רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA 2808.63

רשימה או טבלה ENA 2808.63
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #18, pp. 187-188
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה