והדרו ואתה נכבדנו תפתח עיני אוהביך
 • ודע כי אין לך חסרון בדבר הזה //אבל// יש שבח לפעולתך וכתביך אל תאחרם
 • מדי עת בעת באחויתנו שלומך כי בכן נשמח ונרון ושלומך ירבה לעד
 • נכתב בירח טבת שנת אלף שסג לשטרות ישועה
Image Permissions Statement
 • ENA 3765.5: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain