מכתב: ENA 2805.7

מכתב ENA 2805.7

תגים

תיאור

Letter from Nissim b. Avraham to Nahray b. Nissim (Fustat). Dating: ca. 1050s. About a consignment of silk that was about to reach Fustat, owned in partnership by the sender and Barhūn b. Mūsā al-Tāhirtī. Nahray is requested to sell the silk as quickly as possible and to keep the sale secret. Nissim's travel plans imply that he writes from an important centre in the delta, possibly Būṣīr. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 506-507.)

ENA 2805.7 1

1

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

Recto

 1. [כתאבי] יאסידי וריסי אטאל אללה פי אלכיר בקאך ואדאם געמאך ומן תופיקה לא אכלאך מן
 2. [אלאסכנד]ריה ואלחאל סלאמה ועאפיה ואלחמד ללה וחדה ואן כאנת יאסידי אלמכאתבה קד
 3. [          ] בת פי מא ביננא פאני מן[                                                ] ויגעלך
 4. [      פי חיז] אלסלאמה אבדא במנה ופ[צ]ל[ה אעלמך י]אסידי אן סידי אבי יעקוב י[וסף בן] עלי כהן
 5. [        ס]פר למא קבלכם אללה יכתב סלא[מתה ויגמע] בינך ובינה עלי כיר וקד ערפ[תך]
 6. [                 ] אלדי כנת אנפדתהא אליה ביד [סי]די אבי אלפצ'ל זכרי בן כלוף נ'ע' אלאשקר קלת
 7. [          ] אנהא מן תמן אלכתאן אלדי [                                                           ] הי מן [           ] פי אל
 8. [          ] וצלת קבל וצול מתאעכם פ[י מרכב אל]לכי והי מן בקיה אלרהן וכדלך דפעה לה
 9. [        ]אב ביע אלדי כאן בינכם מן נשאצ'ר מן וזן אלאלפין ד'ר'ה' משמסה אלמחמולה
 10.  [          ] אלאספאקצי אלף מנהא לכאצת[ה              ] נשאצ'ר כאצתה ואלף מנהא מן אלמ'ה' מן אל
 11.  [           אלמדכ]ורה ושרח אלחסאב מעה [                      ] אעלמתך דלך [תכ]תץ אפצל סלאם אללה ואטיבה

ENA 2805 f. 7b, ed. A.L. Udovitch, Z.F. 5-1-90 (p) Letter to Nahray b. Nissim, ca. 1045-1096.

 1. [כתאב]י יאסידי וריסי אטאל אללה פי אלכיר בקאך ואדאם נעמאך ומן תופיקה לא אכלאך מן
 2. [אסכנד]ריה ואלחאל סלאמה ועאפיה ואלחמד ללה וחדה [ואנפדת לסידי קד
 3. [ ]ת פי מא ביננא פאני מא
 4. [ ] לסלאמה אבדא במנה ]סידי אן די אבי יעקוב [יוסף בן] עלי כהן
 5. [ אלס]פד למא קבלכם אללה יכתב סלאמ[תה ך ובינה עלי כיר וקד ערפת[ך
 6. [ ]אלדי כנת אנפדתהא אליה ביד סידי אבי אלפצל זכרי בן כלוף נע אלאשקר קלת
 7. [ ]אנהא מן תמן אלכתאן אלדי הי מן י' אעדאל
 8. [ ] וצלת קבל וצול מתאעכם ב אללכי והי מן בקיה אל הן [וכד' לך] דפעת לה
 9. [ ]אם ביע אלדי כאן בינכם מן נשאצר מן אלפין דרה' משמסה אלמחמולה
 10. [ ] לאספא י אלף מנהא לכאצת [נשאצר כאצתה ] אלף מנהא מן אלמה' מן אל
 11. [ ] ובה שרח אלחסאב עלמתך דלך יכתץ אפצל אלסלאם ואטיבה.

Address

 1. [סידי] וריסי אבי יחיי נהראי ביר' נסים נע'
 2. מן ואדה [גנאש אוצא ו א]

תרגום

ENA 2805.7 2

2

Verso

 1. לסידי וריסי אבי יחיי נהראי ביר נסים נ'ע'                   מן ואדה ונאשר אוצאפה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2805.7: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain